MALMGREN, ROBERT. Sveriges grundlagar och tillhörande författningar. 2 uppl. Sthm 1926. Norstedt. 215 + 153 s. Inb. kr. 11.50.
    Första upplagan av detta arbete har varit föremål för en längre anmälan av professor O. Varenius i Sv. J. T. 1922 s. 309 och 372. I den nu föreliggande andra upplagan av denna grundlagsedition ha några viktiga grundlagsparagrafer (RF §§ 26, 36 och 84) undergått en fullständig omarbetning. Vissa i den förra upplagan intagna författningar (rörande valsedelsförsändelse) ha utelämnats såsom mindre viktiga. Därigenom har också vunnits, att bokens omfång kunnat bibehållas oförändrat. Kommentatorn vidhåller sin originella interpunktionsregel att sätta utropstecken efter imperativen jfr och se!

 

Norstedts gula bibliotek. I denna serie hava utkommit: G. GREFBERG. Lagen om fastighetsbildning i stad. 1926. 430 s. Kr. 13.50. DENSAMME. Lagen om sammanläggning av fastigheter å landet. 1926.97 s. Kr. 3.75. — EKMAN, K. J., och vOOTTER, C. F. Ecklesiastik boställsordning m. m. 1926. 272 s. Kr. 7.75. — VON KOCH, R. Samhällets barnavård. 1925. 461 s. Kr. 10.00. — LINDERS, J. Fattigvårdslagen. 1925. 314 s. Kr. 7.50.

 

WEDBERG, BIRGER. Nådefrågor historiskt belysta. Malmö 1926. Gleerup. (Skrifter utg. av Fahlbeckska Stiftelsen VIII). 82 s. Kr. 2.75.
    Arbetet redogör för rättsfall från Karl XIII:s och Karl XIV Johans regeringsår och anknyter sålunda till förf:s år 1922 utgivna skrift Om nåd och lejd under Konungens Högsta Domstols gustavianska skede.

 

BENCKERT, KARL. Pantsättning eller överlåtelse till säkerhet för fordran. Sthm 1926. Norstedt. 53 s. Kr. 2.00.
    Arbetet ingår i förf:s speciminationsskrifter för professur i civilrätt vid Stockholms högskola. Av samme förf. har tidigare utgivits: Bidrag till inteckningsinstitutets historia. Sthm 1920. Norstedt. 129 s. Kr. 5.00. — Om exstinktiva förvärv av lös egendom i god tro enligt H. B. 11: 4 och 12: 4. I—II. Sthm 1925. Norstedt. 130 + 291 s. Kr. 3.00 + 4.00. — Om testamentsexekutörer enligt svensk rätt. 20 s. Särtryck ur Tidsskr. for Retsvid. Kr. 0.50.

 

HEIMER, EINAR HENRIK. Om förskingringsbrottet. Lund 1926. Gleerupska univ.-bokh. 305 s. Kr. 12.00.
    Förf. till ovanstående arbete är sökande till professuren i straffrätt och juridisk encyklopedi i Lund efter Thyrén. Han har tidigare i straffrätt utgivit:

78 LITTERATURNOTISER.Den lika distansens lag. Till systematiken av straffrättens speciella del. Lund 1921. 24 s. Kr. 2.00. — Grunderna för läran om ämbetsmäns korruptionsbrott. Lund 1923. Gleerups univ.-bokh. 149 s. Kr. 6.00. — Revision av det kriminella bedrägeribegreppet. Uppsala 1924. Almqvist & Wiksell. 66 s.Kr. 4.00. — Samme förf:s arbete Studier i internationell förmynderskapsrätt har anmälts i Sv. J. T. 1926 s. 141.