De kungl. kommittéerna. Enligt riksdagsberättelsen 1944 hava följandekommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet under år 1943 avslutat sin verksamhet.
    1. 1939 års utlänningssakkunniga (uppdraget förklarat förfallet i samband med tillkallandet av nya sakkunniga, se nedan). 2. Sakk. för utredning av frågan om skydd för anförtrodd egendom (se SOU 1943:24 och SvJT 1943 s. 477). 3. Utredning ang. lagstiftning rörande åtgärder i syfte att förhindra spekulation i vattenkraft (se SOU 1943:14 och SvJT 1943 s. 353). 4. Sakk. för översyn av hovrätternas arbetsordningar (se just.-dep:s promemorior 1943: 1).
    Följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet fortsatte sin verksamhet vid 1944 års ingång. 1. Sakk. för samråd med byggnadsstyrelsen vid utredning ang. lokaler för Högsta domstolen, Nedre justitierevisionen och Svea hovrätt (president B. Ekeberg, f. d. justitierådet N. Gärde, justitierådet N. Vult von Steyern, rev.-sekr. C. M. E. Wijnbladh). — 2. Sakk. ang. förhindrande av förorening av vatten och luft. Utr. vilar t. v. betr. det återstående uppdraget om förorening av luften. — 3. Sakk. för kodifiering av gällande rätt på kyrkolagstiftningens område. Utr. vilar t. v. — 4. Straffrättskommittén (ordf. president B. Ekeberg); betänkande med förslag till ny lagstiftning om brott mot staten och allmänheten beräknas framlagt under år 1944. — 5. 1938 års patentutredning (f. d. generaldirektör K. H. R. Hjertén). — 6. Strafflagberedningen (ordf. president K. Schlyter), se SvJT 1943 s. 97, 146, 150. — 7. Auktorrättskommittén (ordf. president B. Ekeberg). — 8. Sakk. för utredning rörande tillämpningen av 1937 års lagstiftning om allmänna handlingars offentlighet (ordf. f. d.

FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET. 565justitierådet N. Gärde), se SvJT 1944 s. 93. — 9. Sakk. för utredning ang. möjlighet för konkursbo att avsluta av konkursgäldenär påbörjat byggnadsföretag. Utr. vilar t. v. — 10. Ungdomsvårdskommittén (ordf. fattigvårdsdirektör O. R. Wangson); kommittén beräknas under år 1944 avlämna betänkanden ang. psykisk hälso- och sjukvård för barn och ungdom samt ang. stödåtgärder för ungdomsorganisationerna och åtgärder för sanering av nöjeslivet och alkoholsederna. — 11. Fastighetsbildningssakkunniga (ordf. generaldirektör H. Malmberg); förslag till lagstiftning om avstyckning och sammanläggning av fastigheter beräknas framlagda under 1944. — 12. Revision av lagstiftningen om kvinnas behörighet att innehava statstjänst och annat allmänt uppdrag (ordf. expeditionschef A. C. T. Romberg). — 13. Sakk. för utredning av vissa flottledsfrågors behandling. Utr. vilar t. v. — 14. Sakk. för en förberedande utredning om det allmännas skyldighet att svara för skada, som uppkommit genom fel eller försummelse av tjänsteman. Utr. vilar t. v. — 15. Sakk. för kodifiering av ärvdabalken (ordf. president B. Ekeberg). — 16. Sakk. för fortsatt utredning ang. revision av strafflagen för krigsmakten (hovr.-rådet N. Regner), se SvJT 1944 s. 93. — 17. Sakk. för revision av stadsplanelagstiftningen (ordf. häradshövding K. Elliot), se SvJT 1943 s. 605. — 18. Sakk. för utredning ang. statlig kontroll över organisationer, som avse att nyttiggöra auktorrättigheter. Utr. vilar t. v. — 19. Utredning rörande frågan om fångvårdspersonalens utbildning och rekrytering (fångvårdsstyrelsen jämte sakk.); förslag i ämnet beräknas avgivet under år 1944. — 20. 1943 års utlänningssakkunniga (ordf. justitierådet G. Dahlman), se SvJT 1943 s. 349, 403. — 21. Utredning betr. stängselskyldighet vid järnvägar (hovr.-rådet T. A. Bexelius), se SvJT 1943 s. 821, 862. — 22. Dissenterlagskommittén (ordf. t. f. president frih. Hj. Nordenskjöld), se SvJT 1943 s. 862. — 23. Sakk. för utredning rörande domarutbildningen m. m. (ordf. president G. M. E. Bendz), se SvJT 1943 s. 892. — 24. Utredning av frågan ang. revision av riksdagens arbetsformer (ordf. generaldirektör K. A. W. Björck), se SvJT 1944 s. 93.
    Av kommittéer och sakkunniga inom andra departement än justitiedepartementet fortsatte bl. a. följande vid ingången av 1944 sin verksamhet med utredningsuppdrag rörande lagstiftningsfrågor. Militära expeditionstjänstkommittén (försv.-dep.; ordf. generalmajor A. Bredberg, sekr. hovr.-fisk. S. O. Svensson); utredning rörande tillgodoräkning av viss värnpliktstjänstgöring för civil verksamhet (försv.dep.; ordf. expeditionschef G. A. Bouveng, sekr. förste amanuens B. Gårdsten); socialvårdskommittén (soc.dep.; ordf. landshövding J. B. Eriksson, sekr. hovr.-ass. S. Larsson), se SvJT 1943 s. 153; 1938 års arbetarskyddskommitté (soc.dep.; ordf. chefen för arbetsrådet J. V. Nordin); ordningsstadgeutredningen (ordf. landshövding A. Lidén, sekr. hovr.-ass. E. . Z. Göransson); 1939 års polisutredning (soc.dep.; ordf. statsrådet Th. Bergquist, sekr. hovr.-rådet S. Åseskog); 1941 års befolkningsutredning (soc.dep.; ordf. statssekr. T. F. Erlander, sekr. hovr.-ass. S. E. Romanus); 1942 års skyddshemsutredning (soc.dep.; ordf. undervisningsrådet J. J. E. Weijne); 1942 års semesterkommitté (soc.dep.; ordf. häradshövding O. Hesselgren, sekr. hovr.-ass. G. Y. Samuelsson); sakk. för utredning rörande åtgärder för erhållande av vikarier å landsfiskals-

566 FRÅN LAGSTIFTNINGSARBETET.och landsfiskalsassistenttjänst m. m. (soc.dep. landsfogde M. Stiernström); krigshjälpssakkunniga (soc.dep.; riksdagsman S. A. A. Hagård m. fl., sekr. t. f. kanslichef L. Hultström); kommunindelningskommittén (soc.dep.; ordf. landshövding M. F. Jacobsson, sekr. länsass. S. J. Nilsson); sakk. för översyn av bestämmelserna rörande arbetsdomstolens, arbetsrddets och försäkringsrddets sammansättning (soc.dep.; ordf. chefen för arbetsrådet J. V. Nordin, sekr. sekreterare I. F. Rune); kommittén för partiellt arbetsföra (soc.dep.; ordf. landshövding G. H. Kjellman); utredning rörande behovet samt den lämpliga utformningen av särskilda föreskrifter beträffande tillstånd för juridiska personer att utöva yrkesmässig automobiltrafik (komm.dep.; rev.-sekr. E. Hagberg); utredning rörande revision av gällande regler om järnvägs ansvar för skada d gods m. m. (komm.dep.; f. d. justitierådet A. J. F. Bagge); investeringsutredningen (fin.dep.; ordf. landshövding A. N. Thomson); sakk. för fortsatt utredning av frågan om en omläggning av uppbördsförfarandet (fin.dep.; ordf. statsrådet N. J. E. Quensel, sekr. assessor S. E. Jarnerup); sakk. för fortsatt utredning ang. rationalisering av den statliga statistiken (fin.dep.; överdirektör E. J. Höijer); socialutbildningssakkunniga (eckl.dep.; ordf. landshövding A. N. Thomson, sekr. docent G. E. Heckscher); utredning rörande skogsvårdslagstiftningen (jordbr.dep.; skogsstyrelsen jämte sakk.); fiskerättskommittén (jordbr.dep.; ordf. expeditionschef A. C. T. Romberg, sekr. t. f. rev.-sekr. G. Thulin), se SvJT 1943 s. 863; försäkringsutredningen (hand.dep.; ordf. överdirektör O. A. Åkesson, sekr. hovr.-ass. O. H. Appeltofft).

T. L.