Civilprocess

 

    Sven Larsson Förlikning i tvistemål (1958, 247 s.). Anm. av Per Olof Bolding SvJT 1959 s. 179, jfr s. 304.
    S. Matz Handbok i svensk civilprocessrätt (1957, 400 s.).
    Per Olof Ekelöf Ändring av talan, SvJT 1957 s. 305.
    Knut Elliot Om domstols protokoll och dom, SvJT 1958 s. 561.
    C.-E. Sundström Till frågan om avfattningen av domar i tvistemål, SvJT 1957 s. 369.
    Domarens funktion vid handläggning av mål. Några spörsmål belysta genom uttalanden av JO, TSA 1958 s. 33.
    J. B. Hjort Parts- og vitneavhøring, TSA 1958 s. 229.
    A. Hemming-Sjöberg Anm. av J. B. Hjort, Prosedyreteknikk, herunderparts- og vitneavhøring (Oslo 1956), TSA 1957 s. 163. — Ernst Leche Anm. av samma verk SvJT 1958 s. 311.
    Förenklat förfarande vid föredragning inför domstol av skriftligt bevismaterial? Riksdagsmotion jämte yttrande, TSA 1958 s. 193.

 

Straffprocess

 

    Se även under Civilprocess ovan.
    Ernst Leche och Viktor Hagelberg Förhör i brottmål (5 u. 1958, 201 s.).
    Erinran under förundersökning om påföljden vid lämnande av oriktiga uppgifter vid vittnesförhör, JO 1958 s. 76.
    Polistekniska hjälpmedel i dag och i morgon (1957, 172 s.). Sveriges polistekniska förbund. — SvJT 1958 s. 35.
    Karl-Erik Törnqvist Om läkarintygen enligt lagen om personundersökning i brottmål, SvJT 1957 s. 276.

SVENSK JURIDISK LITTERATUR 1957 OCH 1958 429    Spörsmål rörande hemligstämplande av den i 21 § förundersökningskungörelsen omförmälda s. k. stora biografin, MO 1957 s. 115.
    Bättre skydd för enskild person mot offentliggörande av menliga uppgifter i personundersökning i brottmål? Riksdagsmotion jämte yttrande, TSA 1958 s. 189.

 

    Stads- och häradsfängelser. Promemoria, avg. 6 sept. 1957, av Ulf Lundvik på uppdrag av fångvårdens byggnadskommitté, SOU 1957:34 (32 s.).
    Lag 25 april 1958 om behandlingen av häktade och anhållna m. fl., NJA II 1958 s. 324.
    Josef Fischler Brottsrisk som häktningsgrund, TSA 1958 s. 12.
    Carl Svennegård Häktning av ungdomsbrottslingar, TSA 1958 s. 371. —Sekretessen rörande tvångsmedel i brottmål, SvJT 1958 s. 401.
    Tore Strömberg Anm. av Anders Bratholm, Pågripelse og varetektsfengsel (Oslo 1957), SvJT 1958 s. 305.
    Bestämmelserna om telefonavlyssning. Riksdagsmotion jämte yttrande, TSA 1958 s. 187.

 

    Maths Heuman Utblickar på brottmålsprocessen och brottsbekämpandet. Anförande, SvJT 1958 s. 145.
    Åtalsreglerna. Riksdagsmotioner jämte yttrande, TSA 1957 s. 71.
    Åklagarens roll i brottmålsprocessen. Synpunkter efter tio års erfarenheter av RB, SvJT 1958 Joel Laurin s. 325, Wilhelm Brodin s. 328, Lennart Asplund s. 331.
    Allan Ekström Åklagarens roll i processen (ang. innehållet i stämning), TSA 1957 s. 151.
    Ang. framställande av yrkande om förvisning vid anställande av brottmålstalan mot utlänning, Riksåkl. cirkulär 23 dec. 1957.
    Domstols medverkan till förlikning i brottmål, JO 1958 s. 65. — Yttrande TSA 1957 s. 412.
    Ang. ändring av 45:7 RB (om förundersökningsprotokolls ingivande tillrätten), TSA 1957 Olof Behm s. 3, Maths Heuman och Alfred Bexelius s. 93, Behm s. 94, Ejnar Hörstadius s. 311. — Gunnar Molin Den tilltalades processuella underläge. Några reflektioner i anslutning till diskussionen kring 45:5, ibid. s. 297.
    Karl Olivecrona Några rättsfall om ändring av åtal och om res iudicata i brottmål, SvJT 1957 s. 1. — Per Olof Ekelöf Ändring av talan, ibid. s. 305.
    Ivar Strahl Bör bestämmandet av brottspåföljden skiljas från avgörandet av skuldfrågan och möjligen även anförtros åt särskilda organ?, NTfK 1957 s. 55. — Diskussion NKÅ 1957 s. 208.
    Fråga om målsägandens rätt att vid huvudförhandling närvara underåklagarens sakframställning, JO 1957 s. 214. — Riksdagsmotion jämte yttrande, TSA 1958 s. 191.
    Sverker Groth Processtiden i brottmål, SvJT 1957 s. 128.
    Återkallelse av strafföreläggande, JO 1958 s. 151.