De kungl. kommittéerna. Enligt 1963 års riksdagsberättelse har följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet avslutat sin verksamhet under 1962, nämligen 1956 års eftervårdsutredning (ordf. generaldirektören G. Vahlberg; stenc. slutbetänkande avlämnat d. 9 jan. 1962; jfr SvJT 1962 s. 244), atomskadeutredningen (ordf. justitierådet E. Conradi; SOU 1962:14; jfr SvJT 1962 s. 677), utredningen för översyn av nedre justitierevisionens arbetsorganisation (f. d. hovrättspresidenten M. Wijnbladh; SOU 1962:20; jfr SvJT 1962 s. 680), utredningen om hovrätternas domförhet (ordf. hovrättspresidenten K. Elliot; utredningsuppdraget återkallat och istället överlämnat till domstolskommittén), utredningen om en avveckling av rekognitionsavgifterna till Danviks hospital (landshövdingen A. Tottie; en mellan Danviks hospital och Nacka stad träffad överenskommelse rörande avgifternas upphörande överlämnad till K. M:t) och utredningen av frågan om radions juridiska ansvarighet (häradshövdingen J. Björling; SOU 1962:27; jfr SvJT 1962 s. 676).

144 NOTISER    Beträffande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet som fortsätter sin verksamhet vid 1963 års ingång inhämtas bl. a. följande:
    1954 års fastighetsbildningskommitté (ordf. landshövdingen B. Fallenius) har d. 24 jan. 1962 avlämnat en stene. P. M. med förslag till lag ang. förbud mot sämjedelning av fast egendom.
    1955 års valutredning (ordf. regeringsrådet B. Hjern) har d. 7 april 1962 avgivit ett betänkande ang. utlandssvenskars deltagande i allmänna val (SOU 1962:19).
    Expropriationsutredningen (ordf. regeringsrådet V. Körlof) har d. 8 juni 1962 avgivit delbetänkandet »Expropriation för sanering av historiskt eller kulturhistoriskt värdefull bebyggelse» (SOU 1962:24).
    Följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet beräknas slutföra sina uppdrag under 1963, nämligen besvärssakkunniga (ordf. landssekreteraren O. Åkesson), djurskyddsutredningen (f. d. hovrättspresidenten M. Wijnbladh), fastighetsbildningskommittén, såvitt avser uppdraget att framlägga förslag till ny lagstiftning om fastighetsbildning, utredningen om administrativa frihetsberövanden (ordf. häradshövdingen E. Alexanderson), författningsutredningen (ordf. f. d. landshövdingen R. Sandler), valutredningen, utredningen ang. försöksverksamhet mot ungdomsbrottsligheten (ordf. hovrättspresidenten B. Kjellin), utredningen ang. bekantgörande av folkrättens regler för krig (prof. S. Jägerskiöld), mönsterskyddsutredningen (ordf. prof. S. Ljungman), utredningen om översyn av bestämmelserna i 28 § regeringsformen om svenskt medborgarskap såsom villkor för erhållande av statstjänst (landshövdingen O. Rylander), utredningen för översyn av lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar (justitierådet S. Edling), 1959 års förlagsinteckningskommitté (ordf. justitierådet T. Nordström), utredningen ang. vissa skadeståndsrättsliga frågor (f. d. justitierådet G. Walin m. fl.), utredningen ang. reglerna om godtrosförvärv av lös egendom (prof. H Hessler), utredningen ang. upplysning till militära myndigheter om ådömda straff m. m. (hovrättsrådet G. Thyresson), den sakkunnige för genomgång och bearbetning av domar i expropriationsmål (civilingenjören J. O.Westin), 1961 års utredning om översyn av medborgarskapslagstiftningen (landshövdingen M. Wahlbäck) och 1962 års släktnamnskommitté (ordf. generaldirektören Å. von Zweigbergk).
    Fortsatt utredningsarbete under hela 1963 förutses av firmautredningen (ordf. prof. G. Eberstein), utredningen om illojal konkurrens (ordf. justitierådet E. Hedfeldt), utredningen ang. pensionsstiftelsernas civilrättsliga ställning (ordf. prof. F. Schmidt); utredningen rörande specialstraffrätten (prof. H. Thornstedt), utredningen för översyn av brottsregistreringen (hovrättspresidenten M. Heuman), fångvårdens byggnadskommitté (ordf. landshövdingen Th. Bergquist), 1956 års klientelundersökning rörande ungdomsbrottslingar (ordf. justitierådet P. Bergsten), familjerättskommittén (ordf. f. d. justitierådet G. Walin), sjölagskommittén (ordf. justitierådet E.Hagbergh), utredningen ang. fångvårdsanstalternas behov av tillsynspersonal (byråchefen H. Wihlborg), utredningen om samnordisk översyn av aktiebolagslagstiftningen (prof. H. Nial m. fl.), offentlighetskommittén (ordf. hovrättspresidenten B. Kjellin), utredningen ang. fraktavtalet vid internationell godsbefordran å väg (ordf. hovrättspresidenten K. Sidenbladh), utredningen av frågan om verkställighet av utländsk dom i tvistemål (prof. L. Welamson), expropriationsutredningen, domstolskommittén (ordf. hovrättspresiden-

NOTISER 145ten K. Elliot), trafikmålskommittén (ordf. borgmästaren Y. Kristensson),sakkunniga i finsk-svenska gränsälvskommittén (ordf. vattenrättsdomaren G. Schirén),  jordabalksutredningen (hovrättsrådet P. Westerlind), utredningenang. rikets vapen och flagga m. m. (f. d. hovrättspresidenten M. Wijnbladh), militärstraffsakkunniga (ordf. hovrättsrådet G. Thyresson), bostadsrättskommittén (ordf. hovrättspresidenten M. Heuman), förvaltningsdomstolskommittén (ordf. regeringsrådet K. Holmgren), etableringsutredningen (ordf. bankdirektören C.-H. Nordlander), utredningen om rättegångshjälp (ordf. f. d. häradshövdingen G. Eriksson), utredningen ang. vattenlagens torrläggningsbestämmelser (hovrättsassessorn G. Dyrssen), sakkunniga rörande lagstiftning om köp av lös egendom (justitierådet Hj. Karlgren och prof. J. Hellner), sakkunniga rörande lagstiftning om kommission, handelsagentur och handelsresande (justitierådet Hj. Karlgren och prof. J. Hellner), sakkunniga rörande lagstiftning om skiljedom (hovrättsassessorn T. Brundin och förstesekr. V. Hellners), sakkunniga för utarbetande av handledning för tillämpning av tryckfrihets- och sekretesslagstiftningen (prof. H. Eek m. fl.), utredningen för översyn av bokföringslagen (ordf. hovrättsrådet I. Wallenberg) och sakkunniga för deltagande i nordiskt samarbetsutskott rörande den nordiska rättsgemenskapen (förste sekr. L. Myrsten och lagbyråchefen O. Rainer).
    I fråga om kommittéer och sakkunniga inom andra departement inhämtas bl. a. följande ur riksdagsberättelsen:
    Utrikesdepartementet. Baslinjeutredningen (ordf. överingenjören P. O. Fagerholm), som tillsatts med uppgift att företaga en översyn avbaslinjerna för territorialvattnets beräkning utmed den svenska kusten ochdärmed sammanhängande frågor, beräknas slutföra sitt arbete under 1963.
    Försvarsdepartementet. 1962 års försvarskommitté (ordf. talmannen F. Thapper), som tillkallats för att verkställa utredning rörande krigsmaktens och civilförsvarets fortsatta utveckling m. m., beräknas slutföra sitt arbete under 1963.
    Socialdepartementet. Utredningsuppdrag har under 1962 slutförts av socialberedskapskommittén (ordf. generaldirektören Y. Samuelsson; SOU 1962:58) och 1960 års semesterkommitté (ordf. byråchefen F. Rune; SOU 1962:44). Kommittén för behandlingsforskning vid ungdomsvårdsskolorna (ordf. generaldirektören E. Bexelius) och yrkesskadeutredningen (ordf. generaldirektören Y. Samuelsson) beräknas slutföra sina uppdrag under 1963. Fortsatt arbete under hela 1963 förutses däremot av 1961 års sjukförsäkringsutredning (ordf. förbundsordföranden Y. Persson) och utredningen ang. hembiträdeslagstiftningen (generaldirektören Y. Samuelsson).
    Kommunikationsdepartementet. Delbetänkanden har under 1962 avgivits av 1960 års vägsakkunniga (ordf. generaldirektören G. Vahlberg; SOU 1962:6 och 1962:26) och parkeringskommittén (ordf. landshövdingen T. Andersson; stenc. betänkande med förslag till vissa ändringar i vägtrafikförordningen rörande parkering och annan uppställning av fordon m. m., avgivet d. 18 sept. 1962). De båda utredningarnas fortsatta arbete beräknas pågå under hela 1963. Fortsatt arbete under 1963 förutses också av el-lagstiftningsutredningen (ordf. hovrättspresidenten K. Elliot). Följande utredningar beräknas slutföra sina uppdrag under 1963, nämligen 1951 års byggnadsutredning (ordf. generaldirektören S. Larsson), vägmarksersättningskommittén (ordf. vattenrättsdomaren G. Schirén), 1957 års trafiknykterhetskommitté (ordf. landshövdingen O. Rylander), 1961 års trafiksäker-

10—633004. Svensk Juristtidning 1963

146 NOTISERhetskommitté (ordf. generaldirektören O. Karleby) och utredningen rörande vissa rättsliga spörsmål m. m. i fråga om radioanläggning och rund radioverksamhet (prof. S. Bergström). Den samnordiska vägtrafikkommittén (svenska ledamöter rättsavdelningschefen B. Holmquist och häradshövdingen W. Stoltz) räknar med att före utgången av 1963 framlägga förslag till gemensamma trafikregler för de nordiska länderna.
    Finansdepartementet. Slutbetänkanden har under 1962 avgivits av utredningen ang. redogöraransvaret m. m. (ordf. regeringsrådet E. Eckerberg; SOU 1962:49) och valutakommittén (ordf. regeringsrådet C. Åbjörnsson; stenc. P. M. avlämnad d. 25 okt. 1962). Skattelagssakkunniga (ordf. regeringsrådet H. Björne) har under året avlämnat ett betänkande, benämnt »Avdrag för representationskostnader, m. m.» (SOU 1962:42). Dubbelbeskattningssakkunniga (ordf. regeringsrådet S. Walberg) och 1961 års nykterhetslagkommitté (ordf. regeringsrådet S. Walberg) beräknas slutföra sina uppdrag under 1963. Fortsatt arbete under hela 1963 förutses däremot av allmänna skatteberedningen (ordf. kammarrättspresidenten G. Hedborg) och utredningen om metrologiska enheter (ordf. lagmannen B. Lännergren).
    Ecklesiastikdepartementet. 1958 års utredning kyrkastat (ordf. justitierådet E. Tammelin och betr. vissa ärenden f. d. hovrättspresidenten I. Wieslander) beräknas fortsätta sitt arbete under hela 1963.
    Jordbruksdepartementet. 1960 års naturvårdsutredning (generaldirektören J. B. Lundgren) har under 1962 slutfört sitt uppdrag genom avgivande av betänkandet »Naturen och samhället» (SOU 1962:36; jfr SvJT 1962 s. 678). Fortsatt arbete under 1963 förutses av vattenvårdskommittén (ordf. vattenrättsdomaren G. Schirén), 1958 års jordlagsutredning (ordf. landshövdingen G. Nilsson) och arrendelagsutredningen (ordf. borgmästaren B. Widegren).
    Handelsdepartementet. 1958 års näringsrättssakkunnige (justitierådet O. Petrén) har under 1962 slutfört sitt arbete genom avgivande av betänkandet »Den allmänna näringslagstiftningen» (SOU 1962:15). De danska, finska, norska och svenska kommittéerna för nordiska patent (ordf. i den svenska kommittén justitieombudsmannen A. Bexelius) har under 1962 avgivit ett gemensamt preliminärt betänkande (jfr SvJT 1962 s. 508). Efter viss överarbetning beräknar de sakkunniga att under 1963 kunna framlägga ett betänkande med förslag till nordisk patentlagstiftning.
    Inrikesdepartementet. Sedan 1957 års polisutredning (ordf. jur. dr G. Hedlund) under 1961 avgivit visst betänkande (SOU 1961:34), har K. M:t d. 30 mars 1962 förordnat, att ifrågavarande utredningsuppdrag icke skall vidare fullföljas. Sinnessjuklagstiftningskommittén (ordf. justitieombudsmannen A. Bexelius) och utredningen om ersättning till polisman för kroppsskada, som åsamkats honom vid tjänsteutövning m. m. (rådmannen I. Jönsson) beräknar kunna avgiva betänkanden under 1963. Fortsatt arbete under hela 1963 förutses av kommunalrättskommittén (ordf. landshövdingen Th. Bergquist), utlänningsutredningen (ordf. lagmannen B. Lännergren) och polisberedningen (ordf. statssekreteraren C. Persson).
    Civildepartementet. Löneförfattningsberedningen (ordf. generaldirektören E. Johnsson) beräknar slutföra sitt uppdrag under 1963.

H.D-s