96 NOTISER.    Suomalainen Lakimiesten Yhdistys, Finlands exklusivt finskspråkiga juristförening, höll årsmöte d. 17 dec. 1931. Vice häradshövdingen E. Kivikari behandlade därvid i ett föredrag det legislativa problemet om vane- och undermåliga förbrytares internering. — Pris för litterär produktion tilldelades juris doktorerna V. K. Noponen, Y. J. Hakulinen och K. E. P. Hiitonen.
    Genom verkställda val utsågs till föreningens ordf. prof. B. A. Sundström och till v. ordf. prof. B. Sjöström. Föreningens sekr. är docenten T. Tarjanne och skattmästare advokaten L. Norros. Föreningens tidskrift »Lakimies» har till huvudredaktör justitierådet A. Serlachius och till redaktionssekr. prof. E. Kaila

 

    Gunnar Swensons minnesfond vid Juridiska fakulteten i Lund. Under räkenskapsåret 1930 — 1931 har av minnesfondens avkastning dels lämnats tryckningsbidrag åt juris dr frih. E. Ramel (för arbetet »Studier i svensk internationell arvsrätt») med 1,500 kr. och åt prof. C. G. Björling (för dennes »Rättsfall för undervisningen i civilrätt») med kr. 158: 50, dels utbetalts kr. 117: 50 såsom bidrag till kostnaderna för ett av Juridiska föreningen i Lund anordnat föredrag, dels ock utgått anslag för utrikes studieresor (proff. C. G. Bergman, E. Sommarin och R. Bergendal samt doc. Hj. Karlgren). Fondens kapitalbehållning var d. 30 juni 1931 290,500 kr.

C. G. Bj.

    Stockholms Högskolas kriminaltekniska institut. Vid Stockholms Högskola finnes från början av höstterminen 1931 ett kriminaltekniskt institut, vilket förestås av docenten Harry Söderman. Institutet disponerar ett laboratorium jämte mörkrum. Den instrumentala utrustningen är ännu ej fullt komplett men omfattar apparater för reproduktion, för mikroskopiska, mikrofotografiska och mikrokemiska undersökningar, för ultraviolett ljus m. m.

    Fastighetsböcker såsom för stad. Utöver tidigare omförmälda beslut rörande uppläggande av fastighetsböcker såsom för stad med magistrat för vissa områden å landet (se SvJT 1926 s. 165 och 316, 1927 s. 242 och 4091928 s. 96, 200, 327 och 617, 1929 s. 82 och 476 samt 1930 s. 411) ha ytterligare dylika beslut meddelats.
    dels d. 30 dec. 1930 betr. Kisa municipalsamhälle i Kinda och Ydre härads domsaga;
    dels d. 16 juli 1931 betr. Gotlands norra härads domsaga (i anledning av den eldsolycka, som övergått domsagans arkiv och varigenom domsagans fastighetsböcker förstördes);
    dels ock d. 30 okt. 1931 betr. Skurups köping i Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads härads domsaga.
    De två sistnämnda besluten innehålla tillika föreskrifter om användande av s. k. skruvliggarband och av blanketter i huvudsaklig överensstämmelse med de formulär, som föreslagits av särskilda sakkunniga för inskrivningsreformen.
    Dylika skruvliggarband och blanketter hava enligt K. M:ts särskilda medgivanden tidigare kommit till användning vid uppläggande av nya fastighetsböcker för Mölndals och Lidingö städer. (Jfr SvJT 1930 s. 500.)