Beriktigande. I en i förra häftet av SvJT införd anmälan av juridiska fakultetens i Upsala minnesskrift 1929 har docenten NIAL på en punkt, som står i centrum av den allmänna diskussionen, kritiserat framställningen i mitt bidrag till minnesskriften. Nial talar om mitt »bagatelliserande» av farorna av det inom den fasta internationella domstolen härskande systemet, att domare, som äro medborgare i processande stater, hava säte och stämma i domstolen, samt fortsätter bl. a. (s. 352): »Blott i två fall av nio har det hänt, säger förf., att en domare stått såsom ensam reservant för sin regerings sak. Två fall av nio är ingen quantité négligeable.» Det har emellertid naturligen aldrig varit min avsikt att »bagatellisera» den ena sidans skäl i den stora diskussionen om nyssnämnda system eller ens taga ståndpunkt till detta. Att

 

1 Jfr SvJT 1930 s. 355 ff. och 439 ff.

462 LITTERATURNOTISER.i en framställning av förevarande kortfattade art taga ställning till omstridda spörsmål av denna natur hade varit olämpligt. Vad jag velat säga är blott, att man måste »medgiva, att vid internationella tvister systemet med domare, vilka äro medborgare i processande stat, är en vida mindre oriktighet än fallet skulle vara i fråga om en domstol, tillhörande ett särskilt land, med representanter för parterna» (uppsatsen s. 17). Att Nial icke läst min uppsats med större noggrannhet framgår direkt av vad nyss citerats av recensionen. Orden »av nio», som skulle givit mitt yttrande en aldrig avsedd skärpa, finnas ej i min uppsats (jfr denna s. 16) och innebära dessutom ett sakligt fel från Nials sida; det är nämligen i två fall av fjorton, som en domare stått såsom ensam reservant för sin regerings sak (jfr uppsatsen s. 4). Såsom framgår av min skrift (s. 16 not 2) är det f. ö. icke säkert, att vederbörande domare i dessa två fall verkligen stått ensam vid själva omröstningen i domstolen, enär domstolen icke under den tidsperiod, då domsluten beslötos, publicerade siffrorna från omröstningarna. De två fallen kunna därför icke utan stark reservation användas i debatten.
 

Åke Holmbäck.