ÄRVDABALKEN

 

    Nya ärvdabalken, NJA II 1958 s. 99. — Gunnar Ekblad Barnavård 1958 s. 229.
    Arthur Lindhagen och Erik Lind Arvslagen med förklaringar. 3 u. ombesörjd av Lind (1957, 240 s.). Anm. av Nils Beckman SvJT 1957 s. 545.
    Birger Ekeberg och Harry Guldberg Testamentslagen med förklaringar. 2 u. ombesörjd av Gösta Walin (1957, 307 s.). Anm. av Nils Beckman SvJT 1957 s. 547.
    Bertel Rennerfelt Om boutredning och arvskifte (1957, 42 s.).
    K. E. Rosén Om handläggning av bouppteckningsärenden vid Stockholms rådhusrätt (ang. granskning, värdering m. m.), SvJT 1957 s. 345.
    John Bratt Om skatteskuld i bouppteckning m. m., TSA 1957 s. 100.
    Ulf Lundvik Om fardagsår vid fideikommiss, SvJT 1957 s. 650.
    Wilh. Penser Hur beräknas — med hänsyn till fardagsåret — värdet av fideikommissrätt enligt 1941 års arvsskatteförordning?, TSA 1958 s. 7.
    Ang. ersättning till god man, som förordnats att bevaka allmänna arvsfondens rätt vid boutredning, när fonden icke erhållit del i boet, JO 1958 s. 254.

 

JORDABALKEN

 

    Jordbruks förstärkande med skog. Förslag avg. 16 jan. 1957 av 1951 års jordbruksrationaliseringsutredning. SOU 1957:8 (416 s.).
    Olle Gellerman Staten och jordbruket 1867—1918 (1958, 391 s.). Skrifter utg. av statsvetenskapliga föreningen i Uppsala 39. Anm. av Olle Nyman StatsvT 1958 s. 416.
    Henrik Hessler Ett spörsmål om lagstiftning inom fastighetsrätten, SvJT 1957 s. 241.
    Seve Ljungman Gränsdragningen mellan privat och offentlig rätt på fastighetsrättens område, Juridiska fakultetens i Sthm minnesskrift (1957) s. 182.
    Axel L:son Alarik Jordägarandel i gruvrättighet, SvJT 1957 s. 588. — Peter Westerlind Replik s. 591. — Dessa artiklar samt Westerlinds i SvJT 1956 s. 277 och Efterskrift av Alarik äro införda i Medd. från Svenska gruvföreningen 81 (1958).
    J. O. Alrutz Rätt till elektrisk frikraft (utfäst såsom likvid vid överlåtelse av vattenkraft), Vattenkraftfören. publ. 1958:8.
    Svante Bergström Om allmänt vattenområdes rättsliga ställning (1957, 58 s.). Skrifter utg. av Institutet för offentlig och internationell rätt 21. Anm. av Peter Westerlind SvJT 1958 s. 439.
    O. Ljungberg Några synpunkter på frågan om tolkning av 3 § andra stycket i lagen om vad till fast egendom är att hänföra (»maskiner» i fabriksfastighet), Skattenytt 1958 s. 148.

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1957 OCH 1958 413    Östen Malmberg Om byggande under markplanet å annans grund i stad, StadsförbT 1957 s. 35.
    Gunne Birke I vissa fall erfordras ej Konungens medgivande för ändring av förbehåll i bolagsordning om förbud i vissa fall mot förvärv av aktie, TSA 1957 s. 16. — Tolkningen och tillämpningen av 2 § tredje stycket i 1916 års inskränkningslag, TSA 1957 s. 317.