Die Zivilgesetze der Gegenwart. Bd H: Das Zivilrecht Englands inEinzeldarstellungen. Erster Teil. Mannheim, Berlin & Leipzig 1931. J. Bensheimer. XIII + 711 s. RM. 56.00.

 

    Svårigheterna att intränga i den engelska rätten bero väl i första hand på att den huvudsakligen är en »case law», grundad på prejudikat, men torde även sammanhänga därmed, att den romerska rätten i så liten utsträckning recipierats i England och att engelska jurister röra sig med helt andra föreställningar än de kontinentala, i det romerska rättssystemet direkt eller indirekt skolade juristerna. En engelsk juridisk författare förutsätter såsom bekanta åtskilliga begrepp, termer och grundsatser, för vilka den utländske läsaren står skäligen främmande. Av denna anledning kan det ofta vara förmånligt att för information om engelsk rätt anlita verk av kontinentala författare, vilkas tankebanor mera överensstämma med våra egna. Hovrättsrådet WIKANDER har i SvJT 1930 (s. 137) anmält den tyske advokaten ARTHUR CURTIS handledning i engelsk privaträtt, och det må vara anledning att här fästa uppmärksamheten jämväl å det ovan angivna, utförligare och mera dokumenterade arbetet, i vilket nio tyska domare, professorer och advokater behandla särskilda delar av den engelska civilrätten. Arbetet avser framförallt att tjäna ett praktiskt behov, nämligen att klarlägga innebörden av de egenartade engelska rättsinstitutionerna. Då dessa svårligen låta inpassa sig i den på kontinenten vanliga systematiken, har man följt hävdvunna engelska indelningsgrunder. Varje ämne framställes emellertid icke, såsom i engelsk litteratur vanligen är fallet, i anslutning till viktigare prejudikat (leadingcases), utan man har sökt giva en direkt redogörelse för vad som är gällande rätt på området. Båda dessa omständigheter, liksom framställningssättet i övrigt, bidraga på ett lyckligt sätt till att det angivna praktiska syftet verkligen uppnås. Å andra sidan kan arbetet även tjäna som en utmärkt inledning till vidare studier, då det är rikligt utrustat med litteratur- och prejudikathänvisningar.
    Det föreliggande bandet inledes med en redogörelse för de engelska rättskällorna (case law, statute law, customary law) och en översikt av läran om »equity», grundläggande för förståendet av varje framställning av engelsk rätt. Åt den internationella privaträtten ägnas ett förhållandevis stort utrymme och därunder återgivas även reglerna om domicil. Vidare behandlas personal property (choses in possession och choses in action), real property (legal estates, equitable interests), reglerna angående överlåtelse av fast egendom (conveyance) och fastighetsregistersystemet, leases, servitut, panträtter (mortgages och pledges), trusts samt slutligen successionsrätten.

LITTERATURNOTISER. 559    En utlovad ytterligare del, omfattande kontrakts- och skadeståndsrätten, förmynderskapsrätten, bolagsrätten m. m., avvaktas med intresse.

C. W.