NYARE LITTERATUR.

    Bland den till redaktionen av Sv. J. T. insända litteraturen märkas följande, sedan sista översikten (1923 s. 114) utkomna arbeten.
    Allmän och blandad juridik m. m. Å denna avdelning märkes A. W. VESTERLUNDS arbete: Åbo hovrätts presidenter, ledamöter och tjänstemän, (Åbo 1923. Två delar om XIV+812 s.), vilket arbete varit föremål för anmälan i denna tidskrift 1924 s. 26. Av Hans Fehr föreligger Das Rechtim Bilde. Mit 222 Abbildungen. (München 1923, Eugen Rentsch Verlag, 171 + 222 s.). Hit höra vidare, förutom de till red. insända tidskrifterna, förvilkas innehåll redogörelse lämnas i annat sammanhang, femte delen av A. KÔERSNERS och CH. DICKSONS arbete: Moratorium. Lagstiftning om betalningsanstånd samt annan extraordinär lagstiftning under kriget 1914—1915 (Sthlm 1922, Lagerström, 257 s. jämte supplement kr. 22.50).; TROELS G. JØRGENSEN A. F. Krieger som jurist (Kbhvn 1923, Gyldendalske 109 s.), vilket arbete anmälts i Sv. J. T. 1924 s. 28 samt Forhandlinger paa det Tolvte Nordiske Juristmöte i Kristiania den 22, 23, 24 August 1922 (Kristiania 1923, Mallingske, kr. 25.00).
    Romersk rätt och rättshistoria. Av M. INGSTADS arbete: Den romerske privatrets almindelige del hava andra och tredje häftena utgivits av CARL PLATOU. Vidare föreligga KNUT ROBBERSTADS översättning av Magnus Laga böters Bylov, Utgitt ved A. Taranger (Kristiania 1923, Cammermeyer, 84 s., kr. 3.00), E. O. Arenander: Om attungen i de nordiska landskapslagarna och dess innebörd (Uppsala 1922, Almqvist & Wiksell, 46 s.) samt BRUNO SJÖROS, Äldre västgötalagen i nysvensk översättning (Helsingfors 1923, Schildt, 124 s.) ävensom en rikssvensk översättning av samma lag, utförd av NAT. BECKMAN (Uppsala 1924, Nordblads bokh., 114 s., kr. 3.00. Västergötland B 3. Bidrag till landskapets kulturhistoria och naturbildning.)
    Civilrätt. Av presidenten dr BERNDT HASSELROTS Juridiska skrifter har nu utkommit ytterligare fyra band (Malmö, Förlagsaktiebolaget 1923—1924). Det första, som utgör ny upplaga av delar av Juridiska skrifter 1921—1922, innehåller skrifter om köp, panträtt och handelsbolag (256 s., kr. 9.75); det andra ("Ytterligare följd") innehåller uppsatser om panträtt, deposition, lån, saklega och köp (313 s., kr. 11.75); det tredje bandet innehåller uppsatser om lån, deposition, saklega, köp och fullmakt (291 s., kr. 11.75) samt det fjärde bandet om preskription, försträckning och köp (302 s., kr. 11.75). Av A. KÔERSNER och N. RABENIUS föreligger: Om moratorium. Några bidrag till kännedom om dess begrepp och användning (Sthlm 1923, Svenska Bankföreningen, 216 s., kr. 10.oo). RAGNAR BERGENDALS arbete om aktiebolagets författning och dess yttre rättsförhållanden enligt svensk rätt (Lund 1922, Gleerupska univ. bokh., XX+378 s.) har anmälts i Sv. J. T. 1923 s. 176. KARL HILLGÅRD har skrivit om bidrag till läran om säljarens stoppningsrätt (Lund 1923, Gleerupska univ. bokh., 196 s., kr. 6.00). H:s undersökningar hava varit föremål för granskning i Sv. J. T. 1924 s. 66. Nya upplagor föreligga av C. G. BJÖRLINGS lärobok i civilrätt för nybörjare (femte uppl., Lund 1923, Gleerup, 368 s., kr. 8.75) samt av ÖSTEN UNDÉNS bok om panträtt i rättigheter (andra uppl., Lund 1923, Gleerup, 194 s., kr. 5.25). Professor Vinding Kruse har utgivit ett arbete om Tinglysning samt nogle Spörjsmål i vor Realkredit (Kbhvn 1923, Madsen, 411 s.). Presidenten JULIUS GROTENFELT har lämnat en kommentar till den

NYARE LITTERATUR. 195finska lagen angående förmynderskap av den 19 augusti 1898 (Helsingfors 1924, Söderström & Co, 189 s.). H. Freund: Das Zivilrecht Sowjet—Russlands (Mannheim 1924, J. Bensheimer, 342 s.) har anmälts i Sv. J. T. 1924 s. 107Hit höra vidare: V. GYLLENSWÄRD: Från processen om äganderätten till del av tomten nr 64 å Drottningholmsmalmen. (Sthlm 1923, Statlander, 50 s.) samt Allmänna bestämmelser för handeln med spannmål och fodervaror (Sthlm 1923, Lagerström, 15 s.).
    På straffrättens område föreligger Betænkning afgiven af Straffelovskommissionen af 9 nov. 1917 (Kbhvn 1923, Schultz), EINAR HENRIK HEIMER: Grunderna för läran om ämbetsmäns korruptionsbrott (Lund 1923, Gleerups univ.bokh., 149 s.) samt Förhandlingar vid Svenska Kriminalistföreningens möte i Stockholm den 19 febr. 1923 (Sthlm 1923, Fritze, 78 s.). Hit hör vidare Rättspsykiatriska utlåtanden. Meddelanden från Kungl. Medicinalstyrelsen nr 41 (Sthlm 1923, Tullbergs, 123 s.).
    Processrätt. Här är främst att anteckna ett nyutkommet arbete av frih. R. A. Wrede, Das Zivilprozessrechts Schwedens und Finnlands (Mannheim 1924, Bensheimer, 379 s., häftad kr. 6.00, inb. kr. 8.00). Arbetet är föremål för anmälan i detta nummer av Sv. J. T. s. 190. Av professor E KALLENBERGS arbete Svensk Civilprocessrätt I har en andra upplaga nu utkommit (Lund 1923, Gleerupska univ. bokh., 268 s., kr. 8.50). Av JAN ERIC ALMQUIST föreligger en akademisk avhandling: Det processuella förfarandet vid ägotvist. Studier över jordabalkens 14 och 15 kap. (Sthlm 1923, Norstedt, 242 s.). G. BÄÄRNHIELMS arbete Rättegången i brottmål, utgörande del IV : 2 av lärobok i rättskunskap för blivande landsfiskaler, har anmälts i denna tidskrift 1923 s. 375 (Lund 1923, Berlingske boktryckeri, 106 s.) och NILS Ssteens arbete om den franska civilprocessen och dess brister (Örebro 1923, Lindhska bokh., 223 s., kr. 5.00) har varit föremål för anmälan 1924 s. 113. Av LEO ROSENBERG föreligger Die Beweisslast auf der Grundlage des bürgerliches Gesetzbuch und der Zivilprozessordnung (Berlin 1923, Liebmann, 443 s., 10 schw. fr.).
    Stats- och förvaltningsrätt. Professor JON SKEIE har skrivit om Eiendomsret och Statsmonopol (Kristiania 1923, Norli, 308 s.). Av MIKAEL H. Lie föreligger Domstolene og grunnloven (Kristiania 1923, Arnesens, 68 s.). GUNNVALD FLIFLET har utgivit ett arbete med titel Odelsretten og grundlovens § 97. En undersökelse av forholdet mellem odelsretten og grundlovens forbud mot loves tilbakevirkning (Kristiania 1923, Dybwad, 130 s.). Av R. VON SCHULTZ föreligger Polishandbok I. Strafflagstiftning och polisförfattningar. Tredje tillökade uppl. (Uppsala 1923, Almquist & Wiksell, 317 s., kr. 4.50); Vägtrafikstadgan och förordningen om motorfordon (Uppsala 1923, Almquist & Wiksell, 52 s., kr. 1.00) samt Ordnings-, hälsovårds-, byggnads- och brandstadga samt närings-, nykterhets-, social-, arbets- och trafiklagstiftning vid 1924 års ingång. Populärjuridisk handbok. (Uppsala 1924, Almquist & Wiksell, 230 s., kr. 3.00). Å Norstedts gula bibliotek har utkommit K. L. E. SANDBERG: Folkskoleförfattningar. (Sthlm 1923, 580 s., kr. 7.75). Här må ock nämnas H.FREUND: Das Arbeitsgesetzbuch Sowjetrusslands (Mannheim 1923, Bensheimer 96 s.). Vidare märkas: H. Palmgren: Självdeklaration 15:de uppl. (Sthlm 1924, Norstedt, 391 s., pris inb. 8.75). Halvar Sundberg: Om äganderätten till tullhusen i kvarteret Argus. Utredning på uppdrag av Stockholms stads hamn-

196 NYARE LITTERATUR.styrelse (Stadskollegiets utlåtande ocli memorial, bihang 1924 nr 5) samt Förteckning över lantmäteri författningar m. m. 1905—1922, utgiven av sällskapet för utgivande av lantmäteriets historia (Mariestad 1923, 109 s.). Kommunal författningssamling för Stockholm årg. XIV 1922 (Sthlm 1923, Norstedt, inb. kr. 10.00). Berättelse angående Stockholms kommunalförvaltning år 1922 årg. LV. Ny följd 18 (Sthlm 1923, Beckman, 78 s.). Statistisk årsbok för Stockholms stad 1923 årg. LIV. Ny följd 18 (Sthlm 1923, Beckman 122 s.)
    Internationell rätt. ÅKE HASSLER har skrivit om internationella adoptivförhållanden. En studie till 26 och 27 §§ adoptionslagen. (Lund 1923, Gleerup, 72 s.). Av CURT EKDAHL föreligger La neutralité perpétuelle avant le pacte de la société des nations. Etude de droit des gens. (Paris 1923, Pedone, 187 s.). Vidare föreligga Der Prozess Krupp vor dem französischen Kriegsgericht. (München 1923, Bruckman, 66 s.). Publications de la cour permanente de justice internationale. Serie C. Actes et documents relatifs aux arrêts et aux avis consultatifs de la cour. N:r 1. 616 s. N:r 2. 319 s. Serie D. N:r 3. Collection des textes gouvernant la competence de la cour. 77 s. (Leyde 1923, Sijthoff.).