Litteratur

 

 

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Lars Afrell, Håkan Klahr och Per Samuelsson Lärobok i kapitalmarknadsrätt (Juristförlaget 1995, 348 s.). Lärobok för främst jurister och ekonomer. I skilda kapitel behandlas internationella kapitalmarknader, handel med finansiella instrument, värdepappersinstitut, kapitaltäckning, börser och andra marknadsplatser, clearing och avveckling, offentliga erbjudanden om aktieförvärv samt insiderhandel.
    Anställning och uppsägning. Med ändringar i LAS och MBL från 1 januari 1995. Utgiven av Sveriges Verkstadsindustrier (6 upplagan Förlags AB Industrilitteratur 1995, 78 s.). Handbok som kommenterar lagen om anställningsskydd, lagen om anställningsfrämjande åtgärder och lagen om medbestämmande i arbetslivet samt vissa avtal. Ett nyskrivet avsnitt behandlar de anställdas rättigheter vid övergång av verksamhet till annan arbetsgivare.
    Borgen. Förutsättningar, regressfrågor, konsumentfrågor. Red. Bert Lehrberg (Norstedts 1995, 227 s.). Redovisning av ett seminarium anordnat av Institutet för rättsvetenskaplig forskning. Inledare och kommentatorer vid seminariet var Bert Lehrberg respektive Gertrud Lennander beträffande borgensansvarets avhängighet av borgensmannens förutsättningar, Stefan Lindskog respektive Lars Gorton angående borgensmans rätt till regress mot huvudgäldenären samt Jan Ramberg respektive Margareta Helldén i fråga om konsumentskyddsaspekter på borgensansvaret. Gösta Eberstein, Stig H. Humlin och Jonas Milton Förhandlarboken (2 upplagan Norstedts 1995, 92 s.). Behandlar bl. a. avtalstolkning och avtalsskrivning på arbetsmarknaden. Också arbetsrättens huvuddrag redovisas för förhandlare.
    Ersättning för ideell skada vid personskada. Slutbetänkande av kommittén om ideell skada (SOU 1995:33, 555 s.). Förslag om ökad rätt till ideellt skadestånd vid personskada, bl. a. för anhöriga och arvingar. Skadestånd för kostnader och ideell skada skall kunna omprövas. Försäkringsbolag skall kunna rekommenderas att svara för parters rättegångskostnader i principiellt viktiga fall. Mogens Koktvedgaard och Marianne Levin Lärobok i immaterialrätt. Upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt (3 upplagan Norstedts 1995, 414 s.). Framställningen har sin utgångspunkt i Koktvedgaards motsvarande danska lärobok från 1994. Marianne Levin har bearbetat den utifrån svenska förhållanden och uppdaterat framställningen t. o. m. årsskiftet 1994/95. Anders Mallmén Lagen om ekonomiska föreningar. Kommentar med formulär m. m. (2 upplagan Norstedts 1995, 680 s.). Ny utgåva av denna ”gula” kommentar. Ändringar i lagstiftningen fram till januari 1995 har

SvJT 1995 Anm. av Ulf Bernitz, Den nya konkurrenslagen 511 beaktats, liksom nytillkommen rättspraxis och doktrin. Större omarbetning har skett bl. a. av de skatte- och konkurrensrättsliga delarna.
    Ny konvention om bärgning (Ds 1995:16, 185 s.). Förslag om svensk anslutning till 1989 års Londonkonvention om bärgning. Ett nytt 16 kap. sjölagen innebär anpassning till konventionen. Ytterligare ändringar föreslås i sjölagen och luftfartslagen. Jan Ramberg under medverkan av Johnny Herre Köplagen (Norstedts 1995, 885 s.). ”Gul” kommentar till 1990 års köplag. Efter en längre inledning kommenteras lagen paragrafvis. Bl. a. ställs bestämmelser i kritisk belysning för att åskådliggöra behov av avvikande avtalsbestämmelser. Åke Saldeen Barn och föräldrar. Familjerätt II (2 upplagan Iustus 1995, 183 s.). Framställning för juristutbildningen. Två nya kapitel har tillkommit. Det ena handlar om förmynderskap. I det andra behandlas kortfattat ofödda barns rätt.
    The Swedish maritime code. Sjölagen 1994. In Swedish and English. Sjölagen i engelsk översättning med svensk parallelltext (Juristförlaget 1995, 245 s.). Med utnyttjande av en tidigare översättning har Anders Beijer svarat för de delar som innehållsmässigt överflyttats i huvudsak oförändrade från den gamla sjölagen. Hugo Tiberg har översatt de till innehållet nya reglerna. Hugo Tiberg och Dan Lennhammar Skuldebrev, växel och check (7 upplagan Norstedts 1995, 154 s.). Boken behandlar till största delen skuldebrevsrätten och dess analoga tillämpning på den övriga fordringsrätten. Förutom växel- och checkrätt redogörs även för anvisning och kontokort. Sedan förra upplagan 1989 har ny rättspraxis och lagstiftning samt nya bilder och exempel tillkommit.
    Underhållsbidrag och bidragsförskott. Betänkande av underhålls- och bidragsförskottsutredningen -93 (SOU 1995:26, 544 s., 180 s.). Försäkringskassorna föreslås få en ny roll vid fastställande av underhållsbidrag. Underhållsbidrag skall beräknas enligt en ny modell. Begränsningar skall göras i rätten att få bidragsförskott.

Offentlig rätt
Alf Bohlin och Hans-Heinrich Vogel Grundlagarna och andra statsrättsliga författningar (Juristförlaget 1995, 258 s.). Sammanställning ur Svensk författningssamling av texter som inkluderar, förutom grundlagarna och riksdagsordningen, lagarna om inkorporering av Europakonventionen om mänskliga rättigheter och svensk anslutning till EU, ett omtryck av vallagen samt en kompilering av medborgarskapslagen.
    Regional framtid. Slutbetänkande av regionberedningen (SOU 1995:27, 577 s., 197 s.). Förslag om renodling av länsstyrelsernas roll som statens företrädare. Deras uppgift att överpröva förvaltningsbeslut skall flyttas till länsrätterna. Länsindelningen i Skåne och Västsverige föreslås ändrad.
    The Swedish local government act (Ds 1995:19, 73 s.). Ny utgåva av engelsk översättning av 1991 års kommunallag.

 

512 Jacob Westin SvJT 1995 Skatterätt
Jan Antonsson och Bertil Båvall Representation & sponsring. Intern och extern representation, jubiléum/gåvor, idrotts- och kultursponsring, muta-bestickning. (3 upplagan Tholin & Larsson 1995, 172 s.). Redovisning av de skatteregler som styr avdragsrätten fr. o. m. den 1 januari 1995. De straffrättsliga bestämmelserna om korruption behandlas i ett särskilt avsnitt. Även moms och kontrolluppgiftsskyldighet m. m. ingår i framställningen. Leif Edvardsson och Asbjörn Eriksson Övningsbok i beskattning 1995/1996 års taxering (19 upplagan Studentlitteratur 1995, 146 s.) samt Lösningar till Övningsbok i beskattning 1995/1996 års taxering (15 upplagan Studentlitteratur 1995, 147 s.). Komplement för utbildningsändamål till nyutkommen litteratur inom skatteområdet. Innehållet i övningsboken består av ett hundratal uppgifter. Lösningarna är delvis kommenterade. Asbjörn Eriksson Praktisk beskattningsrätt. Del 1. Lärobok i inkomst- och förmögenhetsbeskattning (4 upplagan Studentlitteratur 1995, 467 s.). Grundläggande bok i skatterätt. Tyngdpunkten ligger på företags- och kapitalinkomstbeskattning. Exempel skall underlätta förståelsen av reglerna. Göran Grosskopf och Anders Jonason De svenska skattelagarna. Skatteförfattningar, associationsrättsliga lagar m. m., anvisningar och tabeller 96 års taxering (Beyronds 1995, 1117 s.). Sammanställning av aktuella lagar inom skatte- och associationsrättens områden. Även anvisningar från riksskatteverket och rekommendationer av Redovisningsrådet ingår. Boken ges ut också i tre delar med respektive skatteförfattningar, associationsrättsliga lagar m. m. samt anvisningar och tabeller. Göran Grosskopf, Gunnar Rabe och Gunnar Johansson Det svenska skattesystemet. Individbeskattningen. Företagsbeskattningen (8 upplagan Beyronds 1995, 752 s.). Läro- och handbok om skattesystemet. I avsnitten om individbeskattning behandlas förutom inkomst av tjänst också kapitalinkomst av ränta, reavinst, fastighet samt internationell beskattning. Företagsbeskattningsdelen tar upp bl. a. företagsöverlåtelser, koncernbeskattning, byggnadsrörelse, internationell företagsbeskattning och förmögenhetsbeskattning. Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz och Christer Silfverberg
Inkomstskatt — en läro- och handbok i skatterätt (5 upplagan Studentlitteratur 1995, 592 s.). Beskrivning av strukturen och principerna för inkomstbeskattningen. Olika problem i tillämpningen diskuteras ingående. Exempel skall illustrera effekterna av reglerna.

Utländsk och internationell rätt
Stéphane Ducable Application of the European community competion rules in the communications sector (Institutet för Europeisk rätt vid Stockholms universitet 1995, 51 s.). Översikt över EG-regler om konkurrens på telekommunikationsområdet. Rättspraxis redovisas liksom den snabba utvecklingen av regleringen.
    Europafördrag. Maastrichtfördraget. Romfördraget i dess lydelse enligt Maastrichtföredraget och anslutningsfördraget. Sveriges anslut-

SvJT 1995 Anm. av Ulf Bernitz, Den nya konkurrenslagen 513 ningsfördrag. Andra relevanta fördragstexter. EU-lagen (2 upplagan Publica 1995, 555 s.). Handbok med de grundläggande fördragstexterna efter Sveriges anslutning till EU. Texterna återges i konsoliderad form. De är grundade på den textversion som finns i propositionen om svensk EU-anslutning. Jan Kleerup, Leif Stille och Lars-Peter Ekelund EU och skatterna (Ernst & Young 1995, 57 s.). Presentation av nyheterna för svenskt vidkommande beträffande av EG:s momsregler och regler på person- och företagsskatteområdet. På personskatteområdet rör det sig om ett samordningssystem för personers fria rörlighet. I fråga om företag är det situationen med bolag i flera länder, t. ex. vid fusion, som står i blickpunkten.
Göran Regner