Rättelse. Uppgiften i artikeln i SvJT 1936 s. 634 att för varje inskrivningsärende lösen fortfarande utgår med samma belopp som före inskrivningsreformen är icke korrekt. Vad som avsetts är emellertid att av allmänheten fortfarande uttages samma avgift som förut. Den sammanlagda stämpel- och lösenavgiften är oförändrad, men i varje ärende har 50 öre genom ändringar i stämpel- och lösenförordningarna överförts från att utgöra bidrag till häradshövdingarnas kostnader till att utgöra kompensation för statsverkets bidrag till fastighetsbokuppläggningen.

Carl Svennegård.

 

    De nordiska kriminalistföreningarnas årsbok för 1936 är nu under utgivning (se SvJT 1936 s. 313 och 655) och väntas utkomma i början av april 1937. I en första avdelning upptagas förhandlingar vid föreningarnas möten under 1936, nämligen beträffande Finland fångvårdsinspektören PAAVO MUSTALAS föredrag d. 31 mars om skyddsarbete för brottslingar som ett led i recidivismens bekämpande; beträffande Sverige överläggningarna d. 18 april om förslaget till ändringar i strafflagen i fråga om straffsatserna för särskilda brott m. m.; beträffande Danmark förhandlingarna vid det sista av Rigsadvokat AUG. GOLL ledda mötet d. 24 nov. med diskussion om utpressning; och beträffande Norge diskussioner och föredrag

264 NOTISER.vid mötet d. 17 och 18 dec. ang. ärekränkning m. m. (se efterföljande notiser). En andra avdelning innehåller uppsatser av docenten IVAR AGGE: Utvecklingslinjer i nyare svensk straffrätt; av Direktøren for Fængselsvæsenet ERIK KAMPMANN: Fængselsvæsenet i Danmark efter Straffeloven af 1930; av direktören för Botsfengslet i Oslo HARTVIG NISSEN: Strafferettens og fengselsvesenets utvikling i Norge siden århundreskiftet; och av vice häradshövding NIILO SALOVAARA: Översikt över Finlands strafflagstiftning åren 1932—1936. Sistnämnda uppsats är på finska med fransk översättning. Även i andra fall förekomma resuméer på franska för att underlätta förbindelsen med utländska kriminalistföreningar och tidskrifter. En tredje avdelning upptager översikter över de norska, danska, svenska och finska kriminalistföreningarnas verksamhet från deras stiftande, resp. 1892, 1899, 1911 och 1934, varefter slutligen följa föreningarnas stadgar och medlemsförteckningar.
    Årsboken distribueras till föreningarnas medlemmar i klotband. Nya medlemmar i Svenska kriminalistföreningen kunna anmäla sig med begagnande av det vid SvJT:s decemberhäfte 1936 fogade kort eller, per tel. 10 85 25, hos föreningens sekreterare, advokaten frih. Georg Stjernstedt, Kungsg. 42, Sthm. Årsavgiften är 5 kr. Nytillträdande medlemmar erhålla årsboken för 1936 utan annan kostnad än för portot. I bokhandeln kommer årsboken att betinga ett pris av 8 kr. 50 öre.

Kjs.