SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING  1937.1

 

UPPRÄTTAD AV DOCENTEN IVAR AGGE.

 

ALMÄNN OCH BLANDAD JURIDIK M. M.

Aldén, Gustav A. Medborgarens bok. D. 1—7. Sthm. Hökerberg. 1062 s. Tills. Kr. 15.00.
Fart, Gunnar. Den ojusterade vågen. Några betraktelser över lagarnes ofullkomlighet och rättskänslans krav. Sthm. Bonnier. 67 s. Kr. 2.25.
Guldklausulmålet. 3. Handlingar ingivna till Kungl. Maj:t efter den 29 nov. 1935 samt Kungl. Maj:ts dom m. m. i mål mellan försäkringsaktiebolaget Skandia och Riksgäldskontoret angående tillämpningen av guldklausulen i Svenska statens dollarobligationer av år 1924. Sthm. Nord. bokh. 153 s. Kr. 3.50. (Jfr SvJT 1935 s. 162.)
Handelsbruk. 3. Uttalanden av svenska handelskamrar 1931—1936, samlade och utgivna av Stockholms handelskammare. Sthm. Fritze. 46 s. Kr. 3.00. (SvJT 1938 s. 219.)
Lindhagen, Arthur. Vad är rättsskipning. Ett föredrag i radio. Sthm. Norstedt. 16 s. Kr. 0.25.
Lundstedt, Vilhelm. Saklighet eller inpiskning. Domen mot Torsten Kreuger inför riksdagen och justitieministern. Anmärkningar till interpellationsdebatten den 5 juni 1937 angående förbättrat resningsinstitut. Upps. Norblads bokh. 86 s. Kr. 1.00.
Lundstedt, Vilhelm. Skall sanningen i Högbroforsmålet kunna förkvävas. Svar till hovrättsrådet Erik Bergendal och hans endossenter. Upps. Norblads bokh. 135 s. Kr. 1.50.
Malmberg, E. Ny juridisk handbok. Envar sin egen advokat. 6. tillök. uppl. Sthm. Fröléen. 263 s. Kr. 3.50.
Skrifter tillägnade Ernst Trygger den 27 oktober 1937 (= SvJT 1937 h. 7). Sthm. Nord. bokh. s. 569—808. Kr. 8.00.
Sociallagstiftning och socialt arbete i Sverige. 3. revid. uppl. Sthm. (K. Socialstyrelsen.) Nord. bokh. 330 s. Kr. 3.50.
Svensk föreningslagstiftning. Lagar och förordningar berörande föreningsväsendet. Utg. av SVEN BELIN. Sthm. Utg. 272. Kr. 6.50.
Västerbygdens vattendomstols dom den 19 juni 1937 i mål angående Vänerns reglering. Sthm.Fritze. s. 8427—9156, 8 bil. Kr. 10.00. — Tekniska meddelanden från K. Vattenfallsstyrelsen. Ser. B. 21.

 

RÄTTSHISTORIA.

Almquist, Jan Eric. Domareregler från den yngre landslagens tid. Med inledning och kommentar utg. Lund. Gleerup. 72 s. Kr. 2.25. — Lunds universitets årsskrift. Avd. 1. Bd. 32: 5. (SvJT 1937 s. 510.)
Almquist, Jan Eric. Handlingar rörande 1642 års lagkommission, dess förutsättningar och verksamhet. Med inledning och kommentar utg. Lund. Gleerup. 164 s. Kr. 5.00. — Lunds universitets årsskrift. Avd. 1. Bd. 33: 4. (SvJT 1938 s. 381.)
Arboga stads tänkebok. Utg. av ERIK NOREEN och TORSTEN WENNSTRÖM. Sthm. H. 3—4. s. 321

 

1 Förteckningen åsyftar icke fullständighet. Förutom arbeten av mindre betydelse hava uteslutits lagförslag och betänkanden, ämbetsberättelser o. dyl. (för dessa, se Arsbibliografi över Sveriges off. publ. utg. av Riksdagsbiblioteket) ävensom icke kommenterade lageditioner, tidskrifter och tidskriftsuppsatser.

494 SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1937.—398, 160 s. Kr. 3.50, 6.00. — Samlingar utg. av Svenska fornskriftsällskapet. H. 176—177.
Bomgren, Gunnar. Det svenska advokatväsendet före bildandet av Sveriges advokatsamfund. En historisk överblick. Sthm. Norstedt. 111 s. Kr. 2.50. (SvJT 1938 s. 216.)
Holmgren, Gustaf. Gamla Uppsala och Mora äng i medeltidslagarnas valföreskrifter. Sthm. Wahlström & Widstrand. 39 s. Kr. 1.50.
Schalling, Erik. Efterskrift till »Kyrkogodset i Skåne, Halland och Blekinge under dansk tid». Sthm. Nord. bokh. 66 s. Kr. 0.75. — Statens offentl. utredn. 1937: 22.
Ur Sunnerbo härads domböcker. 2. Utdrag av NILS ASCHAN. Växjö. Hyltén-Cavalliusfören. 29 s. (SvJT 1938 s. 227.)

 

PRIVATRÄTT.

Alrutz, Otto R. Sjöregleringen för vattenkraftändamål. Något om den juridiska konstruktionen av sammanslutningar härför. Sthm. Fritze. 16 s. Kr. 1.00. — Svenska vattenkraftföreningens publikationer. 303.
Allmänna aktiebolagslagen av den 12 augusti 1910 jämte därtill hörande författningar. Med förklarande anmärkningar, formulär och sakregister m. m. Utg. av S. SKARSTEDT. 7. uppl. Sthm. Norstedt. 506 s. Kr. 9.50.
Bennich, Lars. Ersättning för sveda och värk samt framtida men enligt rättspraxis. Suppl. 1935—36. Sthm. 85 s. Kr. 3.75. — Föreningen för gemensamt lagenligt trafikansvar. Publ. 2. (SvJT 1938 s. 221.)
Bergendal, Ragnar. Ny lagstiftning om skuldebrev. Sthm. Svenska sparbanksfören. 53 s. Kr. 2.00.
Den nya lagen om boutredning och arvsskifte jämte dithörande författningar med förklaringar utg. av BIRGER EKEBERG, HARRY GULDBERG och RAGNAR BERGENDAL. Sthm. Norstedt. 599 s. Kr. 12.00.
Lagen om ekonomiska föreningar av den 22 juni 1911 jämte därtill hörande författningar. Med förklarande anmärkningar, formulär och sakregister m. m. Utg. av S. SKARSTEDT. 5. uppl. Sthm. Norstedt. 453 s. Kr. 9.50.
Lag i anledning av Sveriges tillträde till 1924 års internationella konvention rörande konossement. Med anmärkningar utg. av ERIK HAGBERGH. (Sep. ur NJA 1936.) Sthm. Norstedt. 573—623 s. Kr. 1.00. (SvJT 1938 s. 46.)
1936 års lagstiftning om förenings- och förhandlingsrätt. På uppdrag av Daco återgiven och kommenterad av CARL CHRISTIAN SCHMIDT. Sthm. Daco. 131 s. Kr. 2.00. (SvJT 1938 s. 45.)
1936 års sjölagsändringar. Med förklaringar ur autentiska källor samt hänvisningar och sakregister utg. av HUGO WIKANDER. Sthm. Norstedt. 340 s. Kr. 6.50. (SvJT 1938 s. 46.)

 

STRAFFRÄTT M. M.

Johnsson, Sam. Sveriges fängelser och tvångsarbetsanstalter, uppfostringsanstalten å Bona, åkerbrukskolonien Hall samt alkoholistanstalten å Venngarn. Gbg. Utg. 164 s. Kr. 5.50.
Rudberg, Yngve. Fången har ordet. Sthm. Diakonistyr. 425 s. Kr. 6.75 (SvJT 1938 s. 45.)
Salomon, Harald. Människovård i stället för fångvård. Minnen och erfarenheter från studieresor och arbetsfält. Sthm. Norstedt. 178 s. Kr. 4.75. (SvJT 1938 s. 224.)
Thyrén, Johan C. W. Efterlämnade anteckningar till förberedande utkast till strafflag. Utg. genom justitiedepartementets försorg. Sthm. Nord. bokh. 201 s. Kr. 2.00. — Statens offentl. utredn. 1937: 37. (SvJT 1938 s. 383.)

 

PROCESSRÄTT.

Ekelöf, Per Olof. Om interventionsgrunden. Akad. avh. Upps. Almqvist & Wiksell. 277 s. Kr. 8.00.
Engströmer, Thore. Om reformatio in pejus i brottmål. 1. Upps. Almqvist & Wiksell. 24 s. Kr. 0.75. — Uppsala universitets årsskrift. 1937: 2.
Kallenberg, E. Svensk civilprocessrätt. Bd. 2. H. 6: 2. Lund. Gleerup. s. 1227—1495. Kr. 8.50. (SvJT 1938 s. 283.)

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1937. 495STATS- OCH FÖRVALTNINGSRÄTT (INKL. FINANSRÄTT).

Andrén, Georg. Tvåkammarsystemets tillkomst och utveckling. Sthm. Victor Petterson. 705 s. Kr. 19.00. — Sveriges riksdag. Avd. 2. Bd 9.
Aspegren, Gillis. Lagarna om olycksfall i arbete m. m. 2. uppl. genomsedd och reviderad av NILS HEDGREN. Sthm. Tiden. 206 s. Kr. 1.50. —Tidens medborgarhandböcker. 8.
Eberstein, Gösta. Om skatt till stat och kommun enligt svensk rätt. D. 2. H. 2. Sthm. Norstedt. s. 709—997. Kr. 9.00. (SvJT 1938 s. 288.)
De nya lagarna om folkpensionering och barnbidrag beslutade vid 1935 och 1937 års riksdagar. Med översikt och kommentar utg. av BERNH. ERIKSSON. 4. revid. uppl. Sthm. Tiden. 174 s. Kr. 1.50. — Tidens medborgarhandböcker. 9.
Elmgren, Axel & Sköld, Per Edvin. Den offentliga fattigvården. 3. revid. uppl. Sthm. Tiden. 235 s. Kr. 1.50. — Tidens medborgarhandböcker. 5.
Elmgren, Axel & Sköld, Per Edvin. Den samhälleliga barna- och ungdomsvården. 2. uppl. Sthm. Tiden. 211 s. Kr. 1.50. — Tidens medborgarhandböcker. 6.
Herlitz, Nils. Föreläsningar i förvaltningsrätt. 1. Inledning till förvaltningsrättens studium. Sthm. Norstedt. 136 s. Kr. 5.00.
Höjer, Karl J. En svensk medborgares trygghet mot nöd. Fattigvård och socialförsäkring. Sthm. Norstedt. 226 s. Kr. 3.50. (SvJT 1938 s. 489.)
Johansson, K. H. Svensk sockensjälvstyrelse 1686—1862. Studier särskilt med hänsyn till Linköpings stift. Akad. avh. Lund. Gleerup. 375 s. Kr. 7.50.
Lag om fattigvården den 14 juni 1918 och andra författningar, rörande den offentliga hjälpverksamheten. Med förklaringar, hänvisningar, prejudikat och sakregister utg. av JACOB LINDERS. 8. uppl. Sthm. Norstedt. 505 s. Kr. 10.00.
Malmgren, Robert. Sveriges författning. En lärobok i svensk statsrätt. Suppl. till H. 1 och 2. Sthm. Nord. bokh. 25 s. Kr. 0.50.
Munktell, Henrik. Rättegångskostnader i administrativ process. Upps. Lundequistska bokh. 70 s. Kr. 3.00.
Nordin, John. Lantarbetstidslagen. 2. uppl. Sthm. Seelig. 150 s. Kr. 2.50.
Sköld, Per Edvin & Vanner, Al. Fastighetstaxeringen 1937—1938. Redogörelse för alla i samband med den nya fastighetstaxeringen stående frågor. Sthm. Tiden. 194 s. Kr. 4.25.
Sveriges grundlagar och tillhörande författningar. Med förklaringar utg. av ROBERT MALMGREN. 3. uppl. Sthm. Norstedt 236, 175 s. Kr. 11.50. (SvJT 1938 s. 222.)
Sveriges grundlagar jämte vallagen, ansvarighetslagen, departementalstadgan etc. med däri till och med 1937 vidtagna ändringar. Utg. av PER EDVIN SKÖLD och AL. VANNER. 2. revid. uppl. Sthm. Tiden. 213 s. Kr. 1.50.
Sörndal, Olof. Den svenska länsstyrelsen. Uppkomst, organisation och allmänna maktställning. Akad. avh. Lund. Sundqvist & Emond. 375 s. Kr. 8.50. — 2. uppl. Kr. 12.50.

 

INTERNATIONELL RÄTT.

Lundstedt, Vilhelm. Folkrätten — en livsfara för folken. Sthm. Natur och kultur. 67 s. Kr. 1.75.
Møller, Axel. Bor folkeforbundspagten reformeres. Upps. Lundequistska bokh. 94 s. Kr. 1.25. — Skrifter av Svenska institutet för internationell rätt vid universitetet i Uppsala. (Harry Ax:son Iohnson-institutet.) (Publications de 1' Institut suédois de droit international.)
Nationernas förbunds församlings sjuttonde ordinarie möte i Genéve 1936 m. m. Sthm. Fritzes. 216 s. Kr. 2.25. — Aktstycken utg. av K. utrikesdepartementet.