706 Notiser SvJT 1993 Personalnotiser

 

 

Ny professor i Uppsala
Departementsrådet Ove Bring har utnämnts till professor i folkrätt vid Uppsala universitet. Ove Bring tog jur. kand.-examen vid Stockholms universitet 1968. Efter tingstjänstgöring 1969– 1971 tjänstgjorde han vid Stockholms universitet bl. a. som forskningsassistent. År 1979 avlade han doktorsexamen vid Stockholms universitet och 1983 utnämndes han till docent vid universitetet. Ove Bring började 1975 arbeta vid utrikesdepartementet och han har där arbetat bl. a. som sekreterare i delegationen för utveckling av folkrättens regler om humanitet i krig samt som sakkunnig och kansliråd på rättsavdelningen. År 1990 utnämndes han till departementsråd.
    Ove Bring har deltagit i ett flertal multilaterala konferenser bl. a. FN:s generalförsamlings sjätte (juridiska) utskott varje höst sedan 1983 och nedrustningskonferensen i Genève.

 

 

Ny professor i Stockholm
Regeringen har utnämnt docenten vid Uppsala universitet Åke Frändberg till professor i allmän rättslära vid Stockholms universitet. Åke Frändberg avlade jur. kand.-examen 1965 och fil. kand.-examen 1967 samt disputerade i allmän rättslära 1973, allt vid Uppsala universitet. Han utnämndes till docent 1976 och under åren 1986-1993 har han varit högskolelektor vid juridiska institutionen i Uppsala där han också sedan 1974 under flera år tjänstgjort som tf. professor. Åke Frändbergs forskning har främst rört rättsmorfologi, metodologi och rättsideologi. Av Åke Frändberg har förutom doktorsavhandlingen ”Om analog användning av rättsnormer” publicerats ”Rättsregel och rättsval” 1984. Tillsammans med Stig Strömholm har han också gett ut antologin ”Rättsteoretiska klassiker” 1988.

 

 

 

Justitiedepartementet. Dep.chefen har 7 sept. 1993 t. kansliråd i dep:t förordnat ass. i Göta hovr. Sten Andersson o. ass. i Svea hovr. Kazimir Åberg.

 

Kommunikationsdepartementet. Dep.chefen har 9 aug. 1993 t. rättssakkunnig i dep:t förordnat ass. i kammarr. i Sthlm Agneta
Pålsson,

SvJT 1993 Notiser 707 s. d. förordnat ass. i Svea hovr. Anita Seveborg att vara sekr. i Trafik- och klimatkommittén (K 1993:01).

 

Finansdepartementet. Dep.chefen har 4 aug. 1993 förordnat ass. i kammarr. i Sthlm Marie Bjernelius Lundahl att vara sekr. i utredningen (Fi 1993:13) om förenkling och rationalisering av fastighetstaxeringen m. m., 18 aug. förordnat ass. i Göta hovr. Ulf Ljungdahl att vara sekr. i utredningen (Fi 1993:09) om översyn av lagstiftningen f. det finansiella området under krigsförhållanden, s. d. förordnat ass. i Göta hovr. Carl Olof Nilsson att vara bitr. sekr. i betaltjänstutredningen (Fi 1992:14).

 

Näringsdepartementet. Regeringen har 9 sept. 1993 t. expeditionschef i dep:t utnämnt dep.rådet i dep:t, ass. i Svea hovr. Christer Fallenius.

 

Hovrätterna. Hovrätten över Skåne och Blekinge har t. hovr.ass. förordnat 9 aug. 1993 fisk:a Lars Lindblad o. Katarina Adolfson samt 3 sept. fisk. Karin Hellström.

 

Kammarrätterna. Kammarr. i Göteborg har t. kammarr.ass. förordnat 10 aug. 1993 fisk:a Lena
Jonsson o. Marie-Louise Kraft samt 24 aug. fisk. Ewa Hagard Linander.

 

Tingsrätterna. Regeringen har 26 aug. 1993 t. lagman i Strömstads tr. utnämnt hovr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr. Bo Wiegert, 9 sept. t. rådm. i Göteborgs tr. utnämnt ass. i hovr. f. Västra Sverige Ove
Lindström.

 

Länsrätterna. Regeringen har 26 aug. 1993 t. chefsrådm. i lr. i Malmöhus län utnämnt rådm. i lr. Bengt
Almebäck.

 

Åklagarväsendet. Regeringen har 2 sept. 1993 förordnat kammaråkl. vid åkl.mynd. i Sthlm Agneta Isborn Lind att vara statsåkl. vid regionåkl.mynd. i Sthlm, s. d. förordnat distriktsåkl. vid regionåkl.mynd. i Sthlm Kay Engfeldt att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som statsåkl. vid mynd., s. d. förordnat tf. distriktsåkl. vid åkl.mynd. i Sollentuna, kammaråkl. vid åkl.mynd. i Sthlm Gunnar Stetler att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som statsåkl. vid regionåkl.mynd. i Sthlm.

 

Polisväsendet. Regeringen har 9 sept. 1993 förordnat polisintendenten i Enköping Björn Nordin att vara bitr. länspolismästare i Uppsala län, s. d. förordnat polismästaren i Helsingborg Holger Radner att vara polischef i Lund, s. d. förordnat polisintendenten vid rikspolisstyrelsen Jan Ridefelt t. polismästare och polischef i Tierp.

 

 

 

 

708 Notiser SvJT 1993 I detta häfte (s. 613–708) har medverkat bl. a.

 


Lennart Pålsson, professor vid Lunds universitet Nicola Hesslén, kronofogde i Göteborg Rolf H. Lindholm, jur. dr, minister, utrikesdepartementet Curt Riberdahl, chefsjurist på Svenska kommunförbundet Michael Bogdan, professor vid Lunds universitet Ingrid Detter, professor vid Stockholms universitet Birgitta Blom, hovrättspresident i Svea hovrätt Rolf Holmquist, hovrättslagman i Svea hovrätt Tom G. A. Hardt, kyrkoherde, teol. dr Karin Lindell, kanslichef i riksdagens lagutskott