Processrättsprofessuren i Lund. Såsom i SvJT, senast 1931 s. 590 och 639, omtalats, söktes den efter prof. Kallenbergs inträde i pensionsåldern ledigförklarade professuren i processrätt i Lund av docenterna Einar Henrik Heimer och Karl Olivecrona. Sedan utsedda sakkunniga och Juridiska fakulteten vid Universitetet i Lund på sätt förut meddelats avgivit utlåtanden över ansökningarna, förklarade Större akademiska konsistoriet i Lund vid sammanträde d. 28 nov. 1931, att ingendera sökanden styrkt sin skicklighet till det sökta ämbetet samt att konsistoriet förty ej kunde upprätta förslag till återbesättande av detta. Båda sökandena besvärade sig hos K. M:t över detta beslut. I utlåtande över besvären hemställde Kanslersämbetet för rikets universitet om föreskrift, att professorsbefattningen skulle vid utgången av år 1932 ånyo ledigförklaras. K. M:t förordnade d. 14 juli 1932 med avslag å besvären, att åtgärder skulle ofördröjligen ånyo vidtagas för återbesättande i vederbörlig ordning av befattningen.
    Denna har därefter åter förklarats ledig. Under den nya ansökningstiden ha ansökningar inkommit från amanuensen jur. kand. Ivar Agge och jur. kand. Nils Dillén, båda i Stockholm, samt docenterna Heimer och Olivecrona i Uppsala.

    Ilmari Tawaststjerna †. Den 19 juni detta år avled professorn i civilrätt Werner Ilmari Fredrik Tawaststjerna. Såsom i denna tidskrift tillförne är omtalat (SvJT 1927 s. 95 f.), var prof. Tawaststjerna född d. 21 sept. 1879 i Paris och blev, efter att år 1904 hava slutfört sina förberedande juridiska studier och därefter varit domare å ting följaktig samt efter att sedermera dels inom landet dels utomlands, förnämligast i Tyskland och Danmark, hava fortsatt vetenskapliga studier, jurisutriusquelicentiat år 1913. Därefter ägnade sig Tawaststjerna förnämligast åt domareverksamhet såväl på landsbygden som i stad. År 1917 blev han utnämnd till assessor i Wiborgs hovrätt och år 1920 till äldre justitierådman i Helsingfors. Åren 1926 och 1927 fungerade Tawaststjerna som adjungerad ledamot i Finlands högsta domstol. Till professor i civilrätt utnämndes han år 1927. Under sin långa studietid och under de år Tawaststjerna utövade praktisk domareverksamhet publicerade han ett flertal grundliga och värdefulla juridiska uppsatser, de flesta av dem å finska språket; hans licentiatavhandling (1913) rörande »Lifförsäkringsaftalet till förmån för tredje man» var dock skriven å svenska. Under sin professorstid ägnade Tawaststjerna all sin tid åt skötseln av sin arbetsdryga professur. Bland kolleger och elever var han uppskattad för sin grundlighet och sitt lidelsefria uppträdande. Finlands juristkår skänker honom ett oförbehållsamt erkännande för ett oförtrutet arbete till fromma för landets rättskultur. Professor Tawaststjerna var — detta är hans personliga eftermäle — en kulturellt orienterad person med intressen och omdöme särskilt på musikens område, en man med utpräglade individuella särdrag, vilka höjde honom över det vardagligt slätstrukna.

O. Hj. G.