Notiser

 

 

 

Gunnar Lagergren in memoriam
Gunnar Lagergren föddes den 23 augusti 1912 och växte upp i Gävle och på Djursholm. Han blev student på reallinjen 1931, inledde sina akademiska studier vid Stockholms högskola med en fil. kand. i filosofi, matematik och nationalekonomi men sadlade om till juridik, tog jur. kand.-examen på kort tid och fortsatte på vad som då var den juridiska kungsvägen: tingsnotarie, aspirant i Svea hovrätt, hovrättsfiskal 1941, assessor 1948 och hovrättsråd 1957. Domstolsarbetet interfolierades av förordnanden och utredningsuppdrag. Gunnar Lagergrens domarbana kröntes av utnämningen till president i Hovrätten för Västra Sverige i Göteborg år 1966, ett ämbete som han innehade till 65-årsdagen 1977. Det året tillträdde han ämbetet som riksmarskalk.
    År 1944 — nygift med Nina von Dardel, Raoul Wallenbergs halvsyster och livet igenom oförtröttad kämpe för hans sak — sändes han till den svenska beskickningen i det sönderbombade Berlin för att leda arbetet vid dess B-avdelning, dvs. den avdelning som handlade det neutrala Sveriges uppgifter som skyddsmakt för en rad krigförande länder i Tyskland. Den tjugutreåriga Nina Lagergren fick undantagsvis tillstånd att följa med. Gunnar Lagergren stödde alltid sin hustru i arbetet för Raoul Wallenberg; 1984 blev han ordförande i styrelsen för Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter i Lund.
    Freden öppnade nya möjligheter för en språkkunnig och redan internationellt erfaren svensk jurist. Gunnar Lagergren kallades gång på gång att delta i skiljenämnder som utsågs av Internationella handelskammaren i Paris och deltog även i arbetet på att utforma standardiserade handelstermer. Han bereddes möjlighet att under ett par år arbeta med dessa frågor i Paris och Rom. Redan 1953 hade han utnämnts till ledamot av den internationella domstolen i Tanger i Marocko, där han vistades med sin familj under tre år. I ej mindre än tjugutre år, 1966–1990, var han ledamot av Permanenta skiljedomstolen i Haag. Resultatet av studierna i Paris och Rom blev en engelskspråkig köprättslig monografi, som utkom 1954. Den spelade en avgörande roll när han 1965 hedrades med ett juridiskt hedersdoktorat vid Uppsala universitet. Med den akademiska världen kom han att få nära kontakt när han år 1980 blev hedersledamot av Vitterhetsakademien, i vars verksamhet han flitigt deltog. Gunnar Lagergrens internationella verksamhet kom tidigt också att omfatta viktiga domaruppdrag även i de många tvister både mellan stater och beträffande enskildas rättigheter som hade sin bakgrund i det andra världskriget. 1956 blev han medlem av skiljekommissionen mellan Tyskland och de allierade i Koblenz. Åren 1964–1990 var han president i den högsta restitutionsdomstolen i Herford och München; där handlades mål om ersättning för egendom som orättmätigt berövats ägarna av tyska myndigheter under krigsåren. Av Gunnar Lagergrens många ordförandeskap i betydelsefulla skiljedomstolar, som skapats för enskilda tvister, bör främst nämnas den som avsåg kustområdet Rann of Kutch (1965–1969), där de motstående parterna var Indien och Pakistan, som tidigare gått till krig om området. Lagergren hade där sitt uppdrag från FN. Andra skiljedomstolar som

SvJT 2009 Personalnotiser 417 han ledde var den egyptiskisraeliska, som gällde Tabaområdet på Sinai (1986–88), och den amerikansk-iranska som rörde följderna av konflikten mellan parterna år 1979. På grundval av sin unika erfarenhet brukade han med kraft betona att ett rättsligt förfarande, en slutlig skiljedom, ofta kan vara att föredra framför en genom medling uppnådd överenskommelse mellan tvistande stater.
    Själv brukade Gunnar Lagergren beteckna ledamotskapet i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg som sitt mest givande uppdrag. Han var medlem av domstolen under åren 1977–1988,. Det har omvittnats av svenska jurister vilken betydelse det hade för Sveriges anseende — inte minst i de tvister där landets rättsordning gav anledning till kritik — att vårt land i detta europeiska forum företräddes av en så framstående och ansedd domare.
Stig Strömholm

 


Nyheter från Juridiska fakulteten vid Lunds universitet
Fr.o.m. den 1 januari 2009 är Juridiska fakultetens dekanus JD Christina Moëll, professor i finansrätt; prodekanus är JD Gregor Noll, professor i folkrätt; prefekten är docent JD Mats Tjernberg; biträdande prefekt är docent JD Annika Nilsson; och studierektor är docent JD Katarina Olsson. Sedan den 1 september 2008 har FD Thomas Achen varit kanslichef.
    JD Per Samuelsson är sedan den 1 oktober 2008 professor i bankrätt. Anställningen finansieras av Hans Cavalli-Björkmans fond för rättsvetenskaplig forskning (med delfinansiering av Juridiska fakulteten).
    JD Christian Dahlman befordrades till professor i allmän rättslära den 2 oktober 2008.
    Professor Birgitta Nyström är fr.o.m. den 1 januari och sex år framåt tjänstledig från sin professur i civilrätt vid Juridiska fakulteten för att inneha en professur i arbetsrätt med särskild inriktning mot EU-arbetsrätt och internationell arbets-rätt i ett svenskt och nordiskt perspektiv. Arbetsrättsprofessuren är finansierad av forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) och placerad vid juridiska institutionen i Lund. Till hedersdoktorer för 2009 har utsetts f.d. universitetslektor Karin Adlercreutz och frilansjournalist Maciej Zaremba. Karin Adlercreutz har varit verksam som lärare i juridik vid Lunds universitet sedan mitten av 1960-talet. Genom sina insatser för juristutbildningen har hon varit en av Juridiska fakultetens värdefullaste tillgångar i mer än fyrtio år. Maciej Zaremba är verksam som frilansjournalist, och har bland annat skrivit i Dagens Nyheter och Moderna Tider. Genom sin gärning som journalist och författare har Zaremba gjort värdefulla insatser för den allmänna debatten om rättssäkerhet och rättvisa, en debatt som alltid måste finnas i en rättsstat. Christoffer Wong

 

 

 

418 Notiser SvJT 2009 Personalnotiser

 

 

Nytt regeringsråd
Regeringen har utnämnt Anita Saldén Enérus till regeringsråd (2009-0205).
    Anita Saldén Enérus förordnades till kammarrättsassessor i Kammarrätten i Stockholm 1994. Hon har arbetat i Finansdepartementet sedan 1995. Hon utnämndes till departementsråd 2000 och har varit chef för Enheten för skatteadministration, Enheten för företagsbeskattning och Enheten för kapitalbeskattning. Anita Saldén Enérus är sedan 2005 finansråd och avdelningschef för Finansdepartementets Skatte- och tullavdelning. Hon har även deltagit som expert i ett flertal statliga utredningar.

 

Hovrätterna
Regeringen har utnämnt hyresrådet Stefan Nyman, chefsjuristen Christian von Szalay och datarådet Katja Isberg Amnäs att vara hovrättsråd i Svea hovrätt (2009-02-05). Hovrätten för Västra Sverige har förordnat hovrättsfiskalen Hanna Borén till hovrättsassessor (2009-01-08), hovrättsfiskalen Ida Damgaard till hovrättsassessor (2009-01-28). Göta hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Anna Engstrand till hovrättsassessor (200902-01), hovrättsfiskalen Anna Runeskjöld till hovrättsassessor (200902-01), hovrättsfiskalen Ida Schöberlein till hovrättsassessor (2009-03-01), hovrättsfiskalen Tobias Bergkvist till hovrättsassessor (2009-03-01). Svea hovrätt har förordnat hovrättsfiskalen Rickard Sobocki till hovrättsassessor (2009-03-10), hovrättsfiskalen Sofie Lindblom till hovrättsassessor (2009-03-09).

 

Tingsrätterna
Regeringen har utnämnt kammaråklagaren Lars Jeppsson att vara rådman i Växjö tingsrätt (2009-01-22), hovrättsrådet Marinette Andersson att vara rådman i Örebro tingsrätt (2009-01-22), lagmannen Charlotte Brokelind att vara lagman i Jönköpings tingsrätt (2009-01-29),

rådmannen Tommy Erikson att vara rådman i Skaraborgs tingsrätt (2009-01-29), hovrättsrådet Susanne Hård att vara rådman i Sundsvalls tingsrätt (2009-02-05), tf. miljörådet Bengt Jonsson att vara miljöråd i tingsrätterna (2009-02-05), tf. chefsrådmannen Cecilia Klerbro att vara chefsrådman i Stockholms tingsrätt (2009-0312), hovrättsrådet Lars Lundgren och rådmannen Hjalmar Forsberg att vara chefsrådmän i Stockholms tingsrätt (2009-03-12), rådmannen Annika Bläckberg att vara rådman i Kristianstads tingsrätt (2009-03-12), advokaten Fredrik Schalin, tf. rådmannen Björn Skånsberg, rättssakkunnige Peter Grym och advokaten Emilia Lundberg att vara rådmän i Södertörns tingsrätt (2009-03-05), rådmännen Ingrid Andersson och Paul Magnusson att vara rådmän i Nyköpings tingsrätt (2009-03-05). Regeringen har anställt lagmannen i Göteborgs tingsrätt Stefan Strömberg på en tidsbegränsad anställning att även vara lagman i Mölndals tingsrätt (2009-02-05), kammarrättsassessorn Petra Lundin på en tidsbegränsad anställning som rådman i Mölndals tingsrätt (2009-02-05), miljörådet Staffan Lagergren på en tidsbe-

SvJT 2009 Personalnotiser 419 gränsad anställning som miljöråd i tingsrätterna (2009-02-05). skattejuristen Ingemar Olofsson på en tidsbegränsad anställning som rådman i Östersunds tingsrätt (2009-03-19).

 

Kammarrätterna
Regeringen har utnämnt kammarrättsråden Anders Olsson, Birgitta Wahling, Charlotta Riberdahl, Annica Lindblom och Anita Linder att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Stockholm (2009-03-19). Kammarrätten i Göteborg har förordnat kammarrättsfiskalen Jennifer Moore Peterson till kammarrättsassessor (2009-01-28).

 

Polisväsendet
Regeringen har anställt Dan Persson att vara länspolismästare vid Polismyndigheten i Värmlands län (2009-03-05), Ingemar Johansson att vara länspolismästare vid Polismyndigheten i Västra Götalands län (200903-19), Carin Götblad att vara länspolismästare vid Polismyndigheten i Stockholms län (2009-03-19).

 

Åklagarmyndigheten
Regeringen har anställt chefsåklagare Eva Rova Lundström som överåklagare vid Åklagarmyndigheten (2009-02-05), vice överåklagare Björn Blomqvist som överåklagare vid Åklagarmyndigheten (2009-02-05), vice överåklagare Kerstin Skarp som överåklagare vid Åklagarmyndigheten (2009-02-05), överåklagare Mats Åhlund som överåklagare vid Åklagarmyndigheten (2009-02-05), överåklagare Agneta Blidberg en tidsbegränsad anställning som vice riksåklagare (2009-0205).

 

Sveriges Advokatsamfund
Till nya ledamöter har antagits Tobias Bengtsson, Wistrand Advokatbyrå, Göteborg, Magdalena
Berg, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB, Stockholm, Ann Bokinge, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Darragh Byrne, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Carl-Adam Drakenberg, Advokatfirman Westermark Anjou AB, Stockholm, Helena Eriksson, Flood Advokatbyrå KB, Stockholm, Filip Funck, Advokatfirman Vinge KB, Helsingborg, Jenny Gemzell, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Karl-Johan Grundström, Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm, Johan Hedberg, Advokatfirman Hans Bredberg AB, Stockholm, Niclas Hermansson, Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Malmö, Elisabeth Hoffnell, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Mats Hävermark, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Niclas Ihrsén, Advokatbyrån Gulliksson AB, Stockholm, Hannah Kaber, Advokatfirman Vinge KB, Malmö, Tobias Karlsson, Herslow & Holme HB Advokatbyrå, Malmö, Kai-Erik Neij, Wallenburg & Andersson Advokatbyrå AB, Helsingborg, Lynda 

Ondrasek Olofsson, Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm, Sarah Olsson, Wistrand Advokatbyrå, Göteborg, Ulrika Polland, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm, Cecilia Rudels, Advokatfirman Törngren Magnell KB, Stockholm, Katrin Salwén, Setterwalls Advokatbyrå, Stockholm, Dan Sandahl, Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB, Stockholm, Linda Svensson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Helsingborg, Jenny Welander Wadström, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Rickard Wallentin, JCA Skarp Advokatbyrå AB, Stockholm, Per Wiesel, Advokatfirman Abersten HB, Hudiksvall, Caroline Wikström, Eversheds Advokatbyrå AB, Stockholm (2009-01-30). Hanne Aarsheim, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg, Louise Bjärgård, Advokatfirman Cederquist KB, Stockholm, Andreas Blomquist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Jimmy Carnelind,
Wistrand Advokatbyrå, Göte-

420 Notiser SvJT 2009 borg, Anna Dahlbom, Lewis Advokatbyrå AB, Stockholm, Helena
Erfors, Advokatfirman Magnergård & Partner AB, Stockholm, Lisa Fennhagen, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Helsingborg, Alexander Gottsén, Wistrand Advokatbyrå, Stockholm, Amanda Hikes, Advokatfirman Beskow AB, Västerås, Sophia Horn af Rantzien, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Stockholm, Roger Johnson, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholm, Johan Larsson, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Johanna Lindman, Advokatfirman Vinge KB, Malmö, Per Ljungdahl, Ljungdahls Advokatbyrå AB, Kristianstad, Thomas Nyh, Öberg & Heijne Advokatbyrå, Stockholm, Rafail Poumeyrau, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm, Linn Samuelsson, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Göteborg, Marcus Sandström, Advokat Ulf Holst AB, Umeå, Rama Sarrafian, JuristhusetLawhouse Advokatfirman Sjöström AB, Stockholm, Martina Slorach, Advance Advokatbyrå Stefan Flemström AB, Täby, Peter Svanqvist, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm, Anders Tjernlund Jemail, Advokatfirman Delphi AB, Malmö, Cecilia Tryselius, Ashurst Advokatbyrå AB, Stockholm, Andreas Wallstén, Advokat Nordekvist AB, Luleå, Andreas Zettergren, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Stockholm, Yüksel Özkan, Advokatfirman Westberg & Ljungstedt AB, Stockholm (2009-03-06).

 

 

I detta häfte (s. 325–420) har medverkat bl.a.

 


Bertil Bengtsson, professor, f.d. justitieråd
Kjell Å Modéer, professor emeritus

Ulf Lundqvist, docent, revisionssekreterare
Lars-Göran Engström, f.d. hovrättspresident
Anders Eka, hovrättslagman
Lars Haglind, kanslichef civilutskottet
Monica Hall, utskottsråd civilutskottet
Nils-Olof Berggren, f.d. justitieombudsman
Kimmo Nuotio, professor