NILS STJERNBERG. Ur staternas liv. Studier över antikt och modernt statsliv. Uppsala & Sthm 1936. Almqvist & Wiksell (i distr.). 217 s. Kr. 6.75.

 

    Boken utgör en sammanställning av åtta tidigare publicerade artiklar och föredrag över ämnen tillhörande den allmänna statsläran eller därmed närbesläktade områden. De flesta hava ursprungligen tillkommit såsom föredrag, hållna i populär stil inför allmänheten, och de utmärka sig på grund härav för en synnerligen klar och lättillgänglig form. Med några obetydliga undantag har även den ursprungliga formen bibehållits oförändrad enär detta, enligt förf:s uttalande i förordet, ansetts ägnat att ställa den senare utvecklingen i skarpare belysning. Ehuru studierna redan tidigare varit tillgängliga i tryck i olika tidskrifter och andra publikationer är det att hälsa med tillfredsställelse att de nu på detta sätt framlagts i en volym, särskilt som flera av dem stå varandra till innehållet så nära att de vinna på att studeras i ett sammanhang.
    Såsom är att vänta med hänsyn till förf» kända intresse för antikens statssamhällen inledes serien med tre uppsatser i ämnen berörande dem, därvid delvis jämförelser mellan antiken och den moderna tiden dragas upp. Stort utrymme upptaga även frågorna om medborgarfrihet och rättssäkerhet i nutidens stater. Särskilt äro förhållandena i Förenta staterna föremål för författarens uppmärksamhet. Slutligen må omnämnas en biografi över den amerikanske domaren John Marshall, i vilken lämnas en fyllig och fängslande

234 LITTERATURNOTISER.skildring av uppkomsten av de amerikanska domstolarnas befogenhet att pröva lagars grundlagsenlighet, vilket ämne ju nyligen varit föremål för ingående behandling i SvJT (1936 s. 348).

E. A.