Häradsnämnderna. Jämlikt lagen d. 13 maj 1932 om häradsnämnds tjänstgöring har K. M:t under tiden 1 mars—1 nov. 1933 vid skilda tillfällen i enlighet med därom gjorda framställningar föreskrivit, att nämndemännens antal skall ökas i Jösse domsaga samt i ett vart av Folkare härads tingslag av Hedemora domsaga och Sollefteå tingslag av Ångermanlands mellersta domsaga från 12 till 18, i Torna och Bara härads domsaga från 24 till 32, i Sollentuna och Färentuna härads domsaga från 24 till 36, i Tveta, Vista och Mo domsaga från 27 till 36 samt i Vättle, Ale och Kullings härads domsaga från 32 till 36, och att antalet skall minskas i Jönåkers, Rönö och Hölebohärads tingslag av Nyköpings domsaga från 36 till 27, i Sunnervikens domsaga från 34 till 27, i Siende och Norrbo tingslag av Västmanlands mellersta domsaga från 36 till 24, i Falu domsagas norra tingslag från 34 till 24, i Ås Vedens och Bollebygds tingslag av Borås domsaga från 33 till 24, i Skånings och Valle härads tingslag av Skånings, Valle och Vilske härads domsaga från 22 till 20, i Orusts och Tjörns härads domsaga från 27 till 18 samt i Leksands och Gagnefs tingslag av Nedansiljans domsaga från 24 till 18 (Jfr SvJT 1933 s. 179).

C. G. B.

 

    Karl Coulon †. Förutvarande ledamoten av Österrikes högsta domstol, tituläre senatspresidenten dr Karl Coulon har d. 29 juni 1933 avlidit. Coulon hade bakom sig en framstående karriär i rättsskipningens tjänst. Född 1865, började han år 1888 sin domarbana vid Handelsgericht i Wien, där han sedermera — 1908 — blev ordinarie domare. Efter att några år hava tillhört Oberlandesgericht i Wien blev han 1922 medlem av Oberster Gerichtshof och verkade där till sitt avskedstagande 1930.
    Vid sidan av sin domargärning medhann Coulon en icke obetydlig skriftställarverksamhet — företrädesvis ägnad läran om arrendekontraktet och närstående ämnen. Han var även en intresserad processualist, något varom svenska jurister kunnat erhålla en föreställning genom studiet av ett flertal i SvJT publicerade uppsatser av Coulons hand angående den österrikiska processen (1919 s. 335, 1920 s. 107, 1921 s. 34, 1922 s. 339, 1927 s. 364 och 1928 s. 321). Även i familjerättsliga och andra ämnen har Coulon medverkat i Svensk Juristtidning (1920 s. 177, 1921 s. 309 och 1923 s. 404).

K. H.