Från riksdagen. Bland de av andra utskott än lagutskott behandlade ärendena märkas följande av allmännare juridiskt intresse. Riksdagen har behandlat följande kungl. propositioner: 
nr 69 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 75 § lagen d. 7 juni 1934 om vägdistrikt (KU 13), bifallen med viss ändring;
    nr 12 och 13 med förslag till lag om ändring i vissa delar av kommunala vallagen d. 6 juni 1930 m. m. (KU 17), bifallna;
    nr 261 med förslag till ändrad lydelse av § 44 regeringsformen och § 5 successionsordningen (prinsars giftermål; KU 35), grundlagsändringsförslaget antaget som vilande;
    nr 140 med förslag till ändrad lydelse av § 86 regeringsformen, § 38 riksdagsordningen samt §§ 1 och 2 tryckfrihetsförordningen (allmänna handlingars offentlighet; se SvJT 1936 s. 453; KU 37), grundlagsändringsförslaget med vissa ändringar antaget som vilande;
    nr 202 med förslag till lag om kommunal fondbildning m. m.(KU 38), bifallen;
    nr 98 med förslag till ändrad lydelse av §§ 20, 96 och 101 regeringsformen (förberedelser till reform av krigslagstiftningen; KU 39), avslagen;
    nr 191 med förslag till ändrad lydelse av § 6 mom. 10, § 16 och § 26 riksdagsordningen (sammanhänger med avskaffande av påföljd enligt 2:19SL m. fl. påföljder; se SvJT 1936 s. 206; KU 40), grundlagsändringsförslaget jämte av utskottet framlagt förslag till ändrad lydelse av § 1 4:ooch § 2 4:o elfte stycket tryckfrihetsförordningen antagna som vilande;
    nr 235 med förslag till ändrad lydelse av §§ 1, 3, 4 och 5 tryckfrihetsförordningen m. m. (ändrade föreskrifter om juryn i tryckfrihetsmålm. m.; KU 42 och 43), grundlagsändringsförslaget med vissa ändringar antaget som vilande;
    nr 235 med förslag till ändrad lydelse av §§ 1, 3, 4 och 5 tryckfrihetsförordningen m. m. (statsfientlig propaganda; KU 44; jfr FLU 48), grundlagsändringsförslaget antaget som vilande;
    nr 188 med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen d. 19 nov. 1914 ang. stämpelavgiften (avser bl. a. frågan om stämpel vid förnyat intecknande av skuldebrev; se SvJT 1936 s. 389, BevU 42), bifallen med viss ändring;
    nr 201 med förslag till allmänt familjepensionsreglementem. m. (BU 75; se SvJT 1936 s. 291), bifallen med vissa ändringar;
    nr 249 med förslag till lag med vissa bestämmelser om centralkassorför jordbrukskredit m. m. (Sms BU och JU 1), bifallen med vissa ändringar;

NOTISER. 473    nr 131 med förslag till lag om ändrad lydelse av 4 och 5 §§ skogsvårdslagen d. 15 juni 1923 samt till lag ang. ändring i lagen d. 14 juni 1907 om servitut (Sms ALU och JU 2), bifallen med vissa ändringar.

 

    Med anledning av motioner har RD såsom vilande antagit följande grundlagsändringsförslag:
    förslag till ändrad lydelse av §§ 6 och 19 riksdagsordningen (upphävande av bestämmelserna om förhöjd rösträttsålder vid landstingsmannaval, avskaffande av elektorsinstitutionen för val till första kammaren m. m.; KU 29);
    förslag till ändrad lydelse av § 60 regeringsformen (förbud mot vinningsmonopol utan stöd av lag enligt § 87 regeringsformen; KU 32);
    förslag till ändrad lydelse av §§ 53 och 54 regeringsformen och §§ 33, 35—38, 44, 50, 75 och 78 riksdagsordningen (inrättande av ett utrikesutskott; KU 36).
    I skrivelser till K. M:t har RD med föranledande av motioner anhållit,
    om utredning och förslag till sådan ändring av nu gällande kommunalförfattningar ang. tider för offentliga stämmor, att kommunernas medlemmar i största möjliga omfattning beredas tillfälle att deltaga i dessa stämmor (KU 12);
    om utredning, huruvida och i vad mån arrendator civilrättsligt åvilande skyldighet att svara för vägskatt, som utgår för arrrenderad fastighet, bör medföra samma verkningar i rösträttshänseende vid val av ombud till vägstämma som skyldighet enligt lagen om vägdistrikt att utgöra sådan skatt (KU 22);
    om skyndsam utredning av och förslag i frågan om införande i kommunallag av allmänna valbarhetsbestämmelser rörande kommunala uppdragshavare, varjämte RD antagit vissa förslag till ändring i kommunallagarna (KU 27, jfr 28).
    Bland avslagna motioner märkas två motioner ang. åtgärder för stärkande av justitie- och militieombudsmännens fria ställning (KU 41).

I. S.