Från riksdagen. Följande kung 1. propositioner i lagfrågor ha under nedannämnda dagar slutbehandlats av riksdagen:
    efter utlåtande av första lagutskottet:
    17 febr.: nr 5 med förslag till lag om befordran med luftfartyg, m. m. (just. dep.; se SvJT 1935 s. 191, 405 och 610; uti. 4), bifallen;
    nr 6 med förslag till lag om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo, m. m. (just. dep.; se SvJT 1935 s. 613 och 1936 s. 382; utl. 5); bifallen;
    6 mars: nr 27 med förslag till lag om tvångsuppfostran m. m. (just.dep.; se SvJT 1935 s. 611 och 1936 s. 382; utl. 11); bifallen;
    10 mars: nr 35 med förslag till lag om verkställighet av bötesstraff m. m. (just. dep.; se SvJT 1935 s. 611 och 1936 s. 382; utl. 14); bifallen med vissa ändringar;
    13 mars: nr 88 med förslag till lag om upphävande av vissa åklagares rätt till andel i böter m. m. (just. dep.; utl. 17); bifallen;
    nr 2 med förslag till lag med vissa bestämmelser om rättegången i tryckfrihetsmål (just. dep.; se SvJT 1935 s. 612; utl. 18); bifallen med vissa ändringar;
    efter utlåtande av andra lagutskottet:
    27 jan.: nr 14 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 4 § och 6 § 1 mom. lagen d. 28 juni 1935 om folkpensionering (soc. dep.; utl. 1); bifallen;
    10 febr.: nr 13 med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 och 5 §§ sinnessjuklagen d. 19 sept. 1929 (soc. dep.; utl. 2); bifallen.

 

    Riksdagen har vidare beslutat följande skrivelser till K. M:t i lagfrågor. Efter utlåtande av andra lagutskottet har riksdagen anhållit:
    att K. M:t ville låta verkställa utredning beträffande frågan huruvida och i vad mån värnpliktig tillkommande rätt att efter fullgjord värnpliktsövning återfå sin anställning kan utsträckas att gälla även för det fall, att övningens längd överstiger sextio dagar, ävensom rörande därmed sammanhängande spörsmål (ull. 10);
    att K. M:t ville låta verkställa fortsatt utredning rörande lämpligheten av en laglig reglering av arbetstiden för sådan hotell-, restaurang- och kafépersonal, som icke faller under lagen om arbetstidens begränsning (utl. 12);
    att K. M:t ville i samband med den av 1936 års riksdag begärda utredningen angående underlättande och tryggande av möjligheterna för den icke

NOTISER. 263jordägande befolkningen att kunna idka friluftsliv upptaga frågan om rätt att expropriera mark för kommunala friluftsbad samt för nästkommande riksdag framlägga förslag rörande sistnämnda spörsmål (utl. 13);
    att K. M:t måtte låta verkställa fortsatt utredning angående införande i expropriationslagen av lämpligare bestämmelser än de nuvarande beträffande ordningen för fastställande av ersättning till ledamöter i expropriationsnämnd (utl. 13);
    att K. M:t ville låta verkställa utredning rörande frågan, under vilka förutsättningar ett vitesförfarande må kunna införas i lagen om arbetarskydd i syfte att ernå en mera effektiv tillämpning av dess bestämmelser till förekommande av olycksfall och ohälsa (utl. 15);
    att K. M:t ville låta verkställa utredning angående lämpligheten av att utsträcka nyttjanderättshavares rätt att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område till att omfatta jämväl det fall att jordägaren äger del i boningshus å området (utl. 17);
    att K. M:t ville låta verkställa utredning angående lämpligheten av att göra bestämmelserna om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område tvingande (utl. 17).

 

    Bland avslagna motioner märkas följande av första lagutskottet behandlade:
    ang. ändring i visst syfte i lagen om servitut (utl. 7);
    med förslag till vissa lagbestämmelser ang. återbrytande av dom som vunnit lag kraft (utl. 9);
    ang. skydd för markägares rätt till bärplockning å viss egen skogs- och hagmark (utl. 12);
    ang. behörighetsvillkor för rådmän vid större rådhusrätter m. m. (utl. 13).

I. S.