Notiser 393Stipendier för studier i europeisk rätt. Europarådet delar årligen ut forskningsstipendier för studier i europeisk rätt. Stipendiet kan sökas av den som vid universitet har avslutat sina juridiska studier. Stipendier kan ges till enskilda forskare eller till ett forskarteam. Avsikten är att stipendierna skall ges till unga jurister som önskar genomföra en bestämd uppgift med anknytning till komparativ rätt, t. ex. skriva en rapport. Det är därför inte meningen att stipendierna skall finansiera kurser utomlands. Närmare upplysningar och ansökningsformulär kan erhållas från justitiedepartementet (hovrättsassessor Anna Mörner, tel. 763 46 71 eller assistent Marianne Thunberg, tel.763 4681). Ansökan skall genom justitiedepartementets förmedling ges in till Europarådet senast den 30 november 1987. Ansökningen bör därför vara justitiedepartementet tillhanda senast den 11 november 1987.

 

Studiebesök i utlandet för jurister. Genom förmedling av Europarådet ges årligen möjlighet för utländska jurister att avlägga studiebesök i Europarådets medlemsstater. Möjligheten står öppen för rättsvetenskapare, tjänstemän med juridiska arbetsuppgifter i statlig eller kommunal tjänst eller hos vetenskaplig institution, domare och andra praktiserande jurister. Avsikten med besöket skall vara att sökanden önskar förkovra sig i sitt yrke. Vidare skall studierna avse ett annat medlemslands lagstiftning eller sådan lagstiftning som har samband med Europarådets funktioner eller är ett resultat av någon av rådets konventioner eller rekommendationer. Det är sökanden själv som skall ange arten och omfattningen av det önskade studiebesöket, som Europarådet sedan biträder med att ordna. Det finns möjligheter till ekonomiskt bistånd från Europarådet för besöket. Det är dock inte meningen att bidragen skall finansiera kurser utomlands. Närmare upplysningar och ansökningsformulär för deltagande i ett sådant studiebesök kan erhållas från justitiedepartementet (hovrättsassessor Anna Mörner, tel. 763 46 71eller assistent Marianne Thunberg, tel. 763 4681). Ansökan skall genom justitiedepartementets förmedling ges in till Europarådet senast den 30 november 1987. Ansökningen bör därför vara justitiedepartementet tillhanda senast den 11 november 1987.

 

Nytt justitieråd. Regeringen har utnämnt f. d. justitierådet Fredrik Sterzel till justitieråd. Se om Sterzel i SvJT 1979 s. 655. Sedan 1980 har han haft lagstiftningsuppdrag, bl. a. som ordförande i förvaltningsrättsutredningen, socialberedningen och friköpsutredningen. Han blev filosofie doktor 1983.

 

Ny ordförande i regeringsrätten. Regeringen har utnämnt justitiekanslern Bengt Hamdahl till regeringsråd och regeringsrättens ordförande. Se om Hamdahl i SvJT 1967s. 585 och 1980 s. 495.

 

Nytt regeringsråd. Regeringen har utnämnt justitieombudsmannen Sigvard Holstad till regeringsråd. Se om Holstad i SvJT 1979 s. 575.