Kommittéväsendet. Enligt 1970 års riksdagsberättelse har följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet avslutat sin verksamhet under 1969, nämligen familjerättskommittén (ordf. f. d. justitierådet G. Walin; SOU 1969:60), expropriationsutredningen (ordf. regeringsrådet V. Körlof; SOU 1969:50 o. 51), utredningen rörande internationell adoptionsrätt (ordf. f. d. justitierådet G. Walin; SOU 1969:11; SvJT 1969 s.1001), inskrivningskommittén (ordf. f. d. lagmannen C. O. Engqvist; SOU 1969:9; SvJT 1969 s. 897), utredningen om rättssociologisk undersökning inom skadeståndsrätten (prof. J. Hellner; SOU 1969:58), nordiska kommittén för utredning av formerna för de självstyrande områdenas representation i Nordiska rådet (svensk representant statsrådet H. Kling; rapport av 14 aug.1969) och valinformationsutredningen (ordf. landshövdingen R. Edberg; stencilerat betänkande).
    Beträffande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet, vilka fortsätter sin verksamhet vid 1970 års ingång, inhämtas bl. a. följande:
    Domstolskommittén (ordf. f. d. hovrättspresidenten K. Elliot) har i oktober 1969 avgivit betänkandet "Domstolsväsendet III: Fullföljd av talan m. m."(SOU 1969:41; SvJT 1970 s. 88). Gruvrättsutredningen (ordf. landshövdingen S. af Geijerstam) har i maj 1969 avgivit sitt huvudbetänkande, benämnt "Ny gruvlag" (SOU 1969:10; SvJT 1969 s. 817). 1965 års valtekniska utredning (ordf. borgmästaren B. Widegren) har i juni 1969 avgivit betänkandet "Ny valteknik" (SOU 1969:19). Kommittén för lagstiftningen om yttrande- och tryckfrihet (ordf. justitierådet S. Romanus) har avgivit dels i juni 1969 ett stencilerat betänkande angående uppvigling, dels i oktober 1969 ett betänkande, benämnt "Yttrandefrihetens gränser" (SOU 1969:38; SvJT 1970 s. 89). Ämbetsansvarskommittén (ordf. hovrättspresidenten S. Rudholm) har i juli 1969 avgivit ett principbetänkande, benämnt "Ämbetsansvaret" (SOU 1969:20; SvJT 1969 s. 895). Informationsutredningen (ordf. landshövdingen P. Eckerberg) har i mars 1969 avgivit betänkandet "Kungörelseannonsering" (SOU 1969:7) och i november 1969 betänkandet "Vidgad samhällsinformation" (SOU 1969:48).

252 Notiser    Följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet beräknas slutföra sina uppdrag under 1970, nämligen utredningen rörande specialstraffrätten (prof. H. Thornstedt), aktiebolagsutredningen (prof. em. H. Nial), utredningen angående fraktavtalet vid godsbefordran på väg (ordf. hovrättspresidenten K. Sidenbladh), utredningen av frågan om verkställighet av utländsk dom i tvistemål (justitierådet L. Welamson), militärstraffsakkunniga (ordf. justitieombudsmannen G. Thyresson), sakkunniga rörande lagstiftning om kommission, handelsagentur och handelsresande (f. d. justitierådet Hj. Karlgren och prof. K. Grönfors), sakkunniga rörande lagstiftning om skiljedom (justitierådet L. Brundin och chargé d'affaires V. Hellners), gruvrättsutredningen, förmynderskapsutredningen (ordf. f. d. hovrättspresidenten J. Laurin), 1965 års abortkommitté (ordf. f. d. justitierådet B. Hult), förpassningsutredningen (organisationsdirektören H. Wihlborg), kommittén för lagstiftningen angående trafiknykterhetsbrott (ordf. f. d. hovrättspresidenten M. Heuman), FN-lagkommittén (ordf. expeditionschefen E. Hellner), utredningen angående nordiskt institut för komparativ rätt (prof. Å. Malmström och rådmannen E. Essén), kommittén för anstaltsbehandling inom kriminalvården (ordf. justitierådet Ingrid Gärde Widemar), informationsutredningen, 1967 års polisutredning (ordf. statssekreteraren O. Rainer) och sakkunniga angående frågan om rätt för köpare att i visst fall frånträda avtal (rättschefen U.Nordenson och hovrättsassessorn A. Ekström).
    Fortsatt utredningsarbete under hela 1970 förutses av fångvårdens byggnadskommitté (ordf. riksdagsmannen B. Andersson), 1956 års klientelundersökning rörande ungdomsbrottslingar (ordf. justitierådet P. Bergsten), sjölagskommittén (ordf. f. d. justitierådet E. Hagbergh), domstolskommittén, trafikmålskommittén (ordf. f. d. borgmästaren Y. Kristensson), sakkunniga rörande lagstiftning om köp av lös egendom (f. d. justitierådet Hj. Karlgren och prof. J. Hellner), departementsutredningen (kanslirådet E. Berggren), den sakkunnige angående lagstiftningen om skifte av dödsbo (justitierådet O.Höglund), samarbetsorganet för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten (ordf. riksåklagaren H. Romander), 1965 års valtekniska utredning, kommittén för lagstiftningen om yttrande- och tryckfrihet, grundlagberedningen (ordf. landshövdingen V. Åman), integritetsskyddskommittén (ordf. justitiekanslern B. Lännergren), ämbetsansvarskommittén, skadeståndskommittén (ordf. justitierådet E. Conradi), tillsynsutredningen (ordf. organisationsdirektören H. Wihlborg), samarbetsorganet för ADB inom rättsväsendet (ordf. expeditionschefen I. Gullnäs), utredningen om författningspublicering m. m. (ordf. borgmästaren G. Ericsson), 1968 års brottmålsutredning (f. d. borgmästaren Y. Kristensson), utredningen om rättshjälp i förvaltningsärenden (ordf. regeringsrådet S. Wilkens), utredningen om ledningsrätt (ordf. f. d. landshövdingen B. Fallenius), vattenlagsutredningen (ordf. hovrättsrådet G. Dyrssen), offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén (ordf. direktören R. Hermansson), kreditupplysningsutredningen (ordf. landshövdingen E. Westerlind), grustäktskommittén (ordf. hovrättsrådet A. Hedström), utredningen angående den familjerättsliga lagstiftningen (ordf. expeditionschefen E. Hellner), förvandlingsstraffutredningen (justitierådet N. Mannerfelt) och kommittén för kriminologisk behandlingsforskning (ordf. statssekreteraren O. Rainer).
    I fråga om kommittéer och sakkunniga inom andra departement inhämtas bl. a. följande ur riksdagsberättelsen.

Notiser 253F ö r s v a r s d e p a r t e m e n t e t.  1967 års rekvisitions- och förfogandeutredning (f. d. generaldirektören R. Lundberg) beräknas fortsätta sitt arbete under hela 1970.
Socialdepartementet. 1961 års sjukförsäkringsutredning (ordf. förbundsordföranden Y. Persson) och pensionsförsäkringskommittén (ordf. presidenten L. Granqvist) beräknas slutföra sitt arbete under 1970. Socialutredningen (ordf. landshövdingen Th. Andersson), som under 1969 avgivit det stencilerade delbetänkandet "Lagstiftning om sociala nämnder i kommunerna", beräknas fortsätta sitt arbete under hela 1970.
Kommunikationsdepartementet. 1964 års sjömanslagskommitté (ordf. generaldirektören E. Borggård) beräknas slutföra sitt arbete under 1970. Fortsatt arbete under hela 1970 förutses däremot av utredningen om oljeledningar (ordf. f. d. landshövdingen B. Fallenius).
Finansdepartementet. Aktiefondsutredningen (ordf. regeringsrådet Å. Martenius) har under 1969 avslutat sitt arbete genom att avge betänkandet "Lagstiftning om värdepappersfonder m. m. och om stämpelskatt på värdepapper" (SOU 1969:16). Bisyssleutredningen (generaldirektören I. Löfqvist) har under året avgivit betänkandet "Offentliga tjänstemäns bisysslor (SOU1969:6) och har därmed slutfört sitt uppdrag. Den sakkunnige för översyn av lagen om understödsföreningar (expeditionschefen A. Wallén) beräknas slutföra sitt arbete under 1970. Skattestrafflagutredningen (ordf. lagmannen S. Jungefors) har i november 1969 avgivit betänkandet "Skattebrotten" (SOU 1969:42; SvJT 1970 s. 90) och beräknas slutföra sitt arbete under 1970. Kapitalskatteberedningen (ordf. regeringsrådet S. Walberg) har i december 1969 avgivit betänkandet "Kapitalbeskattningen" (SOU 1969:54) och beräknas i övrigt slutföra sitt uppdrag under 1970.
Utbildningsdepartementet. Filmcensurutredningen (ordf. lagmannen G. Ekblad) har slutfört sitt uppdrag genom att i juni 1969 avge betänkandet "Filmen — censur och ansvar" (SOU 1969:14). Sakkunniga för förhandling om avtalsreglering av upphovsrättsliga frågor på undervisningsområdet (ordf. justitierådet T. Hesser) beräknas fortsätta sitt arbete under hela 1970. Fortsatt arbete under hela 1970 förutses också av 1968 års beredning om stat och kyrka (ordf. statsrådet Alva Myrdal).
Jordbruksdepartementet. Växtförädlingsskyddsutredningen (ordf. landshövding A. Nordenstam) har slutfört sitt uppdrag genom att i juni 1969 avge betänkandet "Växtförädlarrätt" (SOU 1969:15).
Inrikesdepartementet. Utlänningsutredningen (ordf. justitiekanslern B. Lännergren) och nordiska kommittén för utlänningslagstiftning (svenska sakkunniga byråchefen S. Bundsen och expeditionschefen C.-G. Källner) beräknas slutföra sitt arbete under 1970. Utredningen rörande ökad anställningstrygghet och vidgad behörighet för arbetsdomstolen (ordf. landshövdingen V. Åman) fortsätter sitt arbete under hela 1970.
Civildepartementet. Kommunalrättskommittén (ordf. landshövdingen I. Lindell) har under 1969 avlämnat det stencilerade betänkandet "Fullmäktige och suppleanter i kommunerna" och beräknas i övrigt avsluta sitt arbete under 1970. Fortsatt arbete under hela 1970 förutses av bygglagutredningen (ordf. landshövdingen G. Netzén) och utredningen rörande centralorgan inom exekutionsväsendet (ordf. rättschefen S. Wickbom). H. D-s