Högsta domstolens äldste ledamot är efter justitierådet frih. Bo Leijonhufvuds avgång d. 14 dec. 1938 justitierådet Birger Wedberg.

 

    Justitiedepartementet. Med stöd av K. M:ts bemyndigande 28 okt. 1938 (se ovan s. 75) har chefen för justitiedepartementet 10 nov. 1938 tillkallat presidenten Birger Ekeberg, ordf., och prof. Gösta Eberstein att såsom sakkunniga inom departementet verkställa utredning rörande revision av gällande författningar om rätt till litterära och musikaliska verksamt verk av bildande konst ävensom ang. ny lagstiftning om andra närstående andliga rättigheter. Såsom företrädare av olika intressen, som komma att beröras i den första delen av utredningen, hava utsetts ordföranden i Sveriges författareförening och i Filmförfattareföreningen för Sverige, advokaten Axel Hemming-Sjöberg, ordföranden i Föreningen Svenska tonsättares internationella musikbyrå, Stim u. p. a., byrådirektören Kurt Atterberg, ordföranden i Publicistklubben, chefredaktören Sten Dehlgren, föreståndaren för Brunnsviks folkhögskola fil. dr Alf Ahlberg samt överbibliotekarien vid Uppsala universitetsbibliotek fil. dr. Anders Grape.
    K. M:t har
    16 dec. 1938 förordnat assessorn i Svea hovrätt Gunnar Danielson att fr. o. m. 1 jan. 1939 tills vidare biträda inom justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen överlämnas till honom;
    30 dec. 1938 beviljat byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet, revisionssekreteraren Ivar Strahl, för utförande av uppdrag såsom ledamot i straffrättskommittén m. m., ledighet från byråchefsämbetet fr. o. m. 1 jan. t. o. m. 30 juni 1939 ävensom förordnat assessorn i Svea hovrätt Gösta Walin att under nämnda tid uppehålla sagda byråchefsämbete.

 

PERSONALNOTISER. 111    Chefen för justitiedepartementet har 23 dec. 1938, med stöd av K. M:ts bemyndigande 16 okt. 1936, förordnat föredraganden i regeringsrätten C. G. Wejle att vara sekreterare åt de med stöd av nämnda bemyndigande tillkallade sakkunniga för verkställande av förberedande utredning rörande en kodifiering av nu gällande rätt på kyrkolagstiftningens område (se SvJT 1937 s. 82 och 93).
    Sedan K. M:t 9 dec. 1938 bemyndigat chefen för justitiedepartementet att tillkalla sakkunniga för att verkställa en av riksdagen (skrivelse 1938 nr 362) begärd utredning ang. frågan om införande i regeringsformen av sådana principer, som för det fortbestående svenska samhället få anses vara av den fundamentala vikt, att de ej må utan grundlagsändring åsidosättas genom lagstiftningen, har departementschefen såsom sakkunniga tillkallat prof. H. Tingsten, ordf., riksdagsmännen prof. G. Andrén, J. E. G. Fast och fil. dr Knut Petersson samt förbundssekreteraren fil. lic. F. Nilsson.
    Med stöd av K. M:ts bemyndiganden 16 dec. 1938 har chefen för justitiedepartementet 30 dec. 1938 tillkallat
    landshövdingen Karl Levinson att såsom sakkunnig inom departementet biträda med verkställande av utredning ang. statsdepartementens organisation (se ovan s. 76),
    ordföranden i publicistklubben, chefredaktören Sten Dehlgren, ordf., riksdagsmannen red. Harald Åkerberg, red. Hjalmar Berlin, dir. Eskil Ridderstad, f. d. hovrättsrådet T. Liljestrand samt revisionssekreteraren O. Thulin, tilllika sekr., att inom departementet biträda med utredning ang. reform av tryckfrihetsförordningens ansvarighetsregler (se ovan s. 78).