Bevisvärdering i mål som gäller sexuella övergrepp mot barn

År 1996 skrev justitierådet Torkel Gregow en artikel om bevisprövning och bevisvärdering i mål om sexuella övergrepp mot barn. Artikeln har sedan dess blivit flitigt citerad i praxis. Barnpsykiatern Frank Lindblad redogjorde år 2010 för en studie av hovrättsdomar i brottmål som handlat om just sexuella övergrepp mot barn. Lindblad uttryckte farhågor om en instabilitet i hur hovrätterna tillämpade barnrelaterade psykologiska beviskriterier i mål rörande övergreppsmisstankar. Lindblads diskussion tog sin utgångspunkt i ”en text som synes ha varit av central betydelse för domstolars bedömning i sexualbrottsmål med barn som målsäganden” – nämligen Gregows. Chefsrådmannen Petra Lundh replikerade på Lindblad: det går inte ”att dra den långtgående slutsatsen att de i studien granskade domarna är representativa för bevisvärdering i svenska hovrätter”.