SVENSKA KOMMITTÉBETÄNKANDEN

1942—1943.

 

A. CIVILRÄTT.

 

Promemoria ang. hyresreglering. Norstedt. 54 s. Ju. 1942: 14 (se SvJT 1942 s. 340).
Betänkande med förslag till lag om redovisningsmedel m. m. Norstedt. 77 s. Ju. 1943: 24 (se SvJT 1943 s. 477).

 

B. SPECIELL PRIVATRÄTT.

 

    Betänkande med förslag till lag med särskilda bestämmelser om begränsning av vinstutdelning från aktiebolag. Marcus. 22 s. Fi. 1942: 2 (se SvJT 1942 s. 338).
Stadsplaneutredningen 1942.
1. Förslag till åtgärder för snabbare handläggning av stadsplane- och tomtindelningsärenden m. m. Norstedt. 93 s. Ju. 1942: 27 (se SvJT 1942 s. 442).
2. Förslag till vissa ändringar i byggnadsstadgan. Norstedt. 77 s. Ju. 1943: 30 (se SvJT 1943 s. 605).
Lagrådets utlåtande över lagberedningens förslag till lag om aktiebolag m. m. Norstedt. 192 s. Ju. 1942: 47 (se SvJT 1943 s. 46).
Patentutredningens betänkande med förslag till lag om ändring i vissa delar av förordningen d. 16 maj 1884 ang. patent. Norstedt. 80 s. Ju. 1942: 58 (se SvJT 1943 s. 154).
1940 års civila byggnadsutredning. Betänkande 1. Förslag till ändringar i K. M:ts byggnadsstadga samt till föreskrifter rörande planläggning och utförande av byggnad för vissa vårdanstalter och folktandpolikliniker. Beckman. 80 s. K. 1943: 10 (jfr SvJT 1943 s. 605).
Betänkande ang. åtgärder mot spekulation i vattenkraft. Norstedt. 79 s. Ju. 1943: 14 (se SvJT 1943 s. 353).
Betänkande avgivet av 1937 års gruvsakkunniga. Idun. 74 s. H. 1943: 45.

 

C. STRAFFRÄTT.

 

Strafflagberedningens promemoria med förslag till låg om eftergift av åtal mot minderåriga m. m. Marcus. 56 s. Ju. 1942: 28 (se SvJT 1942 s. 440).
Betänkande med förslag till skärpt bestraffning av falskdeklaration m. m. Marcus. 99 s. Fi. 1942: 31 (se SvJT 1942 s. 552 och 741).
Strafflagberedningens betänkande ang. strafflagens tillräknelighetsbestämmelser, sinnesundersökning m. m. Marcus. 280 s. Ju. 1942: 59 (se SvJT 1943 s. 610).

 

D. PROCESSRÄTT.

 

Betänkande med förslag rörande fri rättegång. Norstedt. 128 s. Ju. 1942: 50 (se SvJT 1942 s. 59 och 1943 s. 53).

 

E. FÖRVALTNINGSRÄTT.

 

1. Allmän statsförvaltning.
 

1938 års pensionssakkunniga. Betänkande med förslag till tjänste- och familjepensionsreglementen för arbetare i statens tjänst. Marcus. 135 s. Fi. 1942: 8.
Beskattningsorganisationssakkunnigas betänkande med förslag till ändrad organisation av kammarrätten. Marcus. 128 s. Fi. 1942: 18.
Betänkande ang. revision av tjänsteförteckningen i vad avser allmänna civilförvaltningen. Del. 2. Byråchefsoch rådstjänster m. m. Norstedt. 184 s. Fi. 1942: 30.Del. 3. Tjänstebenämningar. Tjänsteförteckningens uppställning. Norstedt. 121 s. Fi. 1942: 46.
Förslag rörande tillämpningsföreskrifter till lagen med särskilda bestämmelser ang. stats- och kommunalmyndigheterna och deras verksamhet vid krig

 

Föregående sammanställningar se SvJT 1927 s. 211 (1922—1926), 1929 s. 164 (1927—1928), 1931 s. 155 (1929—1930), 1933 s. 560 (1931—1932), 1935 s. 285 (1933—1934), 1937 s. 497 (1935—1936), 1939 s. 567 (1937—1938) samt 1942 s. 249 (1939—1941).

SVENSKA KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1942—1943. 433eller krigsfara m. m. Beckman. 65 s. S. 1942: 42 (se SvJT 1943 s. 52).
Betänkande ang. inrättande av statens sakrevision. Marcus. 81 s. Fi. 1942:57.
Flyttningsersättningssakkunniga. Betänkande med förslag till författningar ang. ersättning för flyttningskostnad. Marcus. 156 s. Fi. 1943: 2.
Utredning och förslag ang. pappersformaten inom statsförvaltningen. Beckman. 116 s. H. 1943: 6.
Besparingsberedningens slututlåtande. Marcus. 158 s. Fi. 1943: 13.
Betänkande med förslag ang. den statliga statistikens organisation m. m. Marcus. 146 s. Fi. 1943: 28.
Handledning rörande tillämpningen av administrativa fullmaktslagen. Beckman. 36 s. S. 1943: 38.

 

2. Ecklesiastik förvaltning.

 

Utredning med förslag ang. reglering av den territoriella församlingsindelningen i Göteborg. Av E. Schalling. Hæggström. 118 s., 2 kartor. E. 1943: 31.

 

3. Undervisningsväsen och yrkesutbildning.

 

1941 års lärarlönesakkunniga. Betänkande med förslag till folkskolans avlöningsreglemente m. m. Marcus. 191 s. Fi. 1942: 9.
Betänkande med förslag till avlöningsreglemente för de högre kommunala skolorna. Marcus. 96 s. Fi. 1942: 26.
Betänkande med utredning och förslag ang. betygssättningen i folkskolan. Hæggström. 330 s. E. 1942: 11.
Betänkande med förslag rörande ändring av gällande bestämmelser i fråga om prästutbildningen. Av Y. Brilioth. Hæggström. 177 s. E. 1942: 33.
1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar. Bilaga 1. Hygieniska förutsättningar för skolarbetet. Av U. Hjärne. Idun. 66 s. E. 1943: 7. Bilaga 2. Den psykologiska forskningens nuvarande ståndpunkt i fråga om den psykiska utvecklingen hos barn och ungdom m. m. Idun. 81 s. E. 1943: 19.
Tillströmningen till de fria fakulteterna och arbetsförhållandena närmast efter avlagd examen samt militärtjänstgöringens inverkan på universitets- och högskoleungdomens studier och ekonomiska förhållanden. Norstedt. 145 s. S. 1943: 17.
Betänkande rörande reglering av löner och tjänsteförhållanden m. m. för

 

lärarpersonal vid statsunderstödda sinnesslöskolor. Norstedt. 72 s. S. 1943: 33.
Betänkande med utredning och förslag ang. den högre tekniska undervisningen. Hæggström. 447 s. E. 1943: 34.
Tabellbilaga till samma betänkande. Hæggström. 155 s. E. 1943: 35.
Bihang 1 till samma betänkande, innehållande förslag ang. läroämnen, lärarbefattningar samt läro- och timplaner vid tekniska högskolan i Stockholm och Chalmers tekniska högskola. Av H. Kreüger och S. Hultin. Hæggström. 215 s. E. 1943: 36.
Bihang 2 till samma betänkande, innehållande förslag ang. byggnader samt utrustning och möblering för tekniska högskolan i Stockholm samt Chalmers tekniska högskola. Av H. Kreüger och S. Hultin. Hæggström. 131 s. E. 1943: 37.
Betänkande med utredning och förslag ang. läkarutbildningen. 2. Fortsättnings- och repetitionskurser för läkare. Thule. 55 s. E. 1943: 41.

 

4. Andlig odling i övrigt.

 

Betänkande med förslag rörande statligt stöd åt svensk filmproduktion. Norstedt. 99 s. E. 1942: 36.
Betänkande med förslag ang. upprättandet av ett nordiskt institut. Hæggström. 99 s. E. 1943: 46.

 

5. Kommunalförvaltning.

 

Betänkande med förslag ang. grunderna för den kommunala lånepolitiken. Marcus. 134 s. Fi. 1942: 60.

 

6. Politi.

 

Betänkande med förslag till brandlag och brandstadga m. m. Norstedt. 164 s. K. 1942: 10 (se SvJT 1942 s. 340).
Betänkande med förslag ang. innebörden av begreppet polismyndighet i olika författningar m. m. Marcus. 208 s. S. 1942: 40 (se SvJT 1943 s. 51).
Betänkande med förslag till samordning av polisradioväsendet i riket. Idun. 45 s. S. 1942: 51.
Utredning ang. frågan om polismans rätt att bruka våld m. m. Norstedt. 72 s. Ju. 1942: 54 (se SvJT 1943 s. 229).
Utredning rörande polismäns anslutning till politiska ytterlighetsriktningar m. m. Norstedt. 40 s. S. 1943: 5 (se SvJT 1943 s. 229).

 

28—447004. Svensk Juristtidning 1944

434 SVENSKA KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1942—1943.7. Skattelagstiftning.

 

Betänkande med förslag till främjande av utskyldsbetalning genom erkända skatteförmedlingskassor. Marcus. 96 s. Fi. 1942: 21.
Kommunalskatteberedningen. Betänkande med förslag till omläggning av den kommunala beskattningen m. m.
Del 1. Den kommunala beskattningen. Marcus. 654 s. Fi. 1942: 34.
Del 2. Inkomstbeskattningen av skogsbruk. Marcus. 252 s. Fi. 1942: 35.
Del 3. Den kommunala skatteutjämningen. Marcus. 526 s. Fi. 1943: 43.
Betänkande med förslag rörande åtgärder för främjande av sjöfolkets utskyldsbetalning. Postverkets tr. 79 s. Fi. 1942: 37.
Betänkande med förslag till förordning om värdestegringsskatt å fastighet. Norstedt. 227 s. Fi. 1942: 39 (se SvJT 1943 s. 50).
Betänkande ang. finansstatistikens effektivisering. Marcus. VIII, 357 s. Fi. 1942: 48.
Beskattningsorganisationssakkunnigas betänkande med förslag till ändrad organisation av beskattningsnämnderna och förstärkning av landskontorens arbetskraft m. m. Marcus. 355 s. Fi. 1942: 49.
Promemoria ang. förutsättningarna för och verkningarna av en engångsskatt å förmögenhet i Sverige. Av E. Lindahl. Marcus. 82 s. Fi. 1942: 52.
Promemoria med förslag till ändringar i lösen- och stämpelförordningarna m. m. Norstedt. 59 s. Ju. 1942: 61 (se SvJT 1943 s. 49 och 154).
1941 års familjebeskattningssakkunniga. Betänkande med förslag till ändrade grunder för familjebeskattningen. Marcus. 170 s. Fi. 1943: 3.
Undersökning av taxeringsutfallet beträffande jordbruksfastighet å landsbygden vid 1938 års allmänna fastighetstaxering. Norstedt. 170 s. Fi. 1943: 23.

 

8. Socialpolitik.

 

Promemoria rörande bostadsförsörjningen. Av A. Johansson. Beckman. 77 s. S. 1942: 3.
Betänkande med utredning och förslag ang. semester för husmödrar. Norstedt. 96 s. S. 1942: 19.
Utredning ang. värmekostnaden i hyreshus. Idun. 187 s. S. 1942: 20.
Socialvårdskommitténs betänkande. 4. Förslag till ändrad bidragsförskotts
lag m. m. Beckman. 82 s. S. 1942: 29.
5. Statistisk undersökning ang. barnhemmen. Beckman. 96 s. S. 1942: 45.
6. Utredning och förslag ang. socialvårdens organisation m. m. Beckman. (2), III, 223 s., 4 pl. S. 1942: 56 (se SvJT 1943 s. 153).
Betänkande ang. levnadskostnadsindex. Norstedt. 147 s. Fi. 1943: 8.
Utredning och förslag ang. statsbidrag till daghem och lekskolor m. m. Beckman. 99 s. S. 1943: 9.
Utredning och förslag ang. statsbidrag till social hemhjälpsverksamhet. Beckman. 87 s. S. 1943: 15.
Utredning och förslag ang. planmässigt sparande för familjebildning och statens bosättningslån. Beckman. 68 s. S. 1943: 18 (se SvJT 1943 s. 475).

 

9. Hälsovård och sjukvård.

 

De yngre sjukhusläkarnas avlönings-,arbets- och bostadsförhållanden. Beckman. 106 s. S. 1942: 4.
Betänkande med utredning och förslag ang. barnmorskeväsendet. Idun. 101 s., 1 karta. S. 1942: 17.
Förslag till ny lag om behörighet att utöva läkarkonsten, m. m. Norstedt. 251 s. S. 1942: 22 (se SvJT 1942 s. 442).
Betänkande med förslag ang. omorganisation av rättsmedicinalväsendet i riket. Beckman. 182 s. S. 1943: 20 (se SvJT 1943 s. 352).
Betänkande rörande sinnesslövårdens organisation med hänsyn till erforderliga åtgärder för beredande av skolundervisning åt bildbara sinnesslöa barn. Norstedt. 161 s. S. 1943: 29 (se SvJT 1943 s. 478).

 

10. Näringsväsen.

 

a) Allmänt näringsväsen.
 

Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen. Del. 2. Tiden juli 1940—juni 1941. Idun. 504 s. Fo. 1942: 25.Del 3. Tiden juli 1941—juni 1942. Idun. 528 s. Fo. 1943: 25.
Utredning ang. Norrlands näringsliv. Idun. (2), 196 s., 1 karta. Jo. 1943: 39.

 

b) Jordbruk.

 

Promemoria med förslag till utvidgad vanhävdslagstiftning. Marcus. 55 s. Jo. 1942: 5 (se SvJT 1942 s. 339).
Betänkande med förslag ang. hushållningssällskapens organisation och verksamhet m. m. Marcus. 477 s. Jo. 1942: 32.

SVENSKA KOMMITTÉBETÄNKANDEN 1942—1943. 435Betänkande ang. jordbrukets byggnadskostnader. Norstedt. 146 s. 20 bil. S. 1942: 38.
Betänkande ang. åtgärder till stöd för de renskötande lapparna m. m. Marcus. 171 s. Jo. 1942: 41.
Betänkande med förslag rörande veterinärinrättningens i Skara framtida användning m. m. Marcus. 95 s. Jo. 1942: 43.
Ladugårdsbyggnadssakkunniga. Meddelande nr 1. Djurstallars planering, värmehushållning och ventilation. Rydahl. 153 s. Jo. 1943: 26.

 

c) Skogsbruk.

 

Utredning rörande skogsnäringens ekonomiska läge med förslag till åtgärder för höjande av näringens bärkraft. 3. Skogsbrukets transportfrågor: Vägar och järnvägar. Idun. 260 s. Jo. 1943: 4.

 

d) Industri, handel och sjöfart m. m.

 

Utredning rörande den tekniskt-vetenskapliga forskningens ordnande.
1. Allmänna uppgifter ang. den tekniskt-vetenskapliga forskningsverksamhetens nuvarande läge m. m. — Allmänna synpunkter rörande den tekniskt-vetenskapliga forskningen. — Erforderliga åtgärder för den tekniskt-vetenskapliga forskningens främjande och statens medverkan därvid. Hæggström. 195 s. H. 1942: 6.
2. Förslag till åtgärder för främjande av den tekniskt-vetenskapliga forskningen på byggnadsområdet. Hæggström. 76 s. H. 1942: 7.
3. Förslag till åtgärder för skogsproduktforskningens ordnande. Hæggström. 124 s. H. 1942: 12.
4. Förslag till åtgärder för textilforskningens ordnande. Hæggström. 82 s. H. 1943: 11.
5. Förslag till åtgärder för järn- och metallforskningens ordnande. Hæggström. 79 s. H. 1943: 16.
6. Förslag till åtgärder för den geotekniska forskningens ordnande. Hæggström. 56 s. H. 1943: 22.
Promemoria med förslag ang. registreringen av landets företagare m. m. Marcus. 60 s. H. 1942: 23.
Tillägg nr 1 till statliga cement- och betongbestämmelser av år 1934. Norstedt. 23 s. K. 1942: 44.
Statliga cementbestämmelser av år 1943. Norstedt. 8 s. K. 1943: 40.
Betänkande med förslag till ordnande av statens isbrytningsverksamhet. Marcus. 343 s., 2 pl. H. 1942: 53.
Betänkande med utredning och förslag ang. förbättrad pensionering för sjöfolk. Marcus. 142 s. H. 1942: 55.
Betänkande med förslag till hamnförordning. Norstedt. 101 s. H. 1943: 32.

 

e) Kommunikationsväsen.

 

Betänkande och förslag ang. förhållandet mellan arbetsuppgifter och löneställning vid statens järnvägar. Del. 4. Järnvägsstyrelsen. Beckman. 88 s. K. 1942: 13.
Betänkande ang. bilregistrering m. m Hæggström. 103 s. 12 bil. K. 1942: 24.
Betänkande med författnings- och organisationsförslag för genomförande av ett förstatligande av den allmänna väghållningen på landet m. m. Beckman. 321 s. K. 1943: 1.

 

f) Bank-, kredit - och penningväsen.
 

Betänkande med förslag till militär moratorielag m. m. Beckman. 115 s. Fi. 1943: 42.

 

11. Försvarsväsen.

 

Betänkande med förslag till plan för organisationsarbetet inom försvarsväsendet. Beckman. 733 s. Fö. 1942: 1. (Till betänkandet höra dels en bilaga innehållande personalförteckningar m. m., avsedd endast för tjänstebruk, dels ock ett hemligt bihang i tre delar).
Betänkande med förslag till lag om vapenfria värnpliktiga. Beckman. 108 s. Fö. 1942: 15.
Betänkande med förslag rörande den centrala förvaltningsverksamheten inom försvarsväsendet. Hæggström. 360 s. Fö. 1942: 16.
Betänkande med förslag till statliga åtgärder för stödjande av den privata motorlösa flygningens och modellflygningens utveckling. Beckman. 77 s. Fö. 1943: 12.
Betänkande med förslag till reglering av det militära arvodesväsendet. Beckman. 165 s. Fi. 1943: 21.
Betänkande med förslag till lag om folkskyddsväsendet (folkskyddslag) m. m. Beckman. 406 s. S. 1943: 27.
Betänkande med förslag ang. utbildningen av värnpliktiga och fast anställt manskap vid marinen. Beckman. 436 s. Fö. 1943: 44.
Betänkande med förslag rörande meritberäkning m. m. för befälsutbildade värnpliktiga. Beckman. 187 s. Fö. 1943: 47.
 

E. Bz.