NYARE LITTERATUR

 

    Bland den till redaktionen av Sv. J. T. insända juridiska litteraturen märkas följande under åren 1917 och 1918 utkomna arbeten, vilka hittills icke varit föremål för anmälan eller omnämnande i Sv. J. T. utöver arbetenas upptagande i de å häftenas omslag lämnade förteckningar.
    Allmän och blandad juridik, biografi m. m. Hit höra förutom de till red. insända tidskrifterna, för vilkas innehåll regelbundet återkommande redogörelser lämnats i denna tidskrift, ALBERT KÔERSNER och CHARLES DICKSON: Moratorium, Lagstiftning om betalningsanstånd samt annan extraordinär lagstiftning under kriget 1914—1915, del IV (Sthm 1917, Svenska Bankföreningen, 852 s., kr. 22.5); den av norska justisdepartementets lovavdeling 1917 utgivna editionen av Lover, resolutioner og skrivelser foranlediget ved krigsforholdene (Kristiania, Grøndal, 265 s.); den av järnvägsstyrelsen utgivna Samling av skiljedomar i ersättningsärenden enligt trafikstadgan (årg. 1, Sthm 1918, 98 s.); den på Fritzes bokförlag till minne av nya rådhusets invigning utgivnafestskriften Stockholms rådhus och råd, innehållande magistratens och rådhusrättens samt de äldre rådhusbyggnadernas historia m. m. (del II, Sthm 1918, 361 s., kr. 7.00); FRANTZ DAHL: Ugeskrift for Retsvæsen 1867—1916 og dets Forgængere, Et historisk Tilbageblik (28 s.) samt Ugeskrift for Retsvæsen 1867—1916, En bibliografisk Oversigt (48 s., båda Kbhvn 1917, Gads Forlag) och samme författare: Jul. Lassen, I Anledning af hans 70-aars Fødselsdag (Kbhvn 1917, Særtryk af Tilskueren) och C. Goos (ibm 1918). Stockholms högskolas juridiska fakultet har genom sin bibliotekarie OLOF BARKLIND

 

356 LITTERATUR.utgivit en Katalog över fakultetens bibliotek, vari jämväl avhandlingar ur ett flertal juridiska tidskrifter upptagits (Sthm 1918, 709 s., kr. 12.00). WREDES arbete om Matthias Calonius har erhållit särskild anmälan (Sv. J. T. 1917s. 473). I det på Norstedts förlag utgivna arbetet: Bidrag till frågan om ett ekonomiskt närmande mellan de skandinaviska länderna, Inlägg av skandinaviska ekonomer (Sthm 1917, 339 s., kr. 6.00) ingår bl. a. den intresseväckande uppsatsen av Köpenhamns universitets nuvarande rektor, prof. VIGGO BENTZONFællesnordisk Lovegivning (s. 1—22). Till samlingsverken hör också KARLSTAAFF: Politiska tal samt några tal och inlägg vid skilda tillfällen, utgivna av KRISTIAN SETTERWALL och ERIK STAAFF (Sthlm 1917, Wahlström & Widstrand,I—II, 361 + 334 s., kr. 15.00). Av innehållet märkes särskilt avd. Lagfrågor (del I s. 269—361), innehållande riksdagsanföranden ang. fri bevisprövning, ang. ersättning av allmänna medel åt oskyldigt häktade eller dömda, ang.prygelstraffet, bötesstraffen och villkorlig straffdom, ang. försvar för tilltalade i brottmål, ang. Åkarpslagen, lag om äktenskaps ingående, strafflag för krigsmakten, summa revisibilis m. m.
    Rättshistoria. Det i Flodström, Sveriges folk, ingående men även separat utkomna arbetet av prof. C. G. BERGMAN: Översikt av svensk rättsutveckling (Uppsala 1918, Almqv. & Wiks., 100 s., kr. 3.75) kommer att recenseras i nästa häfte av Sv. J. T.
    Civilrätt. Av justitierådet TORE ALMÉNS kommentar till lagen om köp och byte av lös egendom har senare delen, omfattande §§ 42—71, i år utkommit i 2:a uppl. (Sthm, Norstedt, 405 s., kr. 18.00). Såsom särtryck ur Sv. J. T. har helt nyligen utkommit prof. BIRGER EKEBERGS uppsats om Äktenskapsrättsverkningar enligt det nya förslaget till giftermålsbalk (Sthm, Nord. bokh.,29 s., kr. 0.75). Genom Svenska Bankföreningens försorg har i dess skriftserie såsom nr 18 utgivits ett föredrag av prof. ALBERT KÔERSNER: Några grunddrag av krigets moratorielagstiftning och Sveriges lärdomar härav (Sthm 1918, 26 s., kr. 2.25, anmäld i Juridisk Tidsskrift, København, s. 277—9). Prof. A. V. LUNDSTEDT har på grund av offentligt uppdrag såsom del VIII av bostadskommissionensutredningar publicerat: Byggnadsborgenärernas rättsliga ställning i Sverige och utlandet (Sthm 1917, Norstedt, 242 s., kr. 1.75), och docenten KURT LAMM harutgivit sina föreläsningar över Inteckning för fordran i fast egendom (Uppsala 1918, Almqv. & Wiks., 240 s., kr. 6.75). I nya upplagor ha utkommit EKEBERGÄktenskapslagstiftningen, En översikt över 1915 års lagar och författningar (Sthm 1917, National-Förlaget, 93 s., kr. 1.00) och prof. C. G. BJÖRLINGS välkända Lärobok i civilrätt (Lund 1918, Gleerup, 360 s., kr. 12.00).
    På Gads Forlag, København, ha utkommit prof. VIGGO BENTZON: Personretten (1916—1918, 268 s.) och HENRY USSING: Bristende Forudsætninger, Bidrag tilLæren om formueretlige Tilsagn (1918, 240 s.). Prof. FREDRIK STANG har på Aschehougs förlag, Kristiania, påbörjat utgivandet av ett stort anlagt arbete: Erstatningsansvar, varav 1:a häftet (64 s., kr. 3.00) helt nyligen utkommit. Den nya upplagan av HAGERUPS Panteret har givit anledning till en publikation av doc. MIKAEL H. LIE: Randbemerkninger til Hagerups Panteret (Kristiania 1918, Brøgger, 119 s.). Av WILHELM CHYDENIUS: Finsk kontraktsrätt har utkommit del II (Hfors 1918, Akadem. bokh., 488 s., fmk 22.00).
    Bland editioner av nya lagar på civilrättens område märkas: HOLDO EDLINGBarn utom äktenskap, adoption m. m. (Sthm 1917, Norstedt, 236 s., kr. 7.00)

 

LITTERATUR.. 357och KURT BERGSTRÖM: Hyresstegringslagen av den 14 juni 1918 (Svenska stadsförbundets skriftserie nr 13, Sthm, Nord. bokh., 132 s., kr. 3.00) även som de nya upplagorna av SKARSTEDT: Allmänna aktiebolagslagen (Sthm 1917, Norstedt, 310 s., kr. 5.50) och Lagen om ekonomiska föreningar (ibm, 184 s., kr.4.00). Härjämte må nämnas den redan 1916 i Norge utkomna editionen av NICOLAY L. BUGGE: LOV om kommission, handelsagentur og handelsreisende av 30 juni 1916 (Kristiania, Cappelen, 99 s.).
    Till ovannämnda arbeten komma de förut i Sv. J. T. omtalade av Nils Rabenius (se http://svjt.se/svjt/1917/208), Tore Almén (http://svjt.se/svjt/1917/402), Julius Lassen (http://svjt.se/svjt/1918/137), Winroth (http://svjt.se/svjt/1918/139), Carl Torp och Charles V. Nielsen (http://svjt.se/svjt/1917/509 och http://svjt.se/svjt/1918/145), Henry Ussing (http://svjt.se/svjt/1918/211), Hagerup (http://svjt.se/svjt/1918/212och Fredrik Stang (http://svjt.se/svjt/1918/275).
    Speciell privaträtt. Overretssagfører N. COHN har på Gads Forlag, København, utgivit ett omfattande arbete om Livsforsikringskravets formueretligebehandling (1918, 482 s.). Inom den norska litteraturen må nämnas: HELGEKLÆSTAD: Om bergning av skib efter norsk og engelsk sjøret (Kristiania 1917, Cappelen, 224 s.) och OLOF AMUNDSEN: Lov om erhvervelse av vandfald, bergverkog anden fast eiendom — Koncessions-Loven — av 14 dec. 1917 (Kristiania 1918, Aschehoug, 240 s.). I Norstedts gula bibliotek ingå GREFBERG: Lagen om fastighetsbildning i stad (Sthm 1917, 351 s., kr. 7.50) och SKARSTEDT: Lagen om försäkringsrörelse av den 25 maj 1917 (Sthm 1918, 359 s., kr. 9.50) även som de nya upplagorna av HAMILTON: Patent, varumärken, mönster och modeller (Sthm 1917, 168 s., kr. 4.00) samt EISEN och LÖFMARK: Lag om försäkring för olycksfall i arbete (Sthm 1918, 184 s., kr. 4.00). Hit höra också — förutom de i Sv. J. T. redan anmälda arbetena av Alarik Hernberg (1917 s. 218) och Sven Palme (1918 s. 28) — GUNNAR PALME: Register över försäkringsmål (Sthm 1918, Försäkringsföreningen, 20 s.) och AXEL HASSELROTS arbeten: Om försvars- och krigsåtgärder på det industriella rättsskyddets område (Sthm 1918, Palmquist,96 s., kr. 4.00), Om tillkomsten och utvecklingen av Pariskonventionens bestämmelser om prioritetsrätt i avseende å patentansökningar (Sthm 1918,Fahlcrantz, 150 s., kr. 6.00) och Sveriges äldre patentförordningar (Sthm 1918,Palmquist, 28 s., kr. 1.00).
    Straffrätt. Prof. J. C. W. THYRÉN har i en andra, översedd upplaga utgivit sin Kommentar till strafflagen kap. 14 (Lund 1918, Gleerupska univ.-bokh., 170 s., kr. 5.50). Samme förf. har i Lunds universitets årsskrift, band 13, utgivit: Remarques sur la partie générale d'un avant-projet de code pénalsuédois II (Lund 1917, Gleerup, 21 s., kr 0.50; del I anmäld i Sv. J. T. 1917s. 305) och Die Verbrechen gegen körperliche Unversehrtheit in dem Vorentwurfe zu einem schwedischen Strafgesetzbuche (ibm, 20 s., kr. 0.50) samt i inbjudningsskrift till Lunds universitets 250-årsfest d. 27 sept. 1918: Le délitde diffamation, Étude de droit comparatif et de lege ferenda (Lund, Gleerup, 33 s.). I övrigt märkas — utom det i detta häfte s. 344 anmälda arbetet av Hagerup — FOLKE P:SON WETTER: Lagen med vissa bestämmelser mot oskäligapris under utomordentliga, av krig föranledda förhållanden av den 19 juni 1917Sthm 1917, Sthms handelskammare, 55 s); OLOF KINBERG: Rättspsykiatriska:utlåtanden 1907—1916 (Sthm 1917, Norstedt, 321 s., kr. 10.00); ALVAR MONTELIUS:Om försökslärans objekt (Uppsala 1918, Almqv. & Wiks., 193 s.); NILS STJERNBERG: Kriminalpolitik, Studier till den svenska strafflagsreformen (Uppsala 1918,

 

358 LITTERATUR.Almqv. & Wiks., 146 s., kr. 2.75) samt den nya upplagan av FRANTZ DAHLAlmindelig borgerlig Straffelov (Kbhvn 1918, Lybecker, 147 s., kr. 3.00).
    Processrätt. Prof. E. KALLENBERG har påbörjat utgivningen av Svensk civilprocessrätt, Föreläsningar (I. Lund 1917, Gleerupska univ.-bokh., 284 s., kr.7.50). Strax före pressläggningen har del II (s. 285—500, kr. 8.50) kommit red till handa. Av WESTRING: Konkurslagen, har utkommit en 10:de upplaga (Sthm 1917, Norstedt, 495 s., kr. 9.75). Två nyligen utkomna finländska arbeten anmälas i detta häfte (s. 351), medan docenten BERTIL SJÖSTRÖMS redan 1916 publicerade avhandling: Om tredskodom enligt finsk och svensk civilprocessrätt (Helsingfors, 245 s.) ännu väntar på sin recension, liksom HAGERUPS ochMUNCH-PETERSENS i http://svjt.se/svjt/1918/145 och 214 omnämnda, häftesvis utkomma nde bearbetningar av de nya norska och danska processlagarna. Angående PAULSENS edition av den norska lagtexten se http://svjt.se/svjt/ 1917/407.
    Stats-, förvaltnings- och finansrätt. Här äro främst att anteckna KARL STAAFF: Det demokratiska statsskicket, Jämförande politiska studier, efter författarens manuskript utgivna av Nils EDÉN och ERIK STAAFF (Sthm 1917, Wahlström & Widstrand, I—II, 408+390 s., kr. 15.00) och KNUD BERLIN: Den danske Statsforfatningsret, vars 1916 utkomna första del (464 s.) i år efterföljts av andra delens första häfte (Kbhvn, Gad, 136 s.). Efter riksdagens beslut och pådess bekostnad hava prof. C. A. REUTERSKIÖLD och dr V. A. RINANDER påbörjat utgivandet av: Främmande grundlagar i svensk översättning, därvid börjangjorts med avd. V, Tyska stater (Uppsala 1918, Almqv. & Wiks., 476 s., kr. 4.00).Bland avhandlingar märkas KNUT TYNELL: Studier angående det svenska statsrådets politiska ansvarighet (Lund 1918, Gleerup, 335 s., kr. 7.50) samt ennågot äldre Lundaavhandling av prof. SIGFRID WALLENGREN: Förstakammarfrågan inför svenska riksdagen efter 1866 (Lund 1916, Lindstedts univ.-bokh., 300 s., kr.6.50). I inbjudningsskrift till juris doktorspromotion vid Lunds universitets 250-årsfest d. 27 sept. 1918 har prof. ALBERT ERNBERG publicerat: Om fullmaktsröstning vid val till riksdagens andra kammare (Lund, Gleerup, 40 s.).
    Under rubriken Kommunalförvaltningens organisation har fil. dr YNGVE LARSSON samlat ett antal studier och reformförslag av skilda författare (Sthm 1918, Bonnier, 246 s., kr. 7.50). Av finansrättsligt intresse äro den av prof. ELIHECKSCHER under titeln Kontinentalsystemet utgivna avhandlingen om den storahandelsspärrningen för 100 år sedan (Sthm 1918, Norstedt, 272 s., kr. 9.00). prof. GUSTAV CASSEL: Dyrtid och sedelöverflöd (Sthm 1917, Norstedt, 263 s., kr; 5.50) samt det redan 1916 utkomna norska arbetet WILHELM KEILHAU: Grundrentelæren (Kristiania, Aschehoug, 314 s.).
    Bland editioner av hithörande författningar, alla utgivna 1917 på Norstedts förlag, må nämnas NORDLINDH och THULIN: Författningar angående tillverkningav maltdrycker samt försäljning av vin och öl m. m. (1917, 354 s., kr. 8.00); UDDÉN: K. M:ts stadga ang. hotell och pensionatrörelse (1917, 109 s., kr. 3.00);Automobilförfattningar (99 s., kr. 2.00); JANSSON: Exportförbudsförfattningar(1918, 289 s., kr. 6.50); NORRMAN: Krigskonjunkturskatt (1918, 132 s., kr. 4.50)och LINDERS: Lag om fattigvården (1918, 196 s., kr. 6.25).
    Internationell rätt. Under 1917 utkommo avd. II, Offentlig folkrätt, av RICHARD KLEENS stora arbete: Kodificerad framställning i mellanfolklig rätt, offentlig och enskild, enligt den civiliserade världens lagar och seder (Sthm,Norstedt, 763 s., kr. 15.00) samt LAGE STAËL VON HOLSTEIN: Tysklands vilja på

 

LITTERATUR. 359havet, Folkrättsliga betraktelser (Sthm 1917, Norstedt, 39 s., kr. 0.50). I Norge har nyligen påbörjats utgivningen av NIKOLAUS GJELSVIK: Lærebok i millomfolkeleg privatrett (Kristiania 1918, Det norske samlaget, 1:a hft, 224 s.).