UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1951 OCH 1952

 

AV HOVRÄTTSASSESSORN STEN WALBERG

 

ALLMÄN OCH BLANDADJURIDIK M. M.

 

Arnholm, Carl Jacob. Noen metodologiske betraktninger. SvJT 52 s. 505—523.
Aubert, Vilhelm. Logisk analyse og sosiologi i rettsvitenskapen. SvJT 52 s. 524—539.
Bomgren, Gunnar. Advokatens rådgivande verksamhet. DL 51 s. 57—68.
Carlson, B. C. Om det lämpliga i att anlita rättspliktens och rättighetens begrepp i rätten. SvJT 52 s. 540—545.
Carlson, B. C. Giltigheten. JFFT 52 s. 166—180.
Castrén, U. J. Om blivande förvaltningstjänstemäns praktiska utbildning i Finland. NAT 52 s. 1—11.
Ekelöf, Per Olof. Är termen rättighet ett syntaktiskt hjälpmedel utan mening? SvJT 52 s. 546—559.
Ellilä, Tauno. Om vite och andra tvångs- och verkställighetsmedel. NAT 51 s.193—206.
v. Eyben, W. E. Formuerettens grundbegreber. TfR 51 s. 232—250.
Goldschmidt, Verner. Lidt om retssociologiens praktiske muligheder. UfR 52 s. 261—268.
Herlitz, Nils. Rättsstaten. SvT 51 s. 506—519.
Hessler, Henrik. Om staten som rättssubjekt, FT 52 s. 303-326.
Holler, Kjell. Pris- och rationaliseringslagarna i Norge. Ti 52 s. 590—597.
Hult, Philips. Lagens bokstav och lagens andemening. SvJT 52 s. 579—608.
Illum, Knud. Nogle korte bemærkninger om begrebet retsstridighed. J 51 s. 177—185.
Jansson, Jan-Magnus. Några synpunkter på begreppen »rättsordning» och »stat». ST 51 s. 181—191.
Johansson, Lars Olov. En blick på expropriationsbegreppets uppkomst. DL 51 s. 330—337.
Kruse, Fr. Vinding. Sagføreretik. UfR51 s. 177—189.
Kruse, Fr. Vinding. Centrale retsproblemer i nordisk fælleslovgivning. TfR 52 s. 369—434 (jfr s. 567).
Lindencrona, Fredrik. Rättstillämpningen i Sovjet. TfR 52 s. 278—295.
Malmström, Åke. Till frågan om lagtolkningsmetoderna. SvJT 52 s. 657—674.
Michelsen, Hans M. Det offentliges ansvar for ferdselsuhell til lands og til vanns. NFT 52 s. 338—352.
Nilsson-Stjernquist, Per. Samhällsutvecklingen och rättsvetenskapens arbetsfält. ST 52 s. 198—205.
Ofstad, Harald. Om deskriptive definisjoner av begreppet rettsregel. TfR 52 s. 38—83.
Ross, Alf. Videnskab og politik i juridisk doktrin. TfR 52 s. 252—257.
Ross, Alf. Retsfilosofiens problem. SvJT 52 s. 701—732.
Sandström, K. G. A. Om skattelagars tolkning och tillämpning. SSkT 52 s. 241—276.
Schmidt, Folke. Komparativt rättsstudium. TfR 51 s. 473—483.
Schönke, A. Die Entwicklung des Strafrechts und des Strafprozessrechts in Deutschland seit dem Jahre 1945. DL 52 s. 290—310.
Stang, Emil. Dommeres egenskaper og valg av dommere. J 51 s. 233—239.
Strömberg, Håkan. Den civilrättsliga betydelsen av kravet på underställning av vissa kommunala löne- och pensionsbeslut. FT 51 s. 92—108.
    Ang. samma ämne FRITZ KAIJSER s. 172—179 samt STRÖMBERG s. 224—225.
Sundberg, Halvar G. F. Förvaltningsrätten och de juridiska studierna. SvJT 51 s. 81—96.
Trolle, J. Betænkningen om Dommeruddannelsen. UfR 52 s. 85—96.
Westerholm, Kurt. F. N. och de mänskliga rättigheterna. JFFT 52 s. 1—26.

 

Föregående översikt, omfattande åren 1948—1950, se SvJT 1951 s. 773 ff. Förkortningar: AfS Arkiv for sjørett. — ASJG Acta scandinavica juris gentium. — DL Defensor legis. — FT Förvaltningsrättslig Tidskrift. — J Juristen. — JFFT Tidskrift utg. av Juridiska föreningan i Finland. — NAT Nordisk Administrativt Tidsskrift. — NFT Nordisk Försäkringstidskrift. — NIR Nordiskt immateriellt rättsskydd. — NR Norsk Retstidende. — NTfIR Nordisk Tidsskrift for international Ret. — NTfK Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. — SLT Svenska Läkartidningen. — SMT Socialmedicinsk Tidskrift. — SSkT Svensk Skattetidning. — SSpT Svensk sparbankstidskrift. — ST Statsvetenskaplig Tidskrift. — SvJT Svensk Juristtidning. — SvStT Svenska Stadsförbundets Tidskrift. — SvT Svensk Tidskrift. — TfK Tidskrift för Kriminalvård. — TfR Tidsskrift for Rettsvitenskap. — Ti Tiden. — TSA Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund. — UfR Ugeskrift for Retsvæsen. 

656 STEN WALBERGRÄTTSHISTORIA.

 

Arnórsson, Einar. Mandebod efter islandsk ret og retspraxis intil i det 17. aarhundrede. TfR 51 s. 41—65.
Backström, Åke. Något om adoptionsinstitutets historia. DL 51 s. 97—107.
Bugge, Kjeld. Trondhjem Tugt- og Verkshus 1639—1814. NTfK 51 s. 243—260.
Gloersen, Kyhn. Norsk fængselsvesen i de siste 100 år. NTfK 52 s. 248—262.
Hemmer, Ragnar. Om bilägret som akt i äldre svensk äktenskapsrätt. JFFT 52 s. 329—340.
Iuul, Stig. Dansk formueret for Ørsted. J 52 s. 133—148.
Jägerstad, Hans. Den äldre och yngre södermannalagen. SvJT 52 s. 268—279.
Lagerroth, Fredrik. Gustav V och Sveriges författning. Några erinringar med anledning av tronskiftet. ST 51 s. 313—330.
Lárusson, Olafur. Hov och ting. SvJT 52 s. 632—639.
Larsen, A. P. Var det et justitsmord. J 52 s. 205—220.
Nussbaum, Arthur. Frederic de Martens representative tsarist writer on international law. ASJG 52 s. 51—66.
Palmgren, Bo. Ett märkligt rättsfall om äldre och nyare strafflag. SvJT 52 s. 685—695.
Rohtlieb, Curt. Olavus Petris statsrättsliga idéer. ST 51 s. 41—61.
Tamm, Henrik. Hojesteretssagen mod Herman Bang. J 52 s. 181—194.
Thorsteinsson, Th. The new deal i Amerikas højesteret. J 51 s. 153—170.
Wasastjerna, Lars. Processavtalen i den svenska medeltidsrätten. JFFT 52 s. 275—300.
Vihma, Väinö. Åbo hovrätts presidenter. DL 51 s. 187—211.

 

OBLIGATIONSRÄTT.

 

Alexanderson, Nils. Några marginalanteckningar till diskussionen om skadeståndsrättsliga problem. SvJT 51 s. 481—489.
Arnholm, Carl Jacob. Noen bemerkninger om »ändamålsbestämmelse och stiftelse». TfR 52 s. 258—277.
Bergström, Svante. Om vinstregler och vinstgrundsats. SvJT 51 s. 247—259.
Dahl, Dagfinn. Erstatning til enkemann for tapt forsörger. NFT 52 s. 131—136.
Dreyer, Jörgen S. Bör erstatningsreglerne i de nordiske motorlove ensrettes og i bekræftende fald: hvordan? NFT 52 s. 313—322.
v. Eyben, W. E. Fuldmagtsproblemer. TfR 52 s. 496—503.
Godenhielm, Berndt. Skisser i allmän avtalsrätt. JFFT 52 s. 181—196.
Hagbergh, Erik. Något om den nya lagstiftningen om ekonomiska föreningar. TSA 51 s. 151—162.
Hellner, Jan. Om misstag betr. fastighetsinteckningsbelastning vid överlåtelse. SvJT 52 s. 1—41.
Hiorthøy, Finn. Retten til å omdanne stiftelser. TfR 52 s. 162—184.
Hoel, G. Astrup. Avgjørelsesgrunnlaget i Erstatningssaker. NR 52 s. 193—204.
    Ang. samma ämne KRISTEN ANDERSEN s. 833—836.
Jacobsson, Ebbe. Är brandförsäkringsbolagens ansvarsförbindelser underkastade preskription? SSpT 52 s. 290—296.
Karlgren, Hjalmar. En studie i förutsättningsläran inom nyaste tysk doktrin. SvJT 52 s. 257—267.
Karlgren, Hjalmar. Formkravet vid fastighetsköp. SvJT 52 s. 783—799.
Kruse, Anders Vinding. Adækvansproblemet i erstatningsretten. TfR 51 s. 321—425.
Kruse, Anders Vinding. Kan en erhverver gøre misligholdelsesbeføjelser gældende mod overdragerens hjemmelsmand. UfR 52 s. 177—196.
Lejman, Fritjof. Om hyresgästs hemskydd. SvJT 52 s. 640—656.
Myhre, Jonas. Ansvar uten skyld — hvor står vi idag og imorgon. NFT 51 s. 133—148.
Nehammer, Henning. Om arbejdsgiverens krav på skadevoldende tredjemand for udgifter til sygeløn eller dagpenge. TfR 52 s. 185—203.
Norström, Knut. Ersättning vid spondylitis deformans. NFT 52 s. 265—274.
Nybergh, Gunnar. Ersättning för ideell skada. JFFT 51 s. 163—172.
Nybergh, Gunnar. Om inlösning av aktier, vilkas pris vid hembud uppgivits lägre än det verkliga. JFFT 52 s. 341—348.
Olivecrona, Karl. Penningen i civilrättens system. SvJT 52 s. 675—684.
Olsson, Curt. Den oåterkalleliga fullmakten. JFFT 52 s. 236—254.
Palmgren, Gunnar. Om majoritetsbeslut i aktiebolags eller förenings styrelse. JFFT 52 s. 265—270.
Pedersen, Axel H. Afbestilling. J 52 s. 257—276.
Rodhe, Knut. Svensk rättspraxis. Obligationsrätt 1945—1949 I. SvJT 51 s. 581—616.
Rodhe, Knut. Om begreppet vårdslöshet. SvJT 52 s. 696—700.
Ross, Alf. Opgør med retstridighedslæren. TfR 51 s. 205—231 (jfr 52 s. 225 f.).
Scheel, H. Erstatning for tap av forsørger. TfR 51 s. 3—7 (jfr 50 s. 309 f.).

 

UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1951 — 1952 657Skovgaard-Petersen, Kjeld. Kollisionskrav efter amerikansk ret. NFT 52 s. 137—146.
Svennegård, Carl. Tolkningen av 21 § femte stycket hyreslagen. SvJT 51 s. 321—338.
    Ang. samma ämne GUNNAR LINDSTRÖM 52 s. 54—56.
Taxell, L. E. Om upplösning av aktiebolag enligt ABL § 40. JFFT 51 s. 25—35.
    Om styrelsens skyldigheter och befogenheter enligt ABL 40 § Y. J. HAKULINEN s. 60—65.
Trolle, Jørgen. Retstridighed og Retmæssighed. UfR 51 s. 109—128.
Ussing, Henry. Lovforsikring af motorkøretøjer. UfR 51 s. 41—47.
Ussing, Henry. Nordisk fælleslovgivning om erstatningsret og dens virkning fordansk forsikrings fremtid. NFT 51 s.301—313.
Ussing, Henry. Lidt om retstridighedslæren udenfor Norden. SvJT 52 s. 758—774.
Ussing, Henry. Til retstridighedsdebatten. TfR 52 s. 225—251 (jfr 51 s. 205 f., UFR 51 s. 109 och J 51 s. 177 f.).
 

SAKRÄTT.
 

Candolin, Birger. Om giltigheten av inteckning vid återgång eller hävande av fastighetsköp. JFFT 51 s. 203—215.
v. Eyben, W. E. Tingslysningsproblemer. J 51 s. 51—72.
Gärde, N. Fastighetskrediten i en ny jordabalk. SvJT 52 s. 81—103.
Haataja, Kyösti. Fastighetsrätten i förslaget till samfälld nordisk lagbok. SvJT 51 s. 241—246.
Illum, Knud. Om ekspropriation og grænser for ejendomsretten efter dansk ret. SvJT 51 s. 176—188.
Johansson, Helge. Om giltigheten av fastighetsöverlåtelse, då rättens samtycke till försäljning av omyndigs fastighet saknas. JFFT 51 s. 192—202.
Kruse, Fr. Vinding. Til ejendomsrettens grundproblemer. TfB 51 s. 8—40.
Ussing, Henry. Tinglysning. UfR 51 s. 153—171.
Lögdberg, Åke. Ett spörsmål rörande undantagsavtal. SvJT 51 s. 561—574.
Nordström, Torkel. Lagberedningens förslag till ny lagstiftning om tomträtt. SvStT 52 s. 513—517.
Polack, E. Om fundamentet ved udlæg i underpantsat løsøre. UfR 51 s. 81—93.
    Ang. samma ämne KNUD ILLUM s. 93—94.
Roth, Sven. Om inteckning för ogulden köpeskilling. SSpT 52 s. 281—289.
Sand, Rudolf. Pantegældens stilling ved ejerskifte af fast ejendom. UfR 52 s. 237—254.
Schmidt, Folke. Äganderätten och framtidssamhället. Ti 51 s. 22—27.

 

SPECIELL PRIVATRÄTT.

 

Ailio, Erkki. Om sanning i enskild näringsidkares firma enligt finsk rätt. NIR 51 s. 233—247.
Alkil, Niels. Om ophavsret til film. UfR 52 s. 201—221.
Appelqvist. B. »Both-to-blame-klausulen». Synpunkter på ett rättsfall och dess konsekvenser. NFT 51 s. 35—50 och 52 s. 82.
Astrup, Tage. Nogle patentafgørelser vedrørende lægemidler. NIR 51 s. 163-180.
Beckman, Rudolf. Till frågan om fartygsbefälhavarens passiva legitimation. DL 51 s. 396—402.
Braunstein, Å. Svensk rättspraxis. Jorddelningsmål 1947—1951. SvJT 52 s. 358—365.
Brunsvig, Per. Kontrakter om bygging eller reparasjon av skip. AfS 51/52 s. 241—280.
Brunsvig, Per. Service-merkenes og forrettningsslagordenes rettslige stilling. NIR 51 s. 86—107 (jfr 52 s. 77 f.).
Bugge, Hans Chr. Ansvarsfordeling mellom sjø- og krigsassuradører. AfS 51/52 s. 1—26.
Christensen, Knud. De gensidige brandforsikringsselskabers stilling til en revision af forsikringsaftalelovens § 25. NFT 52 s. 25—32.
Devlin, Patrick. The principles of construction of charterparties, bills of lading and marine policies. AfS 51/52 s. 281—297.
Eberstein, Gösta. Generalklausulen mot illojal konkurrens. SvJT 51 s. 1—16.
Eberstein, Gösta. Generalklausulen mot illojal konkurrens och Paris-konventionen. NIB 51 s. 1—6.
Eberstein, Gösta. Firmas och varumärkes inbördes förhållande. JFFT 52 s. 57—69.
Eberstein, Gösta och Ljungman, Seve. Svensk rättspraxis. Immateriellt rättsskydd 1942—1950. SvJT 52 s. 811-832.
Eberstein, Gösta, m. fl. Om förhållandet mellan firma och varumärke. NIR 52s. 16—32.
Ericsson, Gösta. Äldre rätt som patenthinder. NIR 51 s. 108—118 (jfr 52 s. 101 f.).
Falk, Magne. Om utbrytning ur patentansökningar enligt svensk praxis. NIR 51 s. 145—162.
Fougner, Eiliv. Eiendomsretten til midtpartiene i større innsjøer. NR 52 s. 65—73.
Hagan, Eero. Generalklausulen i försäkringsavtalslagens 34 §. NFT 51 s. 327—339.

 

42—537004. Svensk Juristtidning 1953.

 

658 STEN WALBERGHalvorsen, Frøystein. Om anvendelse av enkelt- eller dobbeltkravslæren ved beregningen av rederens begrensede kollisjonsansvar. AfS 51/52 s. 161-176.
Halvorsen, Frøystein. Streiftog i Norsk sjøforsikringsplan. AfS 51/52 s. 321—343.
Hansen, K. Thorning. Kan selskabet betinge sig ansvarsfrihed, når forsikringsbegivenheden ikke kan tilregnes forsikringstageren? NFT 51 s. 340—348.
Hedfeldt, Erik. Ny »lex Strindberg». En studie i skyddstidens variationer i svensk auktorrätt. NIR 51 s. 221—232.
Hernmarck, Michael. Om kostnaden för avlopps- och vattenledningar. SvStT 51 s. 397—407.
Holm-Nielsen, K. Retsbeskyttelse for nye plantesorter. NIR 51 s. 119—127.
Holm-Nielsen, K. Nogle bemærkninger om mönsterbeskyttelse. J 51 s. 261—268.
Illum, Knud. Om Adgang til Brug af Vand i et Vandlob med særligt Henblick paa Forholdet mellem Regnkanoner og Fiskedamme. UfR 52 s. 68—84.
    Om grundejeres ret til det tilløbende overfladevand FR. VINDING KRUSE s. 145—160.
Kivimäki, T. M. Upphovsmannarättens natur och dess ställning i rättssystemet. NIR 52 s. 221—231.
Kobbernagel, Jan. Kodakdoktrinen. NIR 51 s. 73—85 (jfr 52 s. 33 f.).
Kofoed, Erik. York-Antwerpen reglerne af 1950. NFT 51 s. 51—67.
Lund, Torben. Dansk retspraxis på forfatter- og kunstnerrettens område 1933—50. NIR 51 s. 7—30.
Holm-Nielsen, K. Unescos arbejde for en verdenskonvention vedrorende ophavsret. NIR 52 s. 1—15.
Michelet, Hans Peter. Om »off-hire» under tidsbefraktning. AfS 51/52 s. 177—208.
Myrdahl, Kr. Fr. Noen sjødyktighetsspørsmål. AfS 51/52 s. 27—47.
Neergaard, Preben. Fra hvilket tidspunkt hefter selskabet for en begæret forsikring. NFT 52 s. 147—160.
Pineus, Kaj. Till frågan om begränsat redaransvar vid fartygskollision. AfS 51/52 s. 73—82.
Reiland, Gunnar m. fl. Rättsskydd på växtförädlingens område. NIR 52 s. 172—188.
Rein, Alex. En skandinavisk slepekontrakt. AfS 51/52 s. 209—219.
Roed, Ole Torleif. Krigsskips og offentlige statsskips rettslige stilling. AfS 51/52s. 83—123.
Romson, Rolf. Några erfarenheter av expropriationslagens tillämpning. SvStT 52 s. 400—406.
Ross, Alf. Ophavsrettens indhold: ett punktum. TfR 51 s. 85—93.
    Om upphovsmannarättens föremål ERIK HEDFELDT 52 s. 152—161. Noen ord om opphavsmannens enerett KNUT SEJERSTED SELMER s. 204—209.
Sandart, Kaj Gustav. Kring den nya brittiska mönsterskyddslagstiftningen. NIR 51 s. 181—189.
Sterner, Richard. Varför monopollagstiftning? Ti 51 s. 457—465.
Strøm-Olsen jr, Leif. Om avstandsfrakt etter sjølovens § 129. AfS 51/52 s. 124—137.
Trolle, Jørgen. Bemærkninger om nogle kunstnerretlige sporgsmaal. TfR 52 s. 481—491.
Werner, Gunnar. Samarbetet mellan arbetsgivaren, läkaren och försäkringsinrättningen vid skadereglering enligt olycksfallsförsäkringslagen. SMT 51 s. 58—66 och 79—92.
Westman, E. G. Värderingsreglerna vid marklösen enligt byggnadslagen och expropriationslagen. FT 51 s. 17—27.
Wikander, Hugo. Svensk rättspraxis. Sjörätt 1945—1950. SvJT 52 s. 194—204.

 

ARBETSRÄTT.

 

Conradi, Erland. Om strejkrätten och det enskilda arbetsavtalet. SvJT 51 s. 65—70.
Conradi, Erland. Stats- och kommunaltjänstemäns förhandlingsrätt. SvStT 52 s. 1—7.
Jägerskiöld, Stig. Tjänstemännen och strejkrätten. FT 52 s. 140—149.
Kruse, Fr. Vinding. Vejen til den sociale fred. SvJT 52 s. 609—631.
Sandene, Erling. Federal arbeidsrettslovgivning i De Forenede Stater (Taft—Hartley-loven). NAT 52 s. 50—67.
Törngren, Eric. Samhällsanställdas rätt till stridsåtgärder. SvStT 52 s. 69—75 och SvT 52 s. 67—78.

 

FAMILJE- OCH ARVSRÄTT.

 

Beckman, Nils. Svensk rättspraxis. Familjerätt 1944—1949. SvJT 51 s. 17—34 och 97—109.
Elfvengren, Erik. Några synpunkter ang. den inverkan, som av socialnämnd (vårdnämnd) fattat beslut om omhändertagande av barn eller ung person utövar på tidigare förmynderskap. JFFT 51 s. 72—80.
Godenhielm, Berndt. Successions-rättsliga spörsmål. DL 52 s. 11—27, 76—85, 164—176 och 311—319.
Godenhielm, Berndt. Till tolkningen av ÄB 17: 2. JFFT 52 s. 92—106.
Kruse, Anders Vinding. Restitutionsproblemer vedrørende underholdsbidrag til børn. UfR 51 s. 241—250. Ang. samma ämne E. REPSDORPH s. 282—284.

 

UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1951—1952 659Malmer, Gustav. Synpunkter på faderskapsmålen. SvJT 51 s. 737—747.
    Om promiskuitet och felaktiga domar i faderskapsmål HUGO HENKOW 52 s. 382—386.
Munch, Mogens. Sameje- og interessentskabsforhold mellem ægtefæller. TfR 51 s. 98—170.
Nybergh, Gunnar. Vilken tidpunkt är avgörande för bestämmandet av den testamenterade egendomens värde? JFFT 51 s. 14—24.
Nybergh, Gunnar. Till diskussionen om testamentsexekutor. JFFT 51 s. 53—59.
Walin, Gösta. Några spörsmål ang. rättshandlingar för dödsbo i vilket omyndig är delägare. SSpT 52 s. 145—150.
 

STRAFFRÄTT.
 

Aubert, Vilhelm. Kriminalisering og moralpåvirkning i den næringsrettslige lovgivning. NTfK 51 s. 120—129.
Aulie, Andr. Sjelelig Force Majeure og straffedogmene. NTfK 52 s. 215—232.
Bahr, H. Den nye beredskapslovgivning i Norge. NTfK 51 s. 35—55.
Beckman, Nils. Svenska domar i brottmål 1948—51. NTfK 52 s. 407—416.
Borum, O. A. Tre modre straffet for falsk forklaring for retten. J 52 s. 277—281.
    Ang. samma ämne THEODOR PETERSENs. 293—298, SIGRID HEIDE-JORGENSEN s. 298—301 och JONAS BRUUN s. 305—308.
Bratholm, Anders. Bruken av betinget dom ved forbrytelser og tilbakefallet blant de betinget dømte. NR 52 s. 257-265.
Bratholm, Anders. Probation i U. S. A. NTfK 52 s. 340—356.
Christie, Nils. Fangevoktere i konsentrasjonsleire. NTfK 52 s. 439—458.
Clemmer, Donald. Frihetsstraffet som brottsalstrande faktor. TfK 51 s. 21-28.
v. Eyben, W. E. Kriminalrettens retslige standarder. NTfK 51 s. 294—306.
    Ang. samma ämne JORGEN TROLLE 52 .s 233—240, v. EYBEN S. 371—374 och TROLLE s. 432—433.
Fossum, Arvid. En menneskealder i fengsel for tyverier. NTfK 52 s. 333—338.
    Ang. samma ämne JOHS. ANDENÆS s. 339.
Fremming, Kurt H. Om virkningen af interneringsophold på sindssygehospitaler. NTfK 51 s. 135—146.
Frey, Torsten S:son och Forssman, Hans. Om elektroencefalogram hos pojkar med uppföranderubbningar. NTfK 51 s. 1—9.
Gelin, Lars-Erik och Wretmark, Gerdt. Alkohol och körskicklighet. SLT 51 s. 3041—3050.
Hagens, Chr. Vilh. Udkastet til en »5.-kolonnelov». UfR 51 s. 190—196.
Harbek, Ole F. Rettighetstap. NTfK 51 s. 225—233.
Harbou, Niels. Om personundersøgelser og tilsyn i kriminalsager m. m. UfR 52 s. 168—176.
    Ang. samma ämne KAI HARNE 51 s. 316—322 och AXEL HYE-KNUDSEN 52 s. 56—60.
Heli, Karsten. Foran starten av arbeidsskole for unge lovbrytere i Norge. NTfK 51 s. 329—341.
Hellquist, C. G. Den straffrättsliga rubriceringen av billån. SvJT 51 s. 508-512.
Hoff, Helge. Alkohol og motorkørsel. NTfK 51 s. 318—329.
von Holstein, Huno. Ordblindhed og kriminalitet. J 51 s. 17—26.
Honkasalo, Brynolf. Tidsobestämt frihetsberövande såsom reaktionsform mot lagöverträdare. NTfK 52 s. 75—107.
    Ang. samma ämne ANDR. AULIE s. 108—120, JESPER SIMONSEN s. 121—136 och IVAR STRAHL s. 137—164.
Hurwitz, Stephan. Franz von Liszt og vor tids kriminalpolitik. NTfK 51 s. 10—20.
Kaarsberg, O. I. Danske domme i straffesager 1945—50. NTfK 52 s. 263—276.
Kinberg, Olof m. fl. Franz von Liszt. SvJT 51 s. 161—175.
Kinnmark, Folke. Om homosexualitet. Ti 51 s. 213—219.
Kirchheiner, K. Er der betænkeligheder ved udviklingen i den moderne kriminalitetsbekæmpelse. NTfK 51 s. 195—202.
    Ang. samma ämne KARL TEILMANN 52 s. 247.
Krabbe, Oluf H. Endnu nogle bemærkninger om strafudmåling. UfR 51 s. 293—304.
Landstrøm, Henry. Tvangsbøder i straffesager. UfR 51 s. 147—152.
le Maire, Louis. Forvaring uden behandling. NTfK 51 s. 21—34.
le Maire, Louis. Antabus og straffeloven. UfR 51 s. 268—272.
le Maire, Louis. Kollektive enheders ære. J 52 s. 1—16.
Marnell, Gunnar. Roxtuna. NTfK 51 s. 170—179 (jfr s. 88 och 273 f.).
Olivecrona, Karl. Straffets vara eller icke vara. SvJT 51 s. 575—580.
Palmgren, Bo. Konnexiteten mellan bötesstraff. JFFT 51 s. 36—43.
Petersen, Theodor. Forslag til revision af motorlovens § 24. UfR 52 s. 133—144.
Petersen, Åge. En kriminologisk undersøgelse og efterundersøgelse af 244 ungdomsfængselsfanger. NTfK 51 s. 147—169 och 233—242.

 

660 STEN WALBERGRafael, Carsten m. fl. Et forsøg på at anvende klassifikationssystemet i et dansk fængsel. NTfK 51 s. 58—74.
Rasmussen, Ove. Mentalundersøgelser i straffesager. NTfK 52 s. 240—246.
Ross, Alf. Over gevind. UfR 51 s. 9—16.
    Om Fortabelse af borgerlige Rettigheder J. TROLLE s. 25—31, STEPHAN HURWITZ s. 31—35, NILS HARBOU s. 35-39, Ross s. 61—67 och Louis LE MAIRE s. 68—70.
Sandström, K. G. A. Om culpös medhjälp vid culpöst deklarationsbrott. SSkT 52 s. 104—113.
Schlyter, Karl. Tolfte internationella straffrätts- och fångvårdskongressen i Haag 13—19 aug. 1950. JFFT 51 s. 5—13.
    Schlyter, Karl. Bör förvarings- och interneringsinstituten omläggas? SvJT 52 s. 733—742.
Smith, Jørgen. Om samtykke til udstedelse af dokumenter i andenmands navn. NTfK 52 s. 423—431.
Sondén, Torsten. Ovisshetens press. TfK 51 s. 41—51.
Stefánsson, Valdimir. Den kriminalpolitiske behandling af berusede automobilister. NTfK 52 s. 167—181.
    Ang. samma ämne P. M. SACHS s. 182—200, REINO ELLILÄ 201—203, PETER VOGT s. 204—208 och INGVAR LINDELL 209—211.
Strahl, Ivar. Om straffmätning. SvJT 51 s. 401—422.
Strahl, Ivar. Något om böter. NTfK 51 s. 203—224.
Strahl, Ivar. Tre spörsmål från tolkningen av strafflagen. (Persedeltillgrepp; Preskription av häleri; Skaderekvisitet vid oredligt förfarande, trolöshet mot huvudman och behörighetsmissbruk). SvJT 52 s. 743—757.
Stürup, Georg K. Lægelig, psykologisk og pædagogisk behandling af kriminelle. NTfK 52 s. 3—37.
    Ang. samma ämne TORSTEN ERIKSSON s. 38—50, SVEINBJÖRN JÓNSSON och HELGE TÓMASSON s. 51—57 samt ÖRNULV ÖDEGÅRD s. 58—71.
Sund, Haakon. Den norske strafferetts kilder. NTfK 52 s. 310—317.
Tengelin, Sten. »Big business» sedd i kriminologens spegel. NTfK 52 s. 357—365.
Thornstedt, Hans. Det subjektiva rekvisitet vid olaga jakt. SvJT 52 s. 104—116.
Thornstedt, Hans. Jag brände mina böcker . . . Några frågor rör. undertryckande av urkund enl. SL 12: 4. SvJT 52 s. 177—193.
Thornstedt, Hans. Administration och straffrätt. FT 52 s. 284—302.
Thorsson, Inga. Abortfrågans nuvarande läge. Ti 51 s. 287—294.
Wachtmeister, Arvid. Kvacksalveriet och rättvisan. SLT 51 s. 354—367.
Verkko, Veli. International comparison in criminal statistics. NTfK 51 s. 109-119.
Wersén, Axel. Medicinalstyrelsens uraktlåtenhet att motivera rättspsykiatriska utlåtanden. SLT 52 s. 3118—3132.
Voldby, H. Om narcoanalysen i den retspsykiatriske observation. En casuistik. NTfK 51 s. 307—317.

 

PROCESSRÄTT.

 

Bach, A. Om retsplejen i geistlige sager. UfR 51 s. 251—264.
Conradi, Erland. Om några processförutsättningar vid skiljemannaförfarande. SvJT 52 s. 337—348.
Ekdahl, Curt. Om tidpunkten för talans väckande. TSA 51 s. 45—51.
    Ytterligare om tidpunkten för talans väckande ERIK SÖDERLUND s. 265—270.
Ellilä, Tauno. Aktuella rättspolitiska kardinalfrågor inom processrätten. SvJT 52 s. 800—810.
Graffman, Gösta. Om schweiziskt rättegångsväsende. TSA 51 s. 32—47.
Granfelt, O. Hj. Organisationen av försvaret i brottmål. JFFT 51 s. 113—118.
Granfelt, O. Hj. Önskvärda och möjliga processuella särreformer. JFFT 52 s. 161—165.
Hemming-Sjöberg, A. Om behandling av nytt processmaterial i tvistemål i överrätterna. TSA 51 s. 104—110 (jfr 52 s. 329).
Holm, Einar. Protokollföringen vid huvudförhandling i underrätt. SvJT 51 s. 657—679.
Holm, Einar. Fri bevisprövning i häradsrätt och hovrätt. TSA 52 s. 83—94.
    När får vi folkdomstolar i Sverige? OLOF BEHM s. 297—307.
Holmboe, C. Stub. Om endringer i reglene om kjæremål. NR 52 s. 385—395.
Hällfors, Edvard. Fataljetiden vid 4: 10 UL. JFFT 52 s. 70—81.
Kindt. O. Trampe. Lægens taushetsplikt. NR 52 s. 961—967.
Lahtinen, Osvi. Om rättskraften. JFFT 52 s. 216—223.
Leivestad, Trygve. Meddomsrett eller jury i straffesaker for lagmannsrett. NTfK 52 s. 317—328 och 417—422.
Ljungberg, Stig. Ny lagstiftning om advokater i Västtyskland. TSA 52 s. 319—325.
Lundvik, Ulf. Om allmänt häkte. FT 51 s. 302—311.
Molin, K. H. Kan juridisk person vara målsägande i mål ang. ärekränkningsbrott. JFFT 52 s. 32—40.
Nybergh, Gunnar. Om rättegångsfullmaktens form. JFFT 52 s. 224—235.

 

UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1951—1952 661Palmgren, Bo. Svarandens utevaro i skadeståndsmål på grund av brott. JFFT 51 s. 142—153.
Palmgren, Bo. Motivering av dom. JFFT 52 s. 82—91.
Petrén, Gustaf. Allmän domstol och administrativ myndighet. Några rättsfall. FT 51 s. 41—49.
Petrén, Gustaf. Om målsägandetalans väckande och upptagande. SvJT 52 s. 57—66.
Poulsen, Frank. Nogle bemærkninger om virkningen af undladt litis denuntiatio. J 52 s. 170—179.
Stapelberg, Erik m. fl. Nämndemannen och rättegången. TfK 51 s. 65—77.
Welamson, Lars. Om massafordran i konkurs. SvJT 52 s. 401—437.
Weslien, P. A. Ett par aktuella spörsmål om ersättning för rättegångskostnad. TSA 51 s. 89—103.
Weslien, P. A. Något om hörande av partsombud såsom vittne. TSA 52 s. 77—82.

 

STATSRÄTT.

 

Andersen, Poul. Domstolsprøvelse af Forvaltningens Skøn. UfR 52 s. 225—232.
    Ang. samma ämne MAX SØRENSEN s. 289—294.
Christensen, Bent, m. fl. Spørgsmålet om rigsdagens medvirken i forvaltningen. NAT 52 s. 302—375.
Eek, Hilding. Bidrag till tolkningen av regeringsformen § 35. ST 52 s. 396—404.
v. Eyben, W. E. Justitieombudsmanden og domstolsgarantierne. J 52 s. 17—39.
    Ang. samma ämne POUL ANDERSEN s. 49—64, MAX SØRENSEN s. 65—68, v. EYBENs. 69—72 och POUL JACOBSEN s. 117—121 (Jfr UfR 52 s. 13 f.).
Grosshut, F. S. Statlig nödvärnsrätt och tredje riket. ST 51 s. 253—269.
Hiorthøy, Finn. Grunnloven og forholdet til utlandet. NAT 52 s. 12—33.
Hiorthøy, Finn. Nederlandske grunnlovsforslag. TfR 52 s. 353—359.
Holmberg, Håkon. Förslag om inrättande av ett militieombudsmannaämbete i Finland. ST 52 s. 20—30.
Kaira, Kaarlo. Om »decharge» för statsrådets medlemmar enligt Finlands statsförfattning. TfR 51 s. 66—84.
Levin, Benny. J.O. UfR 52 s. 13—35.
Marcus, Franz. Nogle bemærkninger til de skandinaviske statsborgerretslove. UfR 52 s. 37—45.
Meyer, Poul. U.S.A.-domstolenes prøvelsesret. J 52 s. 237—245.
Nelson, Alvar. Yttrandefrihetens gränser. ST 52 s. 1—19.
Nilsson-Stjernquist, Nils. Dechargeinstitutet under 1940-talet. ST 51 s. 13—40.
af Klercker, Bertil. Har införandet av nya aktiebolagslagen inverkat på beskattningen? SSkT 52 s. 328—346.
Lagergren, Bo. Om begreppet offentlig handling i taxeringsarbetet. SSkT 51 s. 81—86 (jfr 50 s. 93 f.).
Os, Audvar. Ombudsmannen for forsvaret i Norge. ST 52 s. 405—413.
Simson, Gerhard. Den östtyska republiken. Dess uppkomst och författning. ST 51 s. 71—84.
Strömberg, Tore. Om konfiskation av tryckt skrift. ST 51 s. 130—143.
Sundström, C.-E. Kompetenskonflikter mellan allmän domstol och administrativ myndighet. SvJT 52 s. 349—357.
Suontausta, Tauno. Ålands rättsliga ställning. ST 51 s. 241—252.
Thygesen, Frants. Den ny tyske forfatningsdomstol og en af dens domme. UfR 52 s. 273—279.
Westerholm, Kurt. Några synpunkter på den åländska flaggfrågans juridiska karaktär. JFFT 52 s. 301—313.

 

FINANSRÄTT.

 

Bellinder, Sven. Till frågan om de benefika skuldebreven och deras inverkan på taxeringen för inkomst och förmögenhet. SSkT 51 s. 7—9.
    Ang. samma ämne K. G. A. SANDSTRÖM s. 10—19, GUSTAF HEDBORG s. 20—25, JOHN BRATT s. 87—90, ÅKE LÖFGREN s. 281—285 och HARRY STERNER s. 307—311.
Bille, Sten F. W. Om beskattningen i Argentina. SSkT 52 s. 114—121.
Bratt, John. Om beräkning av skatteskulder i bouppteckning efter avliden person. SvJT 51 s. 423—433.
Bratt, John. Den extraordinära klagorättens irrgångar. 1950 års författningsändringar i kritisk belysning. SSkT 52 s. 277—284.
Dahlgren, Rolf. Taxeringsmyndighets befogenhet att infordra uppgifter. SSkT 51 s. 36—41 (jfr 50 s. 360 f.).
Edström, Kjell. Om existensminimum vid beskattningen. SSkT 51 s. 235—257.
Ekdahl, Curt. Konkursbos beskattning. TSA 51 s. 284—291.
Ekdahl, Curt m. fl. Ytterligare synpunkter på frågan om skatteavdrag å lönefordran i konkurs. TSA 51 s. 36—44 (jfr 50 s. 163 f.).
    Ang. samma ämne ERIC RAPPE s. 163—166.
Ekenberg, Otto. Vissa under senare år ingångna skatteavtal. SSkT 52 s. 33-61.
Fogelklou, L. Skattespörsmål kring nya föreningslagen. SSkT 51 s. 258—267.
Ekenberg, Otto. Föreligger skyldighet att erlägga lagfartsstämpel å fastighetsförvärv genom fusion? SvJT 51 s. 295—301.

 

662 STEN WALBERGHultman, Th. Den franska skattereformen. SSkT 51 s. 97—103.
Joseph, T. M. Beskattningen i Förenta Staterna av kvarlåtenskap efter utlänning som icke är bosatt därstädes. SSkT 51 s. 58—72.
Lindholm, Gösta. Om utlännings beskattning för inkomst av tjänst. SSkT 51 s. 26—35.
Palme, W. A. Om beskattning av dividend vid upplösning av aktiebolag. JFFT 51 s. 178—184.
    Några spörsmål rör. dubbelbeskattning av aktiebolags vinst CURT OLSSON s. 185—191.
    Ang. samma ämne PALME s. 299—302 och OLSSON s. 303—304.
Sandström, K. G. A. »Kapitalförlust» och »driftförlust». DL 51 s. 255—272.
Sivert, Einar. De nya bestämmelserna om beskattning av familjebolag. SSkT 51 s. 123—144.
Stern, Erik. Om beskattning av försäkringstagare. SSkT 52 s. 8—26.
Sterner, Harry. Uttag av vinstmedel ur aktiebolag i samband med aktiernas försäljning till annat aktiebolag. Skenavtal? SSkT 51 s. 42—48.
Sterner, Harry. Fastighetstaxering av skog. SSkT51 s. 145—156.
Sterner, Harry. Beskattning av stipendier och andra utbildningsbidrag. SSkT 52 s. 89—97.
Sterner, Harry. Nöjesskatten. Något om förfarandet vid påföring och uppbörd av nöjesskatt. SSkT 52 s. 174—181.
Sundberg, Halvar G. F. Om verkan av skattefrihetsbeslut enligt nöjesskatteförordningen. ST 51 s. 192—203.
    Ang. samma ämne NILS DETLOFSSON s. 382—386 SUNDBERG s. 386—388.

 

FÖRVALTNINGSRÄTT (inkl. SOCIALLAGSTIFTNING).

 

Ahtee, Aaro. Om den sakliga skillnaden mellan egentlig förvaltningsverksamhet och förvaltningsrättslig lagskipning. NAT 52 s. 176—190.
Andersen, Ernst. Strøtanker om forvaltningens förenkling. NAT 52 s. 163-175.
Brun, Alice. Amerikansk personaladministration. NAT 51 s. 129—152 (jfr s. 171 f.).
Christensen, Bent. En retssikkerhedsgaranti i dansk forvaltningsret. NAT 51 s. 65—79.
Eek, Hilding. Offentlig förvaltning i Förenta Staterna. FT 52 s. 184—202.
Herlitz, Nils. Statstjänsten på ny grundval. FT 52 s. 73—93.
Herlitz, Nils. Komparativ förvaltningsrätt. FT 52 s. 171—183.
Hiorthoy, Finn. Avskjedligelse av embets- og bestillingsmenn med bibehold avlønn. NAT 52 s. 149—162.
Hörstadius, Ejnar. Förvaltningsrätt i högsta domstolens praxis 1946—1950. FT 51 s. 139—155 samt 199—211.
Irsten, Arne. Skärpt kartellkontroll utan lagändring. FT 52 s. 1—12.
Iversen, Sverre. Rådmennene i de norske regjeringsdepartementer 1945. Ett administrativt intermesso. NAT 51 s. 31—36.
Jägerskiöld, Stig. Om magistratens rättsliga ställning. FT 51 s. 156—162.
Kaijser, Fritz. Ett rättsfall om kommunala avgifter. SvStT 52 s. 193—198.
Kruse, Fr. Vinding. Til den danske vejrets problemer. J 51 s. 95—106.
Lorentzen, Sigurd. Om statstjenestemenn og personalpolitikk i England. NAT 51 s. 229—237.
Lund, Ottar. Rettssikkerheten ved avgjörelser i socialtrygdene. NFT 52 s. 50—68.
Merikoski, V. Den förvaltningsrättsliga litteraturen i Finland åren 1945—1951. FT 51 s. 271—285.
Merikoski, V. Användningen av fri prövning inom förvaltningen. NAT 52 s. 247—300.
Nordensvärd, N. Y. W. Det administrativa revisionsväsendet i Finland. NAT 52 s. 68—84.
Os, Audvar. Forvaltningsdomstoler. Spörsmålets stilling i engelsk og amerikansk rett. NAT 51 s. 207—217.
Palme, W. A. Om parterna i den förvaltningsrättsliga lagskipningen. JFFT 52 s. 255—264.
Petrén, Alfred. Om en brist i lagen om behandling av alkoholister. SLT 51 s. 2176—2179.
Petrén, Gustaf. Förvaltningsrättskipning i Förbundsrepubliken Tyskland. FT 51 s. 327—337.
Petrén, Gustaf. Förfarandet vid de tyska förvaltningsdomstolarna. FT 52 s. 94—106.
Radhe, Stig. Maktfördelning och demokrati i en storstads kommunalförvaltning. FT 52 s. 125—139.
Ribbing, Arvid. Jordbruksregleringen ur förvaltningsrättslig synpunkt. FT 52 s. 252—283.
Rytkölä, Olavi. Befordringsgrunderna. NAT 51 s. 89—97.
Rytkölä, Olavi. Ny lagstiftning om tjänstemannapensioner i Finland. NAT 51 s. 218—224.
Sanne, S. D. Förslaget till ny kommunallag. SvStT 52 s. 179—193 (jfr s. 451—462).
Sjöholm, B. E. Om gränserna för de administrativa myndigheternas fria prövningsrätt. JFFT 51 s. 81—106.
Sjöholm, B. E. Något om fri prövningsrätt inom kommunalrätten. JFFT 51 s. 253—281.

 

UR NORDISKA TIDSKRIFTER 1951—1952 663Skau, Reidar m. fl. Statens forretningsdrift. NAT 52 s. 376—423.
Sundberg, Halvar G. F. Anmärkningsprocess och rättssäkerhet. SvT 52 s. 202—206.
Sundberg, Halvar G. F. Portvaktsstrejken och hälsovårdsstadgan. ST 52 s. 131—137.
Sundberg, Halvar G. F. Hälsovårdsstadgan och näringarna. ST 52 s. 425—435.
Svennegård, Carl. Medborgarrepresentanter i förvaltningsmyndigheterna. FT 51 s. 73—91.
Thomsen, Chr. L. Grønlandskommissionens betænkning. NAT 51 s. 3—21.
Torgersen, R. N. När staten søker råd. Litt om faste utvalg, råd og nemnder i norsk forvaltning. NAT 52 s. 34—45.
Wejle, Gunnar. Eftergivande av statens skadeståndsanspråk. FT 52 s. 222—232.
Wernstedt, Stig. Besvärsfrågor i regeringsrättens praxis. Ett rättsfallsurval. FT 51 s. 338—361 samt 52 s. 13—32.

 

INTERNATIONELL RÄTT.

 

Arntzen, Sven. Fiskerigrensesaken mellom England och Norge for den internasjonale domstol i Haag. TfR 52 s. 113—136 (jfr s. 368).
Bahr, H. Grensene for norsk domsmyndighet i skilsmisse- og separasjonssaker. NR 51 s. 129—135.
Bos, Maartens, The franco-italian conciliation commission. ASJG 52 s. 133—159.
Bourquin, Maurice. Den alminnelige rekkevidde av den dom som blev avsagt 18 desember 1951 av den internasjonale domstol i den norsk-brittiske fiskerigrensetvist. NTfIR 52 s. 183—215 (fr. orig. ASJG 52 s. 101—132).
Cowles, Willard B. Judicial review in conflict of laws. ASJG 51 s. 51—82.
Gihl, Torsten. Territorialitet och offentligrättsliga lagar. NTfIR 52 s. 89—109.
Gihl, Torsten. Angående begreppet »folkrättsbrott». NTfIR 52 s. 240—256.
Gleditsch, Kristian. Rivers as international boundaries. ASJG 52 s. 15—32.
Hambro, Edvard. Some remarks about the jurisprudence of the international court of justice in 1950. ASJG 51 s. 102—118.
Hjerner, Lars. Om trust receipt och trust i svensk internationell privaträtt. NTfIR 52 s. 216—239.
Holmbäck, Åke. Arbetssättet i F.N:s generalförsamling. SvJT 52 s. 560—578.
Humber, P. O. L'autorité des avis consultatifs de la cour internationale de justice et la réception du premier avis par la troisième session de l'assemblée générale des Nations Unies. ASJG 51 s. 26—34.
Høgtun, Gustav. Danske og norske dommer vedrørende internasjonal privatrett avsagt i årene 1945—1950. NTfIR 51 s. 54—64.
Høgtun, Gustav. Om anvendelse av voldgift i internasjonale kontraktsforhold. NTfIR 51 s. 110—124.
Iuul, Stig. International luftret. UfR 51 s. 213—228.
Karlgren, Hjalmar. Några anmärkningar om »tillämpning» av utländsk rätt och om kvalifikationsspörsmålet inom den internationella privaträtten. TfR 51 s. 457—472.
    Om rättstillämpning m. m. TORSTEN GIHL 52 s. 137—151 samt KARLGREN s. 492—495.
Kerno, Ivan. Om folkerettens kodifikation. NTfIR 51 s. 27—53.
Lundborg, Ragnar. Brittiska samväldets nuvarande struktur. NTfIR 52 s. 102—109.
Lundström, Hans O. »Fälttåget mot vetorätten» inom F.N.-organisationen. ST 51 s. 351—370.
Os, Audvar. Noen ord om F.N:s folkerettskommisjon. TfR 52 s. 84—101.
Persson, Folke. En flyktingarnas magna charta. FT 51 s. 212—220.
Ross, Alf. Magtpolitikkens Kendsgerninger og F.N:s Ideologi. NTfIR 52 s. 34—52 (eng. övers. ASJG 52 s. 33—48).
    Ang. samma ämne J. F. LALIVE NTfIR 52 s. 133—149 (eng. övers. ASJG 52 s. 67—82).
Salén, Torsten. Europarådets konvention om mänskliga rättigheter och friheter. FT 51 s. 1—16.
Schwarzenberger, Georg. Scope and limits of international legislation. ASJG 52 s. 6—14.
Simson, Gerhard. Den europeiska stål- och kolunionen. SvJT 52 s. 478—483.
Spiropoulos, J. Udkast til lovbog om forseelser mod freden og menneskehedens sikkerhed. NTfIR 52 s. 9—33 och 75—101.
de Sydow, G. De la conclusion et la rédaction des traités collectifs. ASJG 51 s. 83—101.
Sørensen, Max. Nyere udviklingslinier i international organisation. ST 51 s. 113—129.
Verzijl, J. H. W. Udsyn over folkerettens udvikling. NTfIR 51 s. 3—26 (eng. avfattn. ASJG 51 s. 32).