Aktuell debatt

 

 

Rättsfallsöversikter — behövs sådana?
Det är onödigt att för läsarna av SvJT påpeka vilken betydelse rättspraxis har i det praktiska rättslivet. Alla har vi otaliga gånger försökt finna lösningen på mer eller mindre invecklade juridiska problem genom studier av rättsfall. Sökandet efter tillämpliga prejudikat har ofta varit tålamodsprövande och mödosamt. Ett viktigt hjälpmedel har för mig — och säkerligen för många med mig — varit de systematiska rättsfallsöversikter som för olika rättsområden publicerats i SvJT sedan 1930-talet. De moderna informationssystemen kan väl i någon mån ha lett till att översikternas betydelse minskat men nog spelar de fortfarande en viktig roll, i all synnerhet i de fall författarna inte nöjer sig med en katalogartad uppställning över rättsfallen utan vågar sig på att analysera och diskutera materialet.
    Tyvärr nödgas den kunskapstörstande konstatera att översikter över rättspraxis på flera viktiga rättsområden saknas för senare år. Vad gäller sakrätt finns ingen översikt efter 1963, beträffande förmögenhetsrätt ingen efter 1977 och i fråga om familjerätt har åtminstone för tillfället satts punkt vid 1982 etc.
    Enligt uppgift har redaktionen inte varit overksam utan försökt förmå vetenskapsmän och andra att åta sig uppgiften att skriva översikter på de områden där det nu fallerar — men förgäves. Anledningen är inte, som man kanske kan förledas att tro, brist på medel för arvodering; de tillfrågade anför i allmänhet att de inte har tid. Men tid är alltid en fråga om prioritering.
    Flertalet rättsfallsöversikter har hittills skrivits av rättsvetenskapligt verksamma jurister. Flitigast har Fritjof Lejman varit. Under mer än 50 år har han svarat för inte mindre än 17 översikter. Vilket ansvar känner den yngre generationen? Kan det för en professor eller en docent finnas en mer angelägen uppgift än att följa praxis inom ämnesområdet och medverka till att kunskap om den sprids? Det har förekommit att domare fått tjänstebefrielse för att skriva lagkommentarer. Skulle det kunna vara en lösning även i detta fall? Jag hoppas att jag med dessa rader stimulerar till en diskussion som kan bidra till att de luckor som nu uppstått fylls ut.
Hans Svahn