Familjerättslagstiftningen. Den skandinaviska familjerättskommissionensförslag till lagstiftning om äktenskap framlades 1919 i sin helhet för danska riksdagen och antogs av folketinget (Sv. J. T. 1919 s. 125). Frågan hann emellertid ej komma under behandling i landstinget, innan riksdagen upplöstes i samband med ministären Zahles avgång. Förslagets förra hälft har nu ånyo bragts under riksdagens prövning, i det att regeringen framlagt förslag till Lov om Ægteskabs Indgaaelse og Opløsning. Detta förslag överensstämmer närmare med de svenska och norska lagarna i ämnet än vad händelsen var med motsvarande partier av den utav folketinget antagna texten. Sålunda har man beträffande vigselformen återgått till det av familjerättskommissionen förordade systemet med valfrihet mellan kyrklig och borgerlig vigsel. Bland avvikelserna från svensk rätt må nämnas, att äktenskap mellan ett syskon och det andras avkomling icke förutsätter dispens och att äktenskap i rätt upp- och nedstigande svågerlag kan medgivas, när alldeles särskilda grunder tala därför. I sistnämnda hänseende skiljer sig förslaget jämväl från den norska lagen.
    Även en annan produkt av samma kommissions arbete, nämligen förslaget till Lov om Umyndighed og Vœrgemaal, är för närvarande beroende på den danska riksdagens prövning. Detta förslag är emellertid ej lika omfattande som motsvarande svenska (Sv. J. T. 1921 s. 391—394). Regeringen har följt det danska kommissionsförslaget på ett undantag när: ett stadgande, att »Myndighedsbevilling» alltjämt skulle kunna meddelas, har strukits och därmed även på denna punkt överensstämmelse vunnits med de svenska och norska texterna. 

B. E.