BERNT HJEJLE, Voldgift. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1987.238 s. Index. 185 DKR.

 

Danmarks under en mansålder främste advokat, Højesteretssagfører, Dr. jur. Bernt Hjejle har med utgivningen av denna tredje utgåva av sin berömda bok Voldgift om dansk skiljedomsrätt, jämnt ett halvsekel efter det den först utkom år 1936, utfört en prestation som få jurister i världen skulle vara mäktiga. Hans verk har nu icke blott blivit uppdaterat till innevarande år utan även fått det skimmer av slutgiltighet som präglar ett moget verk. Därtill bidrar främst en överblick som omspänner fältet som helhet, koncentration, fulländad behärskning och begränsning till det absolut väsentliga. Texten i boken uppgår till endast 152 sidor (vartill kommer ett antal bilagor med lag- och konventionstexter etc.), vilket gör den till den mest koncentrerade framställning av ett lands skiljedomsrätt som producerats någonstädes; likväl är ingen väsentlig aspekt obeaktad oaktat judikaturen, såvitt en utomstående iakttagare kan bedöma, är uttömmande behandlad.
    Själva den danska lagen om voldgift av den 24 maj 1972 är med sina 13 paragrafer och 2 sidors Bemærkninger (båda återgivna som bilagor) mästerverk av kortfattad pregnans, och Dr. Hjejles bok är alltså samma andas barn.
    Som förf. inledningsvis anmärker spelar skiljedomsprocessen inte samma dominerande roll i Danmark som i Sverige, dels på grund av förekomsten av Sø- og Handelsretten och dels för att den danska rättegångsordningen i högre grad än vad fallet är i Sverige är ett tvåinstanssystem; icke desto mindre anser förf. det sannolikt att "store tvister også her i landet i ganske betydeligt omfang afgøres ved voldgift" snarare än i rättegångsförfaranden (s. 12). Den danska skiljedomsrätten har dock ett äldre identifierbart ursprung än den svenska; förf. gör den intressanta iakttagelsen beträffande portalbestämmelsen i Danske Lov 1-6-1 av 1683 att den utvisar "at man også i det daværende totalitære samfund forstod vaegten og legitimiteten af de grunde, der kan få privatpersoner til at aftale at lade retstvister afgøre uden om statens autoriserede retsafgørelseinstanser: domstolene" (sid. 11).
    I boken behandlas utförligt de viktiga skiljedomsrättsliga principer som brukar gå under benämningarna separabilitet resp. compétence de la compétence (se sid. 20 — 22, 66 — 68, 73, jfr sid. 121). Förf:s behandling av förstnämnda doktrin är föredömligt klargörande, och han introducerar där som kriterium för avgörande av den ultimativa frågan huruvida ogiltighet vid avtalsslutet drabbar såväl huvudavtalet som skiljeavtalet de två överenskommelsernas "indbyrdes afhængighed" (sid. 22). Detta är ett av en mångfald exempel på sådana korta, slående uttalanden och lösningar av universell genomslagskraft på komplexa praktiska och teoretiska problem, varav boken är genomsyrad.
    Det är ett för dansk rätt jämförd med svensk sätt säreget drag att lagen om voldgift innehåller bestämmelser endast om ogiltighet (vår lag § 20) men ej

 

558 J. Gillis Wetterom klander (vår lag §21). Detta förhållande kommenteras icke särskilt i boken, vilket borde ha skett, ej minst mot bakgrund av att UNCITRALs modellag (vilken återges som en bilaga i boken) i § 34 avskaffar begreppet absolut ogiltighet och gör klander till exklusivt rättsmedel i alla ogiltighetssituationer. Författaren berör endast frågan huruvida domstol kan angripa skiljedom ex officio (sid. 134).
    Skiljedomstolars autonomi — och hela skiljedomsinstitutets betydelse som exklusivt, avtalsgrundat forum för slitande av tvister inom förmögenhetsrätten — är ju i hög grad beroende av huruvida ogiltighetsgrunderna är extensivt eller restriktivt utformade. Den danska lagens § 7 är restriktiv. Det är anmärkningsvärt att förf. icke hyser tveksamhet inför att uttala att dess bestämmelser ej uttömmande anger de grunder på vilka skiljedom kan anses ogiltig. Utöver dem som preciseras i § 7 (ogiltigt skiljeavtal, väsentliga procedurfel, kompetensöverskridanden och avgöranden i strid med tvingande rättsprinciper) nämner förf. skiljedomar som vilar på oriktig grundval, varmed avses såväl faktiska som rättsliga fel (sid. 131—2). I det senare hänseendet uttalar han:

 

"Ligesåvel som en henvisning til et faktum som grundlag for kendelsen må være rigtig iden forstand, at ikke blot dette faktum eksisterer, og at der i det hele taget kan sluttes fra dette til det forhold, kendelsen omhandler, men også at der kan sluttes netop det, kendelsen udsiger — ligesåvel må en henvisning til en retsregel være rigtig i denforstand, at reglen eksisterer, at den omfatter det pågældende forhold, og at der fra denne regel kan sluttes til det, kendelsen utsiger. Opfylder begrundelsen ikke disse krav, må den kunne tilsidesættes. Er den pågældende retsregelns indhold ikke skarpt fastsateller afgrænset, således at flere fortolkninger er logisk mulige, er det ikke nok til aterklære voldgiftskendelsen ugyldig, at domstolen har en anden opfattelse af densindhold end voldgiftsretten; domstolen skal kun afgøre, om forståelsen er begrebsmæssigt mulig, og om slutningen derfra til konklusionen er logisk tilladelig." (Sid. 132.)

 

Än längre går förf. på följande sida genom att framföra åsikten att jämväl "åbenbar urimelighed" bör utgöra grund för ogiltighet av en dansk skiljedom; denna ståndpunkt ges följande i och för sig välgrundade motivering:

 

"Men uanset at sådanne forhold ofte blander sig op i afgørelsen, bør det fastholdes, at 'åbenbar' urimelighed bør føre til omstødelse af kendelsen.
    Den teoretiske begrundelse herfor er, ud over det ovenfor nævnte tillidssynpunkt, efter min opfattelse følgende: De to grundlæggende synspunkter bag statens accept afvoldgiftsinstituttet som en tvistafgørelsesmåde ved siden af og principielt ligestillet medde ordinære domstole, og som derfor styrer voldgiftsinstituttets selvstændige 'tilværelse', er på den ene side partsautonomien, idet staten tillader parterne at regulere deres mellemværende uden om domstolene, og på den anden side statens forpligtelse til atføre tilsyn med, at borgerne ikke derved giver afkald på den fundementale retsbeskyttelse, som staten garanterer dem ved en domstolsafgørelse (sammenlign hvad der ovenforer anført om 'vurderingsmangel'); dette sidste sker ved at fastsætte en række ugyldighedsgrunde for voldgiftskendelser i voldgiftslovens §§ 1 og 7. Denne sidste bestemmelseer som anført i bemærkningerne til lovforslaget ikke udtømmende, og sideordnet med deder nævnte 'åbenbare og grove fejl med hensyn til grundlaget for kendelsen' må sætteskendelsens 'åbenbare' urimelighed, hvoraf denne så ellers udspringer." (Sid. 133.)

 

Av stort intresse är ett uttalande på sid. 65 betr. den danska lagen § 2: 1,vilken senare lyder:

 

"§ 2. Under en retssag, der er anlagt, efter at tvisten er indbragt for voldgiftsret, kan domstolene ikke tage stilling til, om tvisten i sin helhed eller for en del hører undervoldgiftsrettens kompetence. Bestemmelsen i 1. pkt. gælder kun, indtil voldgiftsretten har truffet sin afgørelse, og kan fraviges, hvis vægtige grunde taler herfor."

 

Anm. av Bernt Hjejle: Voldgift 559Förf. ger härtill följande klargörande kommentar med beaktande av uttalanden i förarbetena som dessvärre icke till fullo kom att återspeglas i lagtexten:

 

"Der må herefter sondres mellen tiden inden og tiden efter, at tvisten er indbragt forvoldgiftsretten. I det første tidsrum kan en domstol påkende såvel spørgsmålet om voldgiftsaftalens gyldighet som om dens omfang (kompetencespørgsmålet). I det andettidsrum kan domstolen kun tage stilling til gyldighetsspørgsmålet, men er afskåret fra atpåkende kompetencespørgsmålet. Eller m.a.o.: spørgsmål om en voldgiftsaftales gyldighed kan altid inbringes for domstolene, medens spørgsmålet om dens omfang —voldgiftsrettens kompetence — skal afvises af domstolene, medens tvisten verserer forvoldgiftsretten, dog at domstolene kan tage også dette spørgsmål under påkendelse, hvisvægtige grunde taler derfor." (Sid. 65.)

 

En kritisk synpunkt må anföras på ett uttalande vilket enligt anm:s mening är definitivt fel, i varje fall i andra rättssystem än det danska, nämligen att skiljedom icke kan meddelas i avseende å krav som är medgivna. Förf. uttalar:

 

"Har parterne vedtaget, at 'alle af aftalen udspringende forhold skal forelægges envoldsgiftsret og ikke kan indbringes for domstolene', og den ene part, debitor, ikke bestrider den anden parts, kreditors, fordring, men blot ikke kan eller vil betale tilforfaldstid og nægter at underskrive et 'frivilligt forlig', er kreditor da tvunget til at gå tilvoldgiftsretten, eller kan han gå til domstolene og få dom for sin fordring? Da der ikkeforeligger nogen retsuvished, men en simpel betalingsvægring, falder forholdet ikke indunder voldgiftsaftalen, og parterne må derfor kunne gå til domstolene uden at risikereafvisning." (Sid. 63.)

 

En sådan regel skulle, om den funnes, skapa möjlighet i internationella förfaranden för part att undandra sig meddelande av en mot honom exigibel skiljedom genom att blott avge en förklaring av innebörd att kärandens anspråk ej utgör en tvist. Detta strider klart mot svensk rättsuppfattning. Vägran att betala bör naturligen betraktas som en tvist varom slutlig skiljedom må och skall meddelas, även om skiljeklausulen såsom sitt föremål ej uttryckligen anger "anspråk" el. dyl., utan endast "tvist".
    Tveksamt är också förf:s uttalande (sid. 107) att skiljenämnd kan träffa avgörande enligt rättsregler som ej åberopats av parterna; försiktigheten, liksom kollegial comitas, bjuder att ombud får en sportslig chans att plädera i varje fråga och argument på vilket ett avgörande må komma att grundas.
    Föredömlig är behandlingen i kapitel 4: I av de övergripande universella processrättsliga principer som skall gälla för ett skiljeförfarande; sällan har de behandlats med större klarsyn och deras inbördes relationer bättre analyserats.
    Ett intressant uttalande är att dansk skiljenämnd är behörig att utdöma ränta även om yrkande därom ej framställts (sid. 88, jfr sid. 107).
    Värdefulla avsnitt behandlar bl. a. frågor som garantiförhållanden (sid.73-4), habilitet (sid. 81-2), mellandom (sid. 119-20), samtycke (sid. 3942), skiljeklausuls omfattning (sid. 58 — 62), samt resning (genoptagelse enl. Retsplejelovens § 399) (sid. 136—139). Om alla dessa frågor (utom den sistnämnda) förefinnes uppenbarligen i Danmark en rikhaltig domstolspraxis.
    I många hänseenden är den danska skiljedomslagen av 1972 överlägsen den svenska av 1929. Den mycket omfattande judikatur som utvecklats ända sedan mitten av 1800-talet är icke desto mindre alltfort av stor betydelse för lagens praktiska tillämpning. Tillgängligheten därav kräver emellertid den form av kommentar och sammanställning som nu under ett halvt sekel så

 

560 Anm. av Bernt Hjejle: Voldgiftgeneröst med jämna mellanrum presenterats av Dr. Hjejle i de tre successiva utgåvorna av Voldgift.
    Med gillande citerar förf. flerstädes en højesteretsdom av 1866 (HRT.1866.657) som uttalar att "betryggelsen for afgørelsens retfærdighed ligger efter lovens anskuelse i parternes valg af voldgiftsmændene ..." (sid. 89). Om skiljedomens innehåll säger han helt summariskt: "De krav, der må stilles tilen voldgiftskendelses indhold, er ret selvfølgelige." Dessa och många andra bons mots i detta förnämliga och kompakt precisa verk vittnar om den stora pragmatism som på skiljedomsområdet präglar såväl lagstiftning och praxis i vårt södra grannland som dess främste vetenskaplige uttolkare och exponent i advokatkåren.
    Med djup beundran och tacksamhet hälsar vi tillkomsten av Dr. Hjejles senaste, definitiva bok om detta för det praktiska rättslivet i hela världen så betydelsefulla rättsområde.
 

J. Gillis Wetter