Arbetsrätt
Riksdagen har beslutat om lagändringar i syfte att förenkla regelsystemet föröverprövning av beslut i personalärenden på det statligt lönereglerade området. Lagstiftningen har berört bl. a. lagen om rättegången i arbetstvister, lagen ombehörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål och kommunallagen (SFS438 ff).
    Genom ändringar i lagen om arbete i ungdomslag hos offentlig arbetsgivare harregleringen utvidgats bl. a. såvitt gäller anvisningstiden för placering i arbete iungdomslag. I denna del har ikraftträdandet skett den 1 augusti 1987 (SFS403 och 511).
    Vissa beloppsändringar har beslutats i lagen om arbetslöshetsförsäkring ochlagen om kontant arbetsmarknadsstöd (SFS 401 f).

 

Bank- och valutarätt m. m.
Riksdagen har beslutat om en ny banklagstiftning. De tidigare gällandebanklagarna, d. v. s. lagen om bankrörelse, lagen om sparbanker och lagen omjordbrukskasserörelsen, har ersatts med fyra nya lagar, dels en för bankinstituten gemensam bankrörelselag, dels en bankaktiebolagslag, en sparbankslag och enföreningsbankslag. Lagstiftningen innebär i huvudsak en lagteknisk anpassningav banklagarna till aktiebolagslagen och bokföringslagen. Den nya föreningsbankslagen har dessutom anpassats till den nya lagen om ekonomiska föreningar som riksdagen beslutat (se ovan).
    Den nya banklagstiftningen har disponerats så att bankrörelselagen innehåller sådana bestämmelser om bankverksamheten som är gemensamma förde tre bankkategorier som finns på marknaden, nämligen bankaktiebolag,sparbanker och föreningsbanker. De övriga tre banklagarna tar upp reglerhuvudsakligen av associationsrättslig karaktär för var och en av dessa bankkategorier.
    Bland nyheterna märks viktiga sakliga ändringar av redovisningsreglerna.Vidare har införts bestämmelser om koncernförhållanden och bestämmelsersom möjliggör nya former av fusioner. Bankaktiebolagen har getts rätt att geut konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning. Bankaktiebolagen har också fått möjlighet att inrätta filialer i utlandet. Föreningsbanksrörelsen har getts ökad frihet att välja den organisationsform som är lämpligast, bl. a. genom att dess riksorganisation inte längreregleras i lagen. Vissa ändringar har också gjorts i bankernas rörelseregler.
    Nämnas kan att det under riksdagsbehandlingen av lagstiftningsärendetgavs anledning till ett uttalande angående s. k. lagstiftning genom motivuttalanden. I sitt på denna punkt enhälliga betänkande framhöll näringsutskottetsålunda bl. a. att det var en för rättstillämpningen viktig grundsats att ändring av gällande rätt från lagstiftarens sida sker genom föreskrifter i lag ellermotivuttalanden i anslutning till att ny eller ändrad lagtext antas (NU 1986/87:36 s. 20 f)

 

634 Björn Edqvist    Följdändringar med anledning av de nya lagarna har gjorts i ett stort antalförfattningar (SFS 617 ff).
    Lagen om allemanssparande (jfr SvJT 1986 s. 472) har ändrats bl. a. så att ensparare under första kvartalet år 1988 — utöver sedvanliga insättningar — farsätta in sammanlagt högst 5.000 kr. Samtidigt har gränsen för en spararessamlade nettoinsättningar höjts från 50.000 kr till 60.000 kr. Dessa ändringarträder i kraft den 1 januari 1988 (SFS 855).
    Lagen om kreditpolitiska medel har ändrats bl. a. så att kassakvotskravet kantillämpas på alla kreditinstitut i stället för som tidigare på enbart bankinstitut. Samtidigt har riksbanken getts möjlighet att utforma kassakravet påalternativa sätt (SFS 385).
    Fortsatt valutareglering har föreskrivits för tiden den 1 juli 1987 — den 30juni 1988 genom en lag om tillämpning av valutalagen (1939:350). Samtidigt harvidtagits vissa ändringar i bl. a. valutalagen och valutaförordningen av innebördbl. a. att den s. k. guldregleringen avskaffats (SFS 387 ff).
    Med anledning av att det år 1988 är 350 år sedan kolonien Nya SverigeDelaware grundades får ges ut minnesmynt präglade i silver och i guld.Bestämmelser härom har upptagits i en lag om minnesmynt på ettusen och etthundrakronor (SFS 240).
    Riksdagen har beslutat ändringar i lagen om värdepappersmarknaden. Ändringarna innebär skärptare regler mot s. k. insiderhandel med aktier när det är talom att ett aktiemarknadsbolag skall köpas upp av ett annat företag (SFS 701).
    Enligt en ändring i lagen om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och omstadshypoteksföreningar har kassans grundfond ökat från 15,5 till 17,5 miljarderkronor. Härigenom har kassans upplåningsrätt ökat med 20 miljarder kronor(SFS 611).