SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1933.1

 

UPPRÄTTAD AV DOCENTEN IVAR AGGE.

 

ALLMÄN OCH BLANDAD JURIDIK M. M.
Heimer, Einar Henrik. Svensk rättsvetenskap. II. Professuren i processrätt vid Lunds universitet. Lund. Håkan Ohlssons boktr. 43 s. Kr. 3.00.
Högbroforsmålet mot Torsten Kreuger. Sthm. Seelig. 722 s. Kr. 2.50.
Sölvén, Arnold. Mannbyaffären. Föredrag. Sthm. Wahlström & Widstrand. 64 s. Kr. 1.25.


RÄTTSHISTORIA.
Almquist, Jan Eric. Förarbeten till Sveriges rikes lag 1666—1686. Upps. Lundequistska bokh. 188 s. Kr. 6.00. — Upps. univ. årsskr. Juridik 1.
Bergman, C. G. Rättshistoria och romersk rätt. Lund. Carl Bloms boktr. 22 s.
Domböcker, Uppländska utg. av Kungl. humanistiska vetenskapssamfundet i Uppsala. 3. Uppländska konungsdomar från Vasatiden intill Svea hovrätts inrättande. Ur otryckta källor utg. jämte inledning, förklaringar och register genom NILS EDLING. Upps. Almqv. & Wiks. 213 s. Kr. 6.00. (SvJT 1934 s. 362.)
Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll I. Jämtlands domböcker 1621 — 1628. Östersund. Wisénska bokh. 275 s. Kr. 5.00. — Skrifter utg. av Jämtlands läns fornskriftsällskap. III. (SvJT 1933 s. 447.)
Landskapslagar, Svenska, tolkade och förklarade för nutidens svenskar av ÅKE HOLMBÄCK och ELIAS WESSÉN. Ser. 1. Östgötalagen och Upplandslagen. Upps. (Sthm.) Geber. 216 s.
Kr. 16.00. Inb. 21.00. (SvJT 1933 s. 553.)
Liljedahl, Ragnar. Svensk förvaltningi Livland 1617—1634. Akad. avh. Upps. Almqv. & Wiks. 557 s. Kr.10.00.
Riksdagsprotokoll, Borgarståndets, före frihetstiden. Utg. av Stadshistoriska institutet. Red. av NILS AHNLUND. Sthm. Nord bokh. 511 s. Kr. 12.00.
Stadsböcker, Stockholms, från äldre tid. Sthm. Ser. 2. Tänkeböcker. D 2. Stockholms stads tänkeböcker 1483—1492. Utg. genom GOTTFRID CARLSSON. H. 3. S. 321—480. Kr. 10.00. D. 5. Stockholms stads tänkeböcker 1514 — 1520 jämte utdrag ur de förlorade årgångarna 1520—1524 samt stadens kopiebok 1520—1522. Utg. genom JOH. AX. ALMQUIST. 446 s. Kr. 15.00.
Swenne, Hakon. Svenska adelns ekonomiska privilegier 1612—1651 med särskild hänsyn till Älfsborgs län.Akad. avh. Gbg. Wettergren & Kerber. 366 s. Kr. 6.00.
Sveriges riksdag. Historisk och statsvetenskaplig framställning utg. enligt beslut av 1926 års riksdag. Sthm. Victor Petterson. Avd. 1.Bd. 3. Ståndsriksdagens utdaning 1592—1672 av NILS AHNLUND. 591 s. Kr. 15.00.


CIVILRÄTT.
Beckman. Sigrid. Boutredning och arvskifte. Handbok med formulärsamling. Sthm. Bonnier. 185 s. Kr. 3.75. — Bonniers praktiska böcker.

 

1 Förteckningen åsyftar icke fullständighet. Förutom arbeten av mindre betydelse hava uteslutits lagförslag och betänkanden, ämbetsberättelser o. dyl., icke kommenterade lageditioner och författningssamlingar, kalendrar ävensom juridiska tidskrifter och tidskriftsuppsatser.

24 — Svensk Juristtidning 1934.

 

370 SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1933.Björling, C. G. Lärobok i civilrätt för nybörjare. 6:e uppl. Lund. Gleerup. Rättelser och tillägg. 16 s.Kr. 0.50.
Bouppteckning och arvskifte. 1933 års lag om boutredning och arvskifte. Inledande översikt — lagtext — formulär — arvskattetabell — sakregister. Sthm. Norstedt. 48 s. Kr. 1.00. — Nya lagar.
Gedda, Torsten. Kommentar till 17 kap. handelsbalken. (Förmånsrättsordningen.) Göteborg. Wettergren & Kerber. 175 s. Inb. kr. 7.00.
Malmström, Åke. Till frågan om villkor vid fastighetsköp. 2. Upps. Lundequistska bokh. 118 s. Kr.4.00. — Upps. univ. årsskr. Juridik 3. (SvJT 1934 s. 257.)
Nya giftermålsbalken. Jämte dithörande författningar med förklaringar utg. av HJALMAR WESTRING. 2:a uppl. ombesörjd av BIRGER EKEBERG och EINAR STENBECK. Sthm. Norstedt. 512 s. Inb. kr. 12.00. (SvJT 1934 s. 45.)


SPECIELL PRIVATRÄTT.
Alrutz, Otto R. Vid expropriation för starkströmsledningar uppkommande frågor angående förhöjning av expropriationsersättning, i vilka fall den skall utgå och huruvida avgörandet därav tillkommer nämnd eller domstol. Sthm. Fritzes bokh. 22 s. Kr. 1.25. — Svenska vattenkraftföreningens publikationer 265 (1933: 12).
Johansson, J. E. Om tomtägares skyldighet att bidraga till stadsgatukostnad enligt 1931 års stadsplanelag. Föredrag. Sthm. Beckman. 38 s. Kr. 1.75. (SvJT 1934 s. 364.)
Lagen om delning av jord å landet. Supplement. Utg. av G. GREFBERG och GUNNAR PALM. Sthm. Norstedt. 316 s. Inb. kr. 7.50.
Rätten att jiska. Inledande översikt — författningstext — sak- och ortsregister. Sthm. Norstedt. 80 s Kr. 2.00. — Nya lagen.
Sjöfors, Thor. Den nya lagstiftningenom ägofred. En översikt. Sthm. Sv. skogsvårdsfören. 16 s. Kr. 0.50. — Skogsvårdsföreningens folkskrifter. Nya serien 2.
Skarstedt, S. Den nya växel- och checklagstiftningen av den 13 maj
1932. Med förklaringar ur autentiska källor samt hänvisningar och sakregister. Sthm. Norstedt. 126 s. Kr. 4.25. (SvJT 1933 s. 263.)
Vattenmål angående dygns- och veckoreglering av vattnets avrinning ur sjön Glan. Utslag av Söderbygdens vattendomstol den 20 mars
1933. Sthm. Fritzes bokh. 64 s. Kr. 2.25. — Svenska vattenkraftföreningens publikationer 259 (1933: 4).
Växel- och checklagarna, De nya, Inledande översikt — lagtext — sakregister. Sthm. Norstedt. 43 s.Kr. 1.00. — Nya lagar.


STRAFFRÄTT.
Brück, Sture. Studier över strafflagenkap. 23. Akad. avh. Upps. Lundequistska bokh. 145 s. Kr. 4.50. — Upps. univ. årsskr. Juridik 2.
Lundstedt, Vilhelm. »Otukt mot naturen». Bör den vara straffbar? Riksdagsmotion. Sthm. Bonnier.111 s. Kr. 2.50. — Bonniers små handböcker i vetenskapliga ämnen. (SvJT 1933 s. 340.)
Nycander, Gunnar. En sjukdom, som bestraffas. En studie i homosexualitetens psykofysik. Sthm. Wahlström & Widstrand. 159 s. Kr. 3.25.


PROCESSRÄTT.
Dillén, Nils. Bidrag till läran om skiljeavtalet. Akad. avh. Sthm. Gustaf Larssons bokh. i distr. 259 s. Kr. 10.00. (SvJT 1933 s. 540.)
Engströmer, Thore. Om skyldigheten att i rättegång förete föremål försyn eller besiktning. Upps. Lundequistska bokh. 24 s. Kr. 0.75. — Upps. univ. årsskr. Program 4.
Kallenberg, E. Svensk civilprocessrätt. Bd 2:5. H. 1. Omfattar av bevisrättens speciella del: bevis genom syn, skriftliga bevis, partsed och parts erkännande.) Lund. Gleerup. s. 767—1001. Kr. 7.50. (SvJT 1933 s. 260.)
Olivecrona, Karl Förfarandet vid exekutiv försäljning av fast egendom. Upps. Lundequistska bokh. 184 s. Kr. 5.00. (SvJT 1934 s. 155.)
Wachtmeister, Arvid. Vad är sanning? Vittnespsykologiens grunddrag. Uddevalla (Sthm). Natur o. kultur. 162 s. Kr. 2.25. Inb. kr. 3.00. (SvJT 1933 s. 150.)

 

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1933. 371STATS- OCH FÖRVALTNINGSRÄTT (INKL. FINANSRÄTT).
Ahlberg, Erik. Ecklesiastik boställsordning jämte dithörande författningar med förklaringar och prejudikat samt sakregister. Sthm. Seelig. 187 s. Kr. 3.75.
Andgren, Sigfrid. Konung och ständer 1809 — 1812 mot bakgrunden av ett författningsprojekt från sistnämnda år. En studie i maktdelningslärans tillämpning. Akad. avh.Lund. Sundquist & Emond. 356 s. Kr. 7.50.
Andrén, Georg. De ekonomiska valbarhetsvillkoren till Första kammaren i 1866 års RO. Deras tillkomst och motivering. Gbg. Wettergren & Kerber. 41 s. Kr. 1.50.
Brusewitz, Axel. Studier över riksdagen och utrikespolitiken. 1. Hemliga utskottet i 1809 års författning. 2. Nordiska utrikesnämnder i komparativ belysning. Upps. Almqv. & Wiks. 144, 266 s. Kr. 3.50, 4.75. — Skrifter utg. av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala.
Ecklesiastika boställsordningen. Inledande översikt — lagtext — sakregister. Sthm. Norstedt. 91s. Kr. 1.50. — Nya lagar.
Heckscher, Gunnar. Konung och statsråd i 1809 års författning. Regeringsmaktens inre gestalning under det nya statsskickets första halvsekel. Akad. avh. Upps. Almqv. & Wiks. 484 s. Kr. 7.50.
Herlitz, Nils. Svensk självstyrelse. Upps. (Sthm.) Geber. 317 s. Kr. 7.50. (SvJT 1933 s. 554.)
Linders, F. J. Bidrag till kännedomen om den kommunala beskattningen och vissa därmed sammanhängande ekonomiska och demografiska förhållanden i Sveriges landskommuner under åren 1918—1928. Lund. Gleerup 165 s. Kr. 6.00. Skrifter utg. av Fahlbeckska stiftelsen.
Nordin, John, 8-timmarslagen. Redogörelse för tillämpningen av bestämmelserna i lagen om arbetstidens begränsning under åren 1919 — 1933.
Sthm. Norstedt. 459 s. Inb. kr. 6.50.
Norrman, Sune. Mantalsskrivning. Praktisk handbok för mantalsskrivningsförrättare samt parter ochmyndigheter i mantalsskrivningsmål. . Sthm. Norstedt. 258 s. Inb.kr. 6.50.
Polislagen. Efter år 1929 utkomna ändringar och tillägg i polislagen och polisreglementet jämte dithörande författningar samt kungörelse angående stats- och reservpolisen och reglemente för polisskolan utg. av Svenska polisförbundet. Uddevalla (Sthm). Seelig. 77 s. Kr. 0.50.
Prawitz, Gunnar. Ecklesiastik boställsordning. Kyrkliga försäljningslagen, kyrkofondslagen m. m. Med förklarande anmärkningar och utdrag av förarbetena. Upps. (Sthm). Diakonistyr. 292 s. Kr. 6.50. Inb. 8.00. (SvJT 1933 s. 263.)
Reuterskiöld [, C. A.]. Föreläsningar i svensk stats- och förvaltningsrätt. II. Förvaltningen. 1. Öfversigt af den materiella förvaltningsrätten (socialförvaltnings-, ekonomiförvaltnings- och politiförvaltningsrätt). Upps. & Sthm. Almqv. & Wiks. 284 s. Kr 8.00. (SvJT 1934 s. 164.)
Sundberg, Halvar G. F. Stats och kommuns ansvar för befattningshavares tjänsteåtgärder. Sthm. Norstedt. 119 s. Kr. 5.25.
Wetterberg, Gunnar. Handbok i kyrkolagfarenhet. 3 e uppl. Lund. Håkan Ohlssons boktr. 1327 s. Kr. 16.50.


INTERNATIONELL RÄTT.
Staël von Holstein, Lage. Avrustningsfrågans nuvarande läge. Sthm. Seelig. 38 s. Kr. 1.00.
Staël von Holstein, Lage. Grönland och Spetsbergen. Kring domen i Haag och därefter. Sthm. Nordisk rotogravyr. 32 s. Kr. 1.00.
Undén, Östen. L'article 181 du traité de Neuilly. (Question de fond.) Une sentence arbitrale internationale. Upps. Lundequistska bokh. 61 s. Kr. 2.00. — Upps. univ. årsskr. Program 2.