Personalnotiser

Ny chef för domstolsverket
Regeringen har 27 januari 1994 förordnat lag
mannen i Eskilstuna tingsrätt Bertil Hübinette att vara generaldirektör och chef för domstolsverket. Bertil Hübinette började sin juridiska bana med utbildning till landsfiskal 1961–1966 och 1968 blev han jur. kand. Efter tingsmeritering blev han i Svea hovrätt fiskal 1971 och hovrättsassessor 1978. Under åren 1975–1978 tjänstgjorde Bertil Hübinette som rättssakkunnig vid utrikesdepartementets rättsavdelning. Efter att under åren 1979– 1983 ha varit krigsråd vid fortifikationsförvaltningen blev han chefsjurist vid statens vattenfallsverk.
    År 1990 utnämndes Bertil Hübinette till lagman i Hedemora tingsrätt och 1992
till samma post i Eskilstuna tingsrätt.

Ny professor i Uppsala
Regeringen har 27 januari 1994 till professor i
förvaltningsrätt vid Uppsala universitet utnämnt docenten vid universitetet Lena Marcusson. Lena Marcusson avlade fil. kand.-examen 1968 och jur. kand.-examen 1975 i Uppsala. Hon förordnades till fiskal i kammarrätten i Stockholm 1980. Lena Marcusson disputerade i offentlig rätt 1989 och utnämndes till docent 1991. Åren 1981–1993 tjänstgjorde hon vid juridiska fakulteten i Uppsala som universitetslektor och som tf. professor i offentlig rätt. Förutom doktorsavhandlingen ”Offentlig förvaltning utanför myndighetsområdet” har Lena Marcusson 1992 publicerat ”Mot en ny kommunalrätt. Om den rättsliga regleringen av kommunal verksamhet”.

Ny professor i Stockholm
Regeringen har utnämnt Marianne Levin till
professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Efter att ha varit journalist och marknadsförare började Marianne Levin studera juridik vid Stockholms universitet 1978. Hon disputerade 1984 på en avhandling om formskydd, utnämn-des till docent och lektor 1985 och har sedan 1989 innehaft en tjänst som tf. professor. Marianne Levin har förutom avhandlingen publicerat flera böcker inom ämnet immaterialrätt, däribland en lärobok i ämnet tillsammans med professor Mogens Koktvedgaard.

2 Notiser SvJT 1994 Hon har också varit sakkunnig i utredningen om företagshemligheter och har tillsammans med tre andra forskare lagt grunden för den kommande mönsterlagstiftningen inom EG.

Justitiedepartementet. Dep.chefen har 21 jan. 1994 t. rättssakunnig i dep:t förordnat ass. i Svea hovr. Karin
Göransson,
8 febr. t. ämnessakkunniga i dep:t förordnat distriktsåkl. vid regionåkl.mynd. i Linköping Pehr Ola Pehrsson och tf. kammaråkl. vid åkl.mynd. i Sthlm Marianne Gumaelius.

Finansdepartementet. Dep.chefen har 9 febr. 1994 förordnat ass. i kammarr. i Sthlm Kerstin Nyquist att vara sekr. åt utredningen (Fi 1994:01) om beskattning av personalrabatter o. vissa andra förmåner, 3 mars förordnat hovr.rådet i Svea hovr. Henning Isoz att vara sekr. åt utredningen (Fi 1994:03) om alternativa former f. statligt stöd t. stiftelser.

Kommunikationsdepartementet. Regeringen har 11 febr. 1994 förordnat kanslichefen i styrelsen f. riksfärdtjänst, ass. i kammarr. i Sthlm Lennart Renbjer att vara kansliråd i dep:t.

Hovrätterna. Regeringen har 27 jan. 1994 t. hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i Svea hovr. utnämnt hovr.rådet i hovr. Lars Hesser, 3 febr. t. hovr.råd, tillika vice ordf. på avd., i Göta hovr. utnämnt hovr.rådet i hovr. Ingemar Sundén, s. d. t. hovr.råd i Svea hovr. utnämnt lagmannen i Strömstads tr. Bo Wiegert o. bolagsjuristen Magnus Westerlind, s. d. t. hovr.råd i Göta hovr. utnämnt ass. i hovr. Lars Friedner, s. d. t. hovr.råd i hovr. över Skåne o. Blekinge utnämnt rådm. i Trelleborgs tr. Rolf Trulsson.
    24 febr. t. hovr.lagman i Svea hovr. utnämnt expeditionschefen o. rättsche
fen i utbildningsdep:t, hovr.rådet i hovr. Erik Tersmeden, s. d. t. hovr.lagman i hovrätten f. Övre Norrland utnämnt kammarr.lagmannen i kammarr. i Sundsvall Anna-Karin Lundin.
    Svea hovrätt har t. hovr.ass. förordnat 19 jan. 1994 fisk:a Gent Jansson o. Gun

Lombach samt 23 febr. fisk:a Charlotte De Geer, Eric Frieberg o. Peter Kullgren.

    Göta hovrätt har 10 jan. 1994 t. hovr.ass. förordnat fisk:a Linda Ring o. Jacob

Wichmann,

Hovrätten över Skåne och Blekinge har t. hovr.ass. förordnat 28 jan. 1994
fisk. Stefan Reimer o. 4 mars fisk. Katarina Persson.


Kammarrätterna.
Regeringen har 24 febr. 1994 t. kammarr.lagman i kammarr. i Sundsvall utnämnt kammarr.rådet, tillika vice ordf. på avd., i kammarr. Lars Wennerström.
    Kammarr. i Göteborg har 18 jan. 1994 t. kammarr.ass. förordnat fisk. Maria

Kållberg.

Tingsrätterna. Regeringen har 27 jan. 1994 förordnat tf. rådm. i Jakobsbergs tr. , ass. i Svea hovr. Per Backström att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som rådm. i tr., 3 febr. t. lagman i Örnsköldsviks tr. utnämnt rådm. i tr. Carl-Gustaf Lindgren, s. d. t. lagman i Sollefteå tr. utnämnt avd.dir. vid domstolsverket Peter Ekström, s. d. t. lagman i Luleå tr. utnämnt rådm. i tr. Hans Brusewitz,

SvJT 1994 Notiser 3 s. d. t. rådm. i Växjö tr. utnämnt tf. rådm. i tr. Leif Eriksson, s. d. t. rådm. i Malmö tr. utnämnt ass. i hovr. över Skåne o. Blekinge Cecilia
Gilljam.

Polisväsendet. Regeringen har 10 febr. 1994 förordnat polismäst. vid polismynd. i Mjölby Leif Ternström att vara polischef vid polismynd. i Motala, s. d. förordnat polisint. vid polismynd. i Hässleholm Staffan Hammer att inneha ett långtidsvik. på en tjänst som polismäst. med placering som polischef i Hässleholm.
    17 febr. förordnat bitr. länspolismäst. i Blekinge län Lennart Nilsson att vara
bitr. länspolismäst. i Kristianstads län.

I detta häfte (s. 225–336) har medverkat bl. a.


Anders Eriksson, rättschef i justitiedepartementet
Göran Regner, expeditionschef i justitiedepartementet Ingrid Larén Marklund, departementsråd i utrikesdepartementet Michael Bogdan, professor vid Lunds universitet Brita Sundberg Weitman, lagman vid Solna tingsrätt Mats Hilding, f. d. chefsrådman vid Stockholms tingsrätt Claes Martinson, tf. universitetslektor vid universitetet i Göteborg Folke Grauers, docent vid universitetet i Göteborg Karin Lindell, kanslichef i riksdagens lagutskott Lars Haglind, föredragande i riksdagens lagutskott