Kyrkorätt
Riksdagen har beslutat ändringar i lagen om kyrkliga kostnader och lagen omförvaltning av kyrklig jord. Ändringarna gäller reglerna om tjänstebostäder för präster och innebär huvudsakligen att pastoraten i fortsättningen själva skall få bestämma i vad mån kyrkoherdar och komministrar skall anvisas tjänstebostäder.
    Lagändringarna skall träda i kraft den 1 januari 1988 (SFS 76 f).

 

Militärlagstiftning m. m.
Genom ändring i familjebidragslagen har beloppen för familjepenning höjts tillhögst 1 325 kr. för barn och 2 350 kr. för annan person (SFS 482).
    I anslutning till riksdagens ställningstagande i fråga om totalförsvarets fortsatta utveckling har vidtagits vissa ändringar i lagen om tjänsteplikt för hälso och sjukvårdspersonal samt veterinärpersonal m. m. och i socialtjänstlagen (SFS 380 f).

 

Fastighetsrätt
Riksdagen har antagit en ny jaktlag. För att understryka den starka koppling som bör finnas mellan jakt- och viltvård finns i inledningen till den nya lagen ett särskilt avsnitt med bestämmelser om viltets skydd och vård. Den nya lagens civilrättsliga bestämmelser om jakträtten innebär i huvudsak inga sakliga ändringar utan endast en språklig revision av de hittillsvarande regler-

 

46—37-169 Svensk Juristtidning

 

622 Björn Edqvistna. En viktig principiell nyhet i lagen är att vid upplåtelse av jakträtt nyttjanderättshavaren erhåller ett visst besittningsskydd. Till den nya lagen har också förts vissa bestämmelser som med hänsyn till djurskydd och säkerhet är av särskild betydelse för jaktutövningen. Beträffande koppeltvång för hundar föreskrivs sålunda att under tiden den 1 mars — den 20 augusti hundar skall hållas under sådan tillsyn att de hindras från att löpa lösa i marker där det finns vilt. Regeringen — eller myndighet som regeringen bestämmer — har emellertid möjlighet att besluta om koppeltvång när det behövs till skydd för viltet. Lagen innehåller även bestämmelser om den ordning som i fortsättningen bör gälla för älgjakten. Reglerna innebär bl. a. att område som ej uppfyller kraven för registrering av licensområde efter särskild prövning skall kunna erhålla till delning av ett valfritt djur om året. I den nya lagen har vidare påföljdsbestämmelserna getts ändrad utformning och straffmaximum för de grova brotten höjts.
    I lagstiftningsärendet har beslutats ändringar även i lagen om tillsyn över hundar, naturvårdslagen, lagen om jaktvårdsområden samt lagen om arrendenämnder och hyresnämnder.
    Lagstiftningen träder i kraft den 1 januari 1988 (SFS 259 ff).
    Riksdagen har beslutat vissa ändringar i miljöskyddslagstiftningen. Miljöskyddslagen har ändrats i syfte att dels utvidga lagens tillämpningsområde till att omfatta förorening av mark och grundvatten, dels stärka tillsynsmyndigheternas möjligheter att ingripa mot utsläpp och dels lätta naturvårdsverkets bevisbörda i mål om miljöskyddsavgift. Ändringarna innebär vidare att miljöskyddsavgift skall kunna dömas ut så snart en överträdelse av en koncessionsbestämmelse har medfört någon ekonomisk fördel, ringa fall dock undantagna.
    I lagstiftningsärendet har även beslutats en ändring i väglagen som innebär bl. a. att en regel om krav i vissa fall på miljökonsekvensbeskrivningar införs i lagen (SFS 397,459 och 745).
    Riksdagen har beslutat ändringar i jordförvärvslagen. Bl. a. har lagens bestämmelser om prisprövning och om avslag av rationaliseringsskäl ändrats så att det blir lättare att få förvärvstillstånd. I lagstiftningsärendet har också beslutats ändringar i lagen om skötsel av jordbruksmark — beträffande förutsättningarna för att ta jordbruksmark ur produktion — samt i lagen om arrendatorers rätt att förvärva arrendeställe (SFS 468, 470 ff).
    Jordabalkens bestämmelser om hyresförhållanden har ändrats i vissa hänseenden. Bl. a. har en hyresgäst som tillika är fastighetsskötare och vars hyresförhållande varat längre än tre år fått en principiell rätt till förlängning av hyresavtalet även om anställningen som fastighetsskötare upphört. Ändringen innebär också att överenskommelser i kollektivavtal om hyresvillkor i vissa fall tillämpas även på en hyresgäst som inte är medlem i den avtalsslutande arbetstagarorganisationen men som sysselsätts i arbete som avses i avtalet. I samma lagstiftningsärende har ändringar företagits i bostadsrättslagen, lagen om förvärv av hyresfastighet m. m. och lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt. Ändringarna gäller främst förfarandet vid försäljning av bostadsrätt på offentlig auktion på begäran av bostadsrättsföreningen, vilket har lagreglerats. Bestämmelserna innebär sammanfattningsvis att auktionen och fördelningen av köpeskillingen skall ombesörjas av en god man som utses av tingsrätten. Om bostadsrätten efter två auktioner inte är såld övergår den till föreningen utan lösen. Vidare behöver hyresgästbildade bostadsrättsförening-

 

Lagstiftningen i riksdagen våren 1987 623ar inte längre förvärvstillstånd vid fastighetsförvärv. Ändringarna i ombildningslagen gäller reglerna om hembud (SFS 242 ff).