Kommittéväsendet. Enligt 1971 års riksdagsberättelse har följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet avslutat sin verksamhet under 1970, nämligen aktiebolagsutredningen (prof. em. H. Nial; betänkande kommer att avlämnas i början av 1971), utredningen av frågan om verkställighet av utländsk dom i tvistemål (justitierådet L. Welamson; stencilerad PM med förslag till lag om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område), militärstraffsakkunniga (ordf. justitieombudsmannen G. Thyresson; SOU 1970: 31; SvJT 1970 s. 601); sakkunniga rörande lagstiftning om kommission, handelsagentur och handelsresande (f. d.justitierådet Hj. Karlgren och prof. K. Grönfors; SOU 1970: 69; SvJT 1971s. 235); sakkunniga rörande lagstiftning om skiljedom (justitierådet L. Brundin och ambassadrådet V. Hellners; stencilerad PM); gruvrättsutredningen (ordf.landshövdingen S. af Geijerstam; SOU 1970: 45; SvJT 1970 s. 698);  förmynderskapsutredningen (ordf. f. d. hovrättspresidenten J. Laurin; SOU 1970: 67; SvJT 1971 s. 75); kommittén för lagstiftningen angående trafiknykterhetsbrott (ordf. f. d. hovrättspresidenten M. Heuman; SOU 1970: 61; SvJT 1971 s. 76); FN-lagkommittén (ordf. expeditionschefen E. Hellner;

 

228 NotiserSOU 1970: 19; SvJT 1970 s. 501), utredningen angående nordiskt institut för komparativ rätt (prof. Å. Malmström och rådmannen E. Essén; NU 1970:17; SvJT 1971 s. 236) och sakkunniga angående frågan om rätt för köpare att i visst fall frånträda avtal (rättschefen U. Nordenson och hovrättsassessorn A. Ekström; SOU 1970: 35; SvJT 1970 s. 696).
    Beträffande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet, vilka fortsätter sin verksamhet vid 1970 års ingång, inhämtas bl. a. följande:
    Sjölagskommittén (ordf. f. d. justitierådet E. Hagbergh) har i december 1970 avlämnat betänkandet "Registrering av fartyg. Sjöpanträtt och fartygshypotek. Partrederi" (SOU 1970: 74; SvJT 1971 s. 234). Grundlagberedningen (ordf. landshövding V. Åman) har i december 1969 avlämnat ett betänkande, benämnt "Ny utskottsorganisation" (SOU 1969: 62), i januari 1970 två vetenskapliga undersökningar, "Specialisering och samordning inom de politiska partiernas riksdagsgrupper" och "Regeringsbildningen i vissa västeuropeiska länder" (SOU 1970: 16) samt i mars 1970 ett betänkande, benämnt "Ersättare för riksdagsledamöterna" (SOU 1970: 17) och en diskussionspromemoria, benämnd "Allmänna val på våren?" (SOU 1970: 27). Integritetsskyddskommittén (ordf. justitiekanslern B. Lännergren) har i september 1970 avgett betänkandet "Skydd mot avlyssning" (SOU 1970: 47). Utredningen om författningspublicering (ordf. lagmannen G. Ericsson) har i september 1970 avgett delbetänkandet "Svensk författningssamling" (SOU 1970: 48). 1967 års polisutredning (ordf. statssekreteraren O. Rainer) har i juni 1970 avgett betänkandet "Polisen i samhället" (SOU 1970: 32). Vattenlagsutredningen (ordf. hovrättsrådet G. Dyrssen) har i augusti 1970 avlämnat delbetänkandet "Revision av vattenlagen. Del I. Provisoriska ändringar i prövningssystemet" (SOU 1970: 40; SvJT 1970 s. 697).
    Följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet beräknas slutföra sina uppdrag under 1971, nämligen utredningen rörande specialstraffrätten (prof. H. Thornstedt), utredningen angående fraktavtalet vid godsbefordran på väg (ordf. hovrättspresidenten K. Sidenbladh), 1965 års valtekniska utredning (ordf. lagmannen B. Widegren), 1965 års abortkommitté (ordf. f. d. justitierådet B. Hult), kommittén för lagstiftningen om yttrande- och tryckfrihet (ordf. justitierådet S. Romanus), förpassningsutredningen (organisationsdirektören H. Wihlborg), ämbetsansvarskommittén (ordf. hovrättspresidenten S. Rudholm), kommittén för anstaltsbehandling inom kriminalvården (ordf. justitierådet Ingrid Gärde Widemar), informationsutredningen (ordf. landshövdingen P. Eckerberg), 1967 års polisutredning, utredningen om rättshjälp i förvaltningsärenden (ordf. regeringsrådet S. Wilkens),utredningen om ledningsrätt (ordf. f. d. landshövdingen B. Fallenius), förvandlingsstraffutredningen (justitierådet N. Mannerfelt), utredningen om regeringsrättens kansliorganisation m. m. (expeditionschefen Harriet Stangenberg), utredningen rörande ersättning för oriktiga frihetsberövanden (f. d. justitierådet G. Lind), domstolsverksutredningen (ordf. generaldirektören I. Wetterblad) och kammarrättsorganisationskommittén (ordf. kanslirådet L.-O. Hillerudh).
    Fortsatt utredningsarbete under hela 1971 förutses av fångvårdens byggnadskommitté (ordf. redaktören B. Andersson), 1956 års klientelundersökning rörande ungdomsbrottslingar (ordf. justitierådet P. Bergsten), sjölagskommittén, domstolskommittén (ordf. f. d. justitierådet B. Hult), trafikmålskommittén (ordf. f. d. borgmästaren Y. Kristensson), sakkunniga rörande lag-

 

Notiser 229stiftning om köp av lös egendom (f. d. justitierådet Hj. Karlgren och prof. J. Hellner), departementsutredningen (kanslirådet E. Berggren), samarbetsorganet för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten (ordf. riksåklagaren H. Romander), grundlagberedningen, integritetsskyddskommittén, skadeståndskommittén (ordf. justitierådet E. Conradi), tillsynsutredningen (organisationsdirektören H. Wihlborg), samarbetsorganet för ADB inom rättsväsendet (ordf. expeditionschefen I. Gullnäs), utredningen om författningspublicering, 1968 års brottmålsutredning (f. d. borgmästaren Y. Kristensson), vattenlagsutredningen, offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén (ordf. direktören R.Hermansson), kreditupplysningsutredningen (ordf. landshövdingen E. Westerlind), grustäktskommittén (ordf. hovrättsrådet A. Hedström), familjelagssakkunniga (ordf. expeditionschefen E. Hellner), kommittén för kriminologisk behandlingsforskning (ordf. statssekreteraren O. Rainer), generalklausulutredningen (prof. J. Hellner), utredningen om enhetlig reglering i grundlag av yttrandefriheten i massmedier m. m. (ordf. justitierådet S. Romanus), moratoriekommittén (ordf. hovrättsrådet L. Delin), nordiska kommittén för översyn av den upphovsrättsliga lagstiftningen (svensk ordf. justitierådet T. Hesser) och åtalsrättskommittén (SvJT 1971 s. 236).
    Beträffande den sakkunnige angående lagstiftningen om skifte av dödsbo (justitierådet O. Höglund) anges i riksdagsberättelsen att det under 1970 gjorts uppehåll i utredningsarbetet som en följd av att den danska kommittén för revision av lagstiftningen om skifte av dödsbo avbrutit sitt arbete för att avvakta visst annat lagstiftningsarbete.
    I fråga om kommittéer och sakkunniga inom andra departement inhämtas bl. a. följande ur riksdagsberättelsen.
    Försvarsdepartementet. 1967 års rekvisitions- och förfogandeutredning (f. d. generaldirektören R. Lundberg) beräknas fortsätta sitt arbete under hela 1971.
    Socialdepartementet. 1961 års sjukförsäkringsutredning (ordf. förbundsordföranden Y. Persson) har avslutat sitt arbete genom att i september 1970 avge betänkandet "Ersättning vid vissa sjukvårdande åtgärder och sjukresor" (SOU 1970:56). Livsmedelsstadgekommittén (ordf. prof. A. Wretlind) har slutfört sitt uppdrag genom att i mars 1970 avge betänkandet "Ny livsmedelsstadga m. m." (SOU 1970: 6, 7). Pensionsförsäkrings kommittén (ordf. presidenten L. Granqvist) beräknas slutföra sitt arbete under 1971. Fortsatt arbete under hela 1971 förutses av socialutredningen (ordf. landshövdingen Th. Andersson), samarbetsorganet för bekämpande av narkotikamissbruk (ordf. statsrådet C. Lidbom), arbetsmiljöutredningen (ordf. rättschefenG. Danielson), och pensionsålderskommittén (ordf. presidenten L. Granqvist ).
    Kommunikationsdepartementet. 1964 års sjömanslagskommitté (ordf. generaldirektören G. Borggård) och utredningen om oljeledningar (f. d. landshövdingen B. Fallenius) beräknas avsluta sitt arbete under 1971. Nordisk vägtrafikkommitté (svenska ledamöter rättschefen B. Holmquist och lagmannen W. Stoltz), som under 1970 avgett betänkandet "Vägtrafikregler, reviderat förslag" (NU 1970: 10), beräknar fortsätta sitt arbete under hela 1971. Körkortsutredningen (direktören R. Hermansson) avgav i maj 1970 betänkandet "Körkort och körkortsregistrering" (SOU 1970: 26) och beräknar att i övriga delar fortsätta sitt arbete under hela 1971. Fortsatt arbete under hela 1971 förutses också av 1969 års vägutredning (ordf. rege-

 

230 Notiserringsrådet V. Körlof) och utredningen angående åtgärder mot övergivna fartyg m. m. (departementsrådet C. Nordström).
    Finansdepartementet. Den sakkunnige för översyn av lagen om understödsföreningar (expeditionschefen A. Wallén) har slutfört sitt uppdrag genom att i maj 1970 avge betänkandet "Understödsföreningar" (SOU 1970: 23). Skattestrafflagutredningen (ordf. chefsrådmannen S. Jungefors) har slutfört sitt uppdrag genom att i april 1970 avge betänkandet "Aspirationer, möjligheter och skattemoral" (SOU 1970: 25). Kapitalskatteberedningen (ordf. regeringsrådet S. Walberg) beräknas slutföra sitt arbete under 1971. Fortsatt arbete under hela 1971 förutses av hemvistsakkunniga (ordf. överdirektören Kj. Edström).
    Utbildningsdepartementet. 1968 års beredning om stat och kyrka (ordf. statsrådet Alva Myrdal), som i februari 1970 avgett betänkandet "Om stat och kyrka — en sammanställning av remissyttranden" (SOU 1970:2), beräknas fortsätta sitt arbete under hela 1971. Fortsatt arbete under hela detta år förutses också av sakkunniga för förhandling om avtalsreglering av upphovsrättsliga frågor på undervisningsområdet (ordf. justitierådet T. Hesser).
    Jordbruksdep artementet. Publika arrendeutredningen (hovrättsrådet M. Bäärnhielm) beräknas slutföra sitt arbete under 1971. Däremot väntas naturvårdskommittén (ordf. redaktören G. Karlsson) komma att fortsätta sitt arbete under hela 1971.
    Handelsdepartementet. Patentpolicykommittén (ordf. generaldirektören G. Borggård) väntas fortsätta sitt arbete under hela 1971.
    Inrikesdepartementet. Nordiska kommittén för utlänningslagstiftning (svenska ledamöter byråchefen S. Bundsen och expeditionschefen C.-G. Källner) har slutfört sitt uppdrag genom att i december 1970 avge betänkandet "Utlänningspolitik och utlänningslagstiftning i Norden" (NU 1970: 16). Utlänningsutredningen (ordf. justitiekanslern B. Lännergren) beräknas slutföra sitt arbete under 1971. Däremot väntas utredningen rörande ökad anställningstrygghet och vidgad behörighet för arbetsdomstolen (ordf. landshövdingen V. Åman) komma att fortsätta sitt arbete under hela detta år.
    Civildepartementet. Kommunalrättskommittén (ordf. landshövdingen I. Lindell) och utredningen rörande centralorgan inom exekutionsväsendet (ordf. rättschefen S. Wickbom) väntas slutföra sitt arbete under 1971. Arbetet inom bygglagutredningen (ordf. landshövdingen G. Netzén) och utredningen rörande lagteknisk översyn av kommunallagarna m. m. (regeringsrådet S. Nordlund) väntas komma att pågå under hela 1971.

H. D-s