Micha Markendag in memoriam
F. d. universitetslektorn i rättskunskap vid universitetet i Lund Micha Markendag avled den 14 maj 1989 i en ålder av 78 år.
    Son av en sjökapten hade Micha Markendag sina rötter i Viken i nordvästra Skåne, dit han gärna återvände och där han fick sitt sista vilorum.
    När Markendag efter treårig tingsmeritering i Rönnebergs m. fl. häraders domsaga av sitt vetenskapliga intresse drevs till att söka sig tillbaka till Lunds universitet, skedde det på den tidens hårda ekonomiska villkor för unga forskare. Hans begåvning uppmärksammades, och han fick ganska snart en stadigvarande utkomst som lärare i den propedeutiska kursen i juridik. I denna uppgift växte han alltmera in. Från 1939 och framgent var han ledare för den propedeutiska kursen, som senare efter ökad tillströmning uppdelades på flera grupper av studenter med flera lärare. Vid sidan av tjänsten meriterade han sig för jur. lic.-examen och blev därefter ordinarie universitetslektor i rättskunskap.
    För växande skaror av nyblivna juris studerande var Micha Markendag i åtskilliga år den som ensam undervisade dem i juridikens elementa i civilrätt, straffrätt och processrätt, och senare var han som både lärare och kursledare huvudansvarig för undervisningen och examinationen i dessa delar. Han insåg från början, att hans undervisning måste ha en fast vetenskaplig grund, om den skulle bli något annat än ett själlöst inpluggande av minneskunskaper med ett begränsat bestående värde. I insikt härom tillgodogjorde han sig ivrigt och grundligt den vetenskapliga nyorientering som den rättsfilosofiska Uppsalaskolan hade framkallat och som i Lund introducerades av professorn i processrätt Karl Olivecrona. Studenternas ofta hörda krav på utbildning till självständigt kritiskt tänkande fick av Markendag ett generöst gensvar.
    Ointresserad av att göra karriär, hängiven den vetenskapliga spekulationen för dess egen skull och djupt engagerad i sin pedagogiska uppgift var Markendag genom flera årtionden en stöttepelare för den juridiska fakulteten. Med stor människokännedom ägnade han mycken faderlig omtanke åt sina elever, särskilt dem som hade svårigheter av olika slag. Bredvid sin lärargärning uträttade han åtskilligt för att fakulteten skulle få den nödvändiga förstärkningen av sina personella och materiella resurser. När fakulteten sent omsider fick en lagreglerad prefektsyssla, blev Markendag den idealiske innehavaren av denna för en lång följd av år. Med sin ingående kunskap om universitetets förvaltning — även dess inofficiella sidor — och med ett mindre vanligt praktiskt handlag fann han ofta goda problemlösningar, där andra skulle ha stått handfallna. Som prefekt visade han samma omtanke om alla kategorier av fakultetens personal som om sina elever.
    Många är de av vårt lands jurister som har gjort sina juridiska lärospån under Micha Markendags egid. I deras minnen från studietiden intager han en framträdande plats. Med naturlig auktoritet men enkel och okonstlad i sitt sätt att vara tillvann han sig såsom få de studerandes förtroende och sympati. Aktningsvärd, rättskaffens, plikttrogen och anspråkslös var han en människa av ett slag som våra universitet inte kan vara utan.


Tore Strömberg