Övrig näringsrätt
I anslutning till riksdagens ställningstagande i fråga om totalförsvarets fortsatta utveckling har vidtagits vissa ändringar i lagen om beredskapslagring av olja och kol och i lagen om försörjningsberedskap på naturgasområdet (SFS 435 f).
    Genom en särskild lag i ämnet har regeringen givits ett bemyndigande att tillämpa 1971 års lag om vissa internationella sanktioner mot Sydafrika och Namibia. (Jfr SvJT 1986 s. 137.) I samma lagstiftningsärende har 1985 års lag omförbud mot införsel av jordbruksvaror från Sydafrika upphävts (SFS 474 f).
    Riksdagen har beslutat en ändring i bokföringslagen som innebär att möjligheterna vidgats i vissa speciella fall att efter dispens få använda en annan redovisningsperiod än de i bokföringslagen angivna. Dispens skall enligt förslaget kunna meddelas om det med hänsyn till det allmännas ekonomiska intresse eller andra omständigheter finns synnerliga skäl för det (SFS 463).
    Lagen om förbud under viss tid mot nybyggnad av djurstallar för nötkreatur, svin och fjäderfä, vilken enligt tidigare beslut gällde till utgången av juni månad 1987, har getts fortsatt giltighet till utgången av juni 1988. Samtidigt har lagen ändrats på så sätt att förbudet inte längre gäller nybyggnad för fjäderfä. Lagens rubrik har i enlighet härmed också erhållit ändrad lydelse (SFS 541).

 

Skollagstiftning
I högskolelagen har beslutats om två ändringar. Den ena avser införande av en möjlighet att avskilja en studerande från pågående högskoleutbildning. En studerande som lider av psykisk sjukdom eller psykisk abnormitet eller har

 

Lagstiftningen i riksdagen våren 1987 635allvarliga missbruksproblem eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet skall kunna avskiljas från högskoleutbildning om det samtidigt föreligger risk för att den studerande kommer att skada annan person eller värdefull egendom under utbildningen. Ett beslut om avskiljande skall kunna omprövas efter två år. Frågor om avskiljande skall prövas av en särskild centralnämnd. Nämnden skall bestå av fem ledamöter. Ordföranden skall vara lagfaren och erfaren i domarvärv. Nämndens beslut skall kunna överklagas hos kammarrätt. Den andra ändringen i högskolelagen ger staten rätt att från studerandes hemortslandstingskommuner (mots.) ta ut ersättning för sådan utbildning vid statliga högskole enheter som även anordnas inom landstingskommunal högskoleutbildning. Detta är aktuellt endast beträffande sjukgymnastutbildning (SFS 201).
 

Björn Edqvist1

 

1 Vid utarbetandet av denna redogörelse har medvekat hovrättsassessorerna Gertrud Holmquist, Hans Frennered och Cecilia Stawström.