Vidareutbildningsstipendier avseende utlandsstudier för yngre jurister.
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utlyser för ansökan ett program avseende vidareutbildning i utlandet för yngre jurister, både sådana som redan är verksamma i offentlig tjänst och sådana som har för avsikt att från annan verksamhet eller med just avlagd examen inträda i sådan tjänst. Stipendierna är icke i första hand avsedda för forskning och forskarutbildning.
    Programmet omfattar normalt studier av utländsk eller internationell rätt under ett år (två terminer) vid universitet eller annan myndighet eller organisation i utlandet. Vid tillsättningen av stipendierna, som beräknas komma att uppgå till 5 à 6 st., kommer en fördelning på flera länder att eftersträvas. Västeuropa förutsätts därvid bli väl representerat.
    Stipendiebeloppen beräknas normalt enligt regler, som finns utarbetade för jämförbara stipendier på ett naturvetenskapligt område; värdland, eventuella terminsavgifter och den sökandes ålder och familjesituation beaktas därvid. Under förutsättning att bidrag icke erhålles från annat håll — om vilket upplysning i så fall bör lämnas — uppgår stipendiebeloppen för personer som ej fyller 30 år under 1989 till:

 

Danmark             Dkr        118 921

Finland                 FMk      89 872

Frankrike             FFr       107 189

Västtyskland       DM        38 729

Italien                   Lit         25 885 077

Nederländerna    Hfl        43 056

Norge                    Nkr       124 516

Schweiz                 SFr       40 237

Storbritannien    GB£       9 461

USA/Kanada       US$      19 779

 

(Även andra länder kan komma i fråga.)

 

    För stipendiater över 30 år är stipendiebeloppen ca 20 % högre. För varje medföljande familjemedlem tillkommer ca 10 % på grundbeloppet. Därutöver är Stiftelsen beredd stå för resekostnaderna till och från värdinstitutionen/arbetsplatsen.
    Behörig att söka stipendium är person, som högst 5 år före ansökningstillfället avlagt jur. kand. examen och som vid ansökningstidens utgång ej fyllt 35 år.
    Ansökningsformulär kan rekvireras hos Stiftelsen. Ansökan med bilagor inges i 6 exemplar och ställes till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Box 16 067, 103 22 STOCKHOLM. Ansökan skall vara Stiftelsen tillhanda senast den 14 april 1989.
    Upplysningar lämnas av professor Gunnar Hoppe, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, tel 08/20 06 09, eller av Gunnel Andersson, sekreterare, tel 08/763 83 43.

 

Prenumerationspris för Svensk juristtidning
Styrelsen för Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidnng har beslutat att höja prenumerationspriserna för år 1989 enligt följande. Endast löpande upplaga kommer att kosta 350 kr. Den löpande upplagan samt inbunden upplaga kommer att kosta 500 kr. För juris studerande och prenumeranter i de övriga nordiska länderna kommer motsvarande priser att bli resp. 175 kr och 325 kr. Orsaken till att prenumerationspriserna nu måste höjas är att tidskriften har drabbats av kostnadsökningar för de olika leden i produktionen.