Litteratur

 

 

 

Ny juridisk litteratur
Civilrätt
Ett skärpt skadeståndsansvar för föräldrar. Justitiedepartementet (Ds 2009:42).
    Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning. Justitiedepartementet (Ds 2009:34). Carl Hemström Bolagens rättsliga ställning. Om enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag. (8 uppl. Norstedts 2009, 204 s.). Boken tar upp de grundläggande frågor som gör det möjligt att förstå vilka problem som man har att lösa på bolagsrättens område. I den nya upplagan har beaktats lagändringar t.o.m. mars 2009. Leif Holmqvist och Rune Thomsson Hyreslagen. En kommentar (9 uppl. Norstedts 2009, 876 s.). Den nya upplagan är uppdaterad med kommentarer till nya regler om andrahandsupplåtelse och om ägarlägenheter. Nya avgöranden i hyrestvister t.o.m. mars 2009 har beaktats. Torgny Håstad Köprätt och annan kontraktsrätt (6 uppl. Iustus 2009, 363 s.). Boken behandlar i första hand köprätt enligt 1990 års köplag, 1990 års konsumentköplag och den kommersiella standardavtalsrätten. I den nya upplagan kommenteras bl.a. 2009 års nya kommissionslag. Håkan Julius, Bob Nilsson Hjort och Ingrid Uggla Bostadsrättslagen. Ombildningslagen. Omregistreringslagen. En kommentar (4 uppl. Norstedts 2009, 600 s.). I denna upplaga har ändringar och nya rättsfall beaktats fram till den 1 maj 2009. Jenny Keisu och Daniel Stattin Bolagsorgan och bolagsstyrning. En introduktion till organisation, styrning och kontroll i aktiebolag och aktiemarknadsbolag (Norstedts 2009, 161 s.). I boken behandlas reglerna om aktiebolagets organisation och organens funktioner. Förutom reglerna om bolagsorganen i aktiebolagslagen behandlas bland annat Svensk kod för bolagsstyrning, börsregler, informationsgivning, bonus- och incitamentsprogram samt kontrolltransaktioner. Agne Lindberg, Johan Kahn och Björn Krouthén IT-avtal — särskilt om outsourcing. En praktisk handledning. (Norstedts 2009, 205 s.). Boken är en övergripande och praktiskt inriktad handbok kring upphandlingsprocessen och avtal avseende inköp av IT-tjänster. Mikael Mellqvist Obeståndsrätten. En introduktion (5 uppl. 2009, 165 s.). Boken beskriver översiktligt instituten utsökning, konkurs, företagsrekonstruktion och skuldsanering. Den innehåller också vissa jämförelser med förhållanden i andra länder och berör internationellt privat- och processrättsliga frågor inom obeståndsrätten. Henry Olsson Copyright. Svensk och internationell upphovsrätt (8 uppl. Norstedts 2009, 369 s.). Denna nya upplaga är helt omarbetad i förhållande till de tidigare upplagorna och är pedagogiskt upplagd i syfte att bättre belysa frågor om upphovsrätten och dess tillämpning i dagens samhälle.

1088 Litteratur SvJT 2009 Jan Ramberg och Johnny Herre Allmän köprätt. (5 uppl. Norstedts 2009, 302 s.). Boken innehåller en samlad redogörelse för köprättsliga problem som uppkommer vid tillämpning av köplagen, internationella köplagen (CISG), konsumentköplagen och reglerna i 4 kap. jordabalken om fastighetsköp.
    Modernare adoptionsregler. Betänkande av 2008 års adoptionsutredning (SOU 2009:61). Åke Saldeen Barn- och föräldrarätt (6 uppl. Iustus 2009, 364 s.). I boken behandlas frågor om fastställande och hävande av föräldraskap, barn genom assisterad befruktning, adoption, vårdnad, underhåll och förmynderskap. I den nya upplagan har den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna uppmärksammats i något större omfattning än i tidigare upplagor. Torsten Sandström Publicitet om bolagsbeslut. Verkan av registrering och kungörande av uppgifter om aktiebolag (Norstedts 2009, 350 s.). I boken, vars huvudsyfte är att analysera de rättsverkningar som enligt aktiebolagslagen följer på en publicitet genom Bolagsverket, presenteras den allmänna bevisverkan som varje medborgare och myndighet kan ha nytta av genom en uppgift som bolaget låtit registrera. Rolf Skog Rodhes Aktiebolagsrätt (22 uppl. Norstedts 2009, 300 s.). I denna upplaga av Knut Rodhes lärobok presenteras 2005 års aktiebolagslag och de ändringar som gjorts i lagen fram till halvårsskiftet 2009.

Straffrätt Petter Asp, Claes Lernestedt och Magnus Ulväng Katedralen. Tre texter om straffrätt (Norstedts 2009, 274 s.). Boken innehåller tre uppsatser i straffrätt, Vem dömer? — en text om straffrättens roller och funktioner (Petter Asp), Upplösta kroppar, upplösta sinnen: medverkansläran och bortom (Claes Lernestedt) och Om straff och principer (Magnus Ulväng). Insyn och integritet i brottsbekämpningen — några frågor. Delbetänkande av Insynsutredningen (SOU 2009:72). Kriminalvården — ledning och styrning. Betänkande av Utredningen om Kriminalvårdens effektivitet (SOU 2009:80). Stefan Karlmark Miljörätt ur straffrättsligt perspektiv. (3 uppl. Norstedts 2009, 593 s.). I denna upplaga beskrivs den praxis som håller på att växa fram efter införandet åren 2006 och 2007 av nya regler om företagsbot och av nya straff- och sanktionsregler i miljöbalken. Yamile Lindgren, Karl-Åke Pettersson och Magnus Lindgren Stora Trygghetsboken. Om stöd till brottsdrabbade och brottsförebyggande arbete — en lägesbeskrivning (Jure 2009, 177 s.). Boken innehåller intervjuer med ledande experter inom trygghetsområdet. Syftet är att ge en lägesbeskrivning av situationen när det gäller stöd till brottsdrabbade och brottsförebyggande arbete. Josef Zila Specialstraffrätten. En introduktion (6 uppl. Norstedts 2009, 102 s.). Boken innehåller grundläggande information om den straffrättsliga regleringen utanför brottsbalken. Trafikbrottslagen, smugglingslagen, narkotikastrafflagen och skattebrottslagen behandlas mera utförligt. Återbetalningsskyldighet i straffrättsliga förfaranden, m.m.

Justitiedepartementet (Ds 2009:29).

SvJT 2009 Ny juridisk litteratur 1089 Processrätt
Thomas Bring och Christian Diesen
Förundersökning (4 uppl. Norstedts 2009, 615 s.). Den nya upplagan är avsedd att fungera som kommentar till rättegångsbalkens regler om förundersökning. Bl.a. redogörs för vilka beviskrav som gäller och för vilka metoder polisen får använda under utredningen, liksom frågor om sekretess. Per Olof Ekelöf, Henrik Edelstam och Lars Heuman Rättegång. Fjärde häftet (7 uppl. Norstedts 2009, 335 s.). I boken behandlas bevisrätten. I förhållande till sjätte upplagan, som kom ut för 17 års sedan, har stora partier skrivits om, och i flera fall är texten helt ny. I separata kapitel behandlas de olika bevismedlen, t.ex. vittne och skriftligt bevis. Boken avslutas med ett kapitel om bevissäkring och bevisefterforskning. Robert Nordh Praktisk process VI. Bevisrätt A. Allmänna bevisfrågor. Om ansvaret för bevisning, vittne, syn, sakkunnig m.m. (Iustus 2009, 125 s.). Boken tar upp allmänna bevisfrågor av betydelse i både tvistemål och brottmål. Förutom hänvisning till praxis, förarbeten och litteratur lämnar författaren egna synpunkter i praktiska rättstillämpningsfrågor.
    Signalspaning för polisiära behov. Betänkande av Utredningen om underrättelseinhämtning för vissa polisiära behov (SOU 2009:66).
    Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel. Betänkande av Utredningen om utvärdering av vissa hemliga tvångsmedel (SOU 2009:70).
    Ökad säkerhet i domstol. Betänkande av Utredningen om säkerhet i domstol (SOU 2009:78).

 

Offentlig rätt
Nils-Olof Berggren och Johan
Munck Polislagen. En kommentar (8 uppl. Norstedts 2009, 241 s.). I den nya upplagan har beaktats ny lagstiftning och praxis fram till den 1 juli 2009. Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården. Socialdepartementet (Ds 2009:41). Katarina Alexius Borgström. Djuren, läkarna och lagen — en rättslig studie om djurförsöksetik. (Iustus 2009, 352 s.). I boken studeras djurförsöksreglernas och de djurförsöksetiska nämndernas uppkomst och utformning. Lars Clevesjö och Anders Thunved Sekretess. Handbok för socialtjänsten (3 uppl. Norstedts 2009, 100 s.). I boken beskrivs de bestämmelser som är av betydelse för sekretessprövningen vid en socialförvaltning. Den nya upplagan har anpassats till den nya offentlighets- och sekretesslagen. En ny postlag. Delbetänkande av 2008 års Postlagsutredning (SOU 2009:82). En ny ransonerings- och prisregleringslag. Slutbetänkande av Utredningen om översyn av ransoneringslagen och prisregleringslagen (SOU 2009:69). EU: s Viseringskodex. Delbetänkande av Viseringsutredningen (SOU 2009:77). Flickor och pojkar i skolan — hur jämställt är det? Delbetänkande av DEJA — Delegationen för jämställdhet i skolan (SOU 2009:64). Folkbokföringen. Slutbetänkande av Folkbokföringsutredningen (SOU 2009:75). Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik. Slutbetänkande av Utredningen om en ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:81).

1090 Litteratur SvJT 2009 Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU) Betänkande av Barnskyddsutredningen (SOU 2009:68).
    Några begravningsfrågor. Betänkande av Begravningsutredningen (SOU 2009:79).
    Reformen skydd mot olyckor — en uppföljning med förslag till utveckling. Försvarsdepartementet (Ds 2009:47).
    Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen — temporära förändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsmarknadsdepartementet (Ds 2009:46). Tomas Törnqvist Socialtjänstens familjerätt. En översikt över bestämmelser, ärenden och handläggning (Norstedts 2009, 178 s.). I boken redovisas översiktligt de bestämmelser som kan ge upphov till ett familjerättsligt ärende hos socialtjänsten och beskrivs vad som skall göras i ett sådant ärende.
    Totalförsvarsplikt och frivillighet. Slutbetänkande av Utredningen om totalförsvarsplikten (SOU 2009:63).
    Upphandling från statliga och kommunala företag. Finansdepartementet (Ds 2009:36).
    Vissa apoteksfrågor. Socialdepartementet (Ds 2009:49).
    Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet. Justitiedepartementet (Ds 2009:39).

Konstitutionell rätt
Joakim Nergelius Komparativ statsrätt (7 uppl. Juristförlaget i Lund 2009, 63 s.). I boken sammanfattas huvuddragen i USA:s och några viktiga europeiska länders statsskick. Tyngdpunkten ligger på valsystem, lagstiftning och skyddet för den enskildes fri- och rättigheter

 

Miljörätt
Miljömålen i nya perspektiv. Betänkande av Utredningen om miljömålssystemet (SOU 2009:83). Nya avfallsregler. Miljödepartementet (Ds 2009:37).

 

Skatterätt
Hans Flink — Magnus Berg —
Emil Frennberg Fastighetsmoms (Norstedts 2009, 136 s.). En praktiskt orienterad bok om momsreglerna på fastighetsområdet. Boken tar upp de speciella momsfrågor som gäller för byggföretag och fastighetsbolag och den offentliga sektorn men också för kommersiella hyresgäster. Moderniserade skatteregler för ideell sektor. Betänkande av Stiftelse- och föreningsskatteutredningen (SOU 2009:65).

 

Arbetsrätt
Tommy Iseskog Personaljuridik (22 uppl. Norstedts 2009, 777 s.). I denna upplaga har samtliga kapitel reviderats med beaktande av ny lagstiftning och rättspraxis.

Utländsk och internationell rätt
Mats Bryde Andersen Praktisk aftaleret. Aftaleretten II ( 3 uppl. Gjellerup 2009, 507 s.). Boken är ett andra band i trebandsverket ”Aftaleretten” och redogör bl.a. för den kommersiella avtalsrätten enligt dansk rätt. EU, Sverige och den inre marknaden — En översyn av horisontella bestämmelser inom varu- och tjänsteområdet. Betänkande av Inremarknadsutredningen (SOU 2009:71). Jorn Vestergaard (red) Strafferet. Forbrydelser og andre strafbare forhold (Gjellrup 2009, 294 s.). Boken innehåller en grundläggande genomgång av de danska reglerna om lagöverträ-

SvJT 2009 Ny juridisk litteratur 1091 delser med utgångspunkt från straffeloven.

 

Allmän och blandad juridik
Laura Carlson The Fundamentals of Swedish Law (Studentlitteratur 2009, 454 s.). I boken lämnas utländska läsare en översiktlig redogörelse för svensk lagstiftning, från de rättsliga institutionerna till mera speciella ämnen som avtalsrätt, skadeståndsrätt och familjerätt. Folke Grauers och Claes Martinson Studiematerial för juridisk grundkurs (18 uppl. Juristförlaget i Lund 2009, 332 s.). Studiematerialet, som är tänkt att användas i undervisningen på juridiska grundkurser i jurist- och ekonomutbildningarna, innehåller konstruerade praktiska övningsexempel i framför allt civilrätt, straffrätt och processrätt. I den nya upplagan är materialet översett och förnyat med hänsyn till ny lagstiftning. Svenskt rättsväsende i internationella uppdrag, m.m. Betänkande av Utredningen om svenskt rättsväsende i internationella uppdrag, (SOU 2009:76) Nils-Olof Berggren