Betänkande om större företags offentliga redovisning. Fondbörsutredningen (ordf. generaldir. K. Wulff), som tidigare avgivit två delbetänkanden (se SvJT 1969 s. 631 och 1970 s. 697), har avlämnat ytterligare ett delbetänkande (SOU 1971 : 9). I detta behandlas frågan om förbättrad upplysning i ekonomiska hänseenden beträffande sådana företag, för vilkas aktier det finns eller kan finnas en marknad.
    På senare tid har informationsgivningen från väsentligen börsbolagen ökat markant. Det är sålunda vanligt att i årsredovisningen medtages bl. a. uppgifter om lagerreservens förändringar samt koncernresultaträkning. Delårsrapporter har blivit mer frekventa. Nya typer av prospekt i samband med aktieemissioner har tillkommit. Utredningen har härav dragit slutsatsen att det

 

Notiser 399finns ett informationsbehov, som inte helt tillgodoses av minimikraven i gällande lagstiftning. Den information som de enskilda bolagen tillhandahåller företer emellertid betydande ojämnhet. Utredningen anser därför att den obligatoriska informationsnivån bör höjas och bättre anpassas till rådande praxis. Den lägger fram ett förslag till lag med särskilda redovisningsbestämmelser för vissa aktiebolag och ekonomiska föreningar. Lagen avser bolag, vars aktier noteras på börsen och den s. k. fondhandlarlistan, samt bolag med tillgångar över 10 milj. kr., vilka tillämpar lagen om förenklad aktiehantering eller kan antagas ha mer än 200 aktieägare. Aktiebolag eller ekonomisk förening, som har mer än 500 anställda, omfattas också av förslaget. Undantagna är banker och försäkringsaktiebolag. Lagförslaget behandlar i skilda avsnitt årsredovisning, delårsrapport och emissionsprospekt.
    Fondbörsutredningen föreslår vidare att en näringslivets redovisningsnämnd inrättas. Nämnden, som skall bestå av en av Kungl. Maj :t utsedd ordförande samt åtta ledamöter med erfarenheter av eller insikt i redovisningsförhållanden, skall ha till uppgift att verka för att främst aktiebolagens offentliga redovisning förbättras. Man tänker sig att detta skall ske bl. a. genom att nämnden utfärdar rekommendationer. Nämndens verksamhet finansieras via fondbörsen genom utdebitering hos de där registrerade bolagen.

Å. Å-m